Struktura akcjonariatu Emitenta z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów:

Struktura akcjonariatu Passus SA

(1)      Pan Paweł Misiurewicz pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta

(2)      Pan Tadeusz Dudek pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta; podana liczba akcji uwzględnia 81 601 akcji Spółki będących w posiadaniu Pani Karoliny Janickiej – Członka Zarządu Emitenta, z którą Pana Tadeusz Dudek łączy domniemane porozumienie w myśl art. 87 ust 4 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej.

(3)     Pan Bartosz Dzirba pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Emitenta, uwzględniono akcje Spółki posiadane przez żonę p. Bartosza Dzirby, z którą Bartosza Dzirbę łączy domniemane porozumienie w myśl art. 87 ust 4 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej,

(4) Pan Michał Czernikow pełni funkcję Członka Zarządu Emitenta