Plan połączenia spółek

Niniejszym informujemy, iż Zarządy spółek:

PASSUS S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Goraszewska 19, 02-910 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000518853, NIP 5213676600, REGON147353931, o kapitale zakładowym w wysokości 205.275,00 zł, opłaconym w całości (Spółka Przejmująca)
oraz
"WISENET" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Goraszewska 19, 02- 910 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000328973, NIP 1132761050, REGON 141832369, o kapitale zakładowym w wysokości 140.520,00 zł, opłaconym w całości (Spółka Przejmowana)

w dniu 27 października 2023 r., działając stosownie do postanowień art. 498 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz.1467) uzgodniły plan połączenia Spółek, który jest dostępny w załączonych plikach.

Połączenie ma na celu przede wszystkim stworzenie struktury organizacyjnej Grupy kapitałowej zakładającej wyodrębnienie trzech obszarów działalności: integracja IT, rozwój produktów własnych oraz usług AWS oraz przyporządkowanie ich do wyodrębnionych jednostek organizacyjnych.

 

Plan połączenia Wisenet z Passus S.A.

Załącznik nr 1 do planu połączenia

Załącznik nr 2 do planu połączenia

Załącznik nr 3 do planu połączenia

Załącznik nr 4 do planu połączenia