Emitent posiada podmioty zależne i tworzy grupę kapitałową

Grupa kapitałowa Passus SA

Grupę Kapitałową Passus S.A. tworzą spółki Passus S.A., Chaos Gears S.A., Wisenet sp. z o.o., oraz Sycope sp. z o.o. (wcześniejsza nazwa Aisecurity sp. z o.o.)

Passus S.A.

Passus S.A. jest notowanym na NewConnect polskim producentem i integratorem wysokospecjalizowanych rozwiązań IT z zakresu: monitoringu oraz poprawy wydajności sieci i aplikacji, bezpieczeństwa IT, utrzymania ciągłości działania infrastruktury IT, dostaw, wdrożenia i utrzymania infrastruktury dostępowej.

W ofercie Spółki znajdują się następujące, własne systemy do wielokrotnej odsprzedaży – FlowControl XN uzupełniony o moduł bezpieczeństwa XNS oraz moduł XND służący do mitygacji ataków DDoS. W ramach prac badawczo rozwojowych powstały także rozwiązania Ambience, Ambience IDS, nDiagram. W 2020 roku Spółka zakończyła prace badawczo-rozwojowe finansowane ze środków unijnych, nad rozwiązaniem do testów wydajności aplikacji. W 2020 roku Emitent rozpoczął proces integracji ww. rozwiązań tworząc system o nazwie Sycope.

Spółka jako jedno z niewielu przedsiębiorstw z branży IT w Polsce posiada świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „tajne”, „NATO secret” i „NATO confidential” oraz klauzuli „EU secret” i „EU confidential”. Potwierdza ono zdolność Spółki do zapewnienia ochrony informacji niejawnych i umożliwia realizację projektów informatycznych dla strategicznych z punktu widzenia państwa firm i instytucji. 

Klientami Passus S.A. są przede wszystkim największe spółki i organizacje z listy TOP 500, w szczególności z sektorów telekomunikacyjnego, finansowego, energetyczno-paliwowego, administracji publicznej i rządowej.

Passus S.A. jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej.  Spółka została założona na bazie zespołu funkcjonującego w latach 2000 - 2014 w ramach struktur Passus Sp. z o.o.

Chaos Gears S.A.

Chaos Gears specjalizuje się w realizacji projektów informatycznych w chmurze publicznej dla dużych firm i instytucji, a także szybko rozwijających się start-upów. Spółka jest partnerem Amazon Web Services o statusie Advanced Consulting Partner. Oferuje szereg usług i narzędzi służących wsparciu innowacji w firmach. Realizuje projekty migracji ze środowiska on-premise do chmury, świadczy usługi w obszarze Cloud Manage Services (DevOps), zajmuje monitorowaniem usług i aplikacji oraz optymalizacji kosztów działania rozwiązań chmurowych. Chaos Gears projektuje też wysoko dostępne i odporne na awarie ośrodki obliczeniowe oraz aplikacje w modelu SaaS z wykorzystaniem technologii AWS, w szczególności Serverless.

Firma specjalizuje się również w rozwiązaniach Disaster Recovery dla środowisk aplikacyjnych

z wykorzystaniem AWS. Pracownicy Spółki posiadają szereg certyfikatów potwierdzających kompetencje zespołu w budowaniu i zarządzaniu chmurą publiczną AWS: AWS Certified Solution Architect Professional, AWS Certified DevOps Professional, AWS Certified SysOps Administrator Associate oraz AWS Certified Advanced Networking Specialty, AWS Certified Security Specialty.

W dniu 16 lutego 2018 r. firma Passus S.A. objęła 200 udziałów o łącznej wartości nominalnej 10.000 zł za łączną kwotę 267.000 zł stanowiących 62,5% udziałów w kapitale i głosach na WZW w firmie Chaos Gears z siedzibą w Warszawie, ul. Goraszewska 19, 02-910 Warszawa, wpisanej do KRS pod nr 0000909422 przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział KRS, o nr REGON 369201072 i nr NIP 5213808415.

Wisenet sp. z o.o.

Wisenet specjalizuje się w realizacji projektów informatycznych z bezpieczeństwa IT w szczególności SIEM, SOAR i DAM oraz świadczy usługi doradztwa oraz profesjonalnego wsparcia 24/7. Potwierdzeniem kompetencji zespołu Wisenet jest szereg certyfikatów indywidualnych w tym m.in IBM Certified Deployment Professional Security QRadar SIEM, IBM Certified Deployment Professional Security QRadar Vulnerability Manager, Certified Information Systems Security Professional, Certified Ethical Hacker, ArcSight Certified AS Data Platform Technical, Offensive Security Certified Professional (OSCP), Certified Incident Handling Engineer (CIHE), Certified Vulnerability Assessor (CVA), Certified Penetration Testing Engineer (CPTE), PRINCE2 Foundation.

Klientami Wisenet są największe polskie firmy i instytucje w tym m.in. Allianz, Energa, Link4, Netia, Orlen, PGE, PKO Ubezpieczenia, Play, PLK, Polkomtel, PZU oraz T-Mobile.

Firma została powołana 31 marca 2009 roku, Aktem Notarialnym sporządzonym przez Notariusz Elżbietą Piotrowską w kancelarii w Warszawie (Repozytorium A nr 396/2009). W dniu 05 maja 2009 roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS nr 0000328973.

Passus S.A. posiada 100% udziałów w spółce Wisenet.

Sycope sp. z o.o.

Sycope sp. z o.o. (dawniej AI Security sp. z o.o.) przechodzi proces reorganizacji i docelowo ma odpowiadać za wsparcie rozwoju produktów własnych. Obecnie w ofercie Spółki znajdują̨ się̨ trzy rozwiązania własne tworzące system Sycope: FlowControl XN do monitorowania sieci i urządzeń sieciowych z wykorzystaniem protokołu NetFlow uzupełniony o moduł bezpieczeństwa XNS oraz moduł do mitygacji ataków DDoS, Ambience (system do ekstrakcji i transformacji danych z ruchu sieciowego w czasie zbliżonym do rzeczywistego oraz wykrywania zagrożeń wewnętrznych), nDiagram (system do wizualizacji połączeń i parametrów pracy urządzeń sieciowych). W ofercie Spółki znajdują się także system IDS (rozwiązanie do wykrywania zagrożeń i ataków w sieciach komputerowych) oraz system StressTester do prowadzania testów wydajnościowych i obciążeniowych aplikacji

Firma została powołana 14 marca 2018 roku, Aktem Notarialnym sporządzonym przez Notariusz Dorotą Ciechomską (Repertorium A Nr 1433/2018). W dniu 11.04.2018 roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000727206.