Statut spółki z dn. 29 listopada 2023 r.

Aktualny statut Passus SA przyjęty Uchwałą nr 9 oraz Uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się dnia 29 listopada 2023 r.

Dokument Informacyjny z dn. 28 czerwca 2018 r.


Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii D oraz akcji serii F o obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.