Passus Analytics Platform


KONSOLA RAPORTUJĄCA

Konsola Raportująca jest specjalistycznym oprogramowaniem, które może być instalowane zarówno bezpośrednio na sprzęcie jak również na platformie wirtualnej.

Składa się z trzech modułów:

 • kolektora danych,
 • modułu analityczno-raportowego,
 • modułu diagnostycznego.

Cechy Konsoli Raportującej:

Dostęp

Konsola jest obsługiwana za pośrednictwem przeglądarki internetowej i daje dostęp do wszystkich modułów w pełnym zakresie funkcjonalnym. Interfejs graficzny automatycznie dostosowuje się do zmiany wyglądu i rozmiaru aplikacji/ raportów dla dowolnego współczynnika kształtu ekranu.

Uprawnienia

System umożliwia kompleksowe zarządzanie uprawnieniami nadawanymi dla użytkowników, grup, ról. Istnieje możliwość definiowania własnych grup uprawnień i przypisania do nich określonych użytkowników.

Wykorzystanie protokołów LDAP i RADIUS pozwala na korzystania w procesie autentykacji i autoryzacji użytkowników z zewnętrznych repozytoriów danych.

Rozszerzenia

Rozszerzenia pozwalają dowolnie modyfikować sposób prezentacji danych w raportach i na dashboardach. System umożliwia zarówno dodawanie zewnętrznych rozszerzeń, jak i tworzenie nowych oraz edycję istniejących.

 
Integracja

System został wyposażony w otwarty i udokumentowany interfejs REST API, który może zostać wykorzystany do integracji z systemami innych producentów.

Zawiera mechanizmy umożliwiające m.in.:

 • Definiowanie warunków i reguł dla danych, o które systemy zewnętrzne mogą odpytywać za pomocą API.
 • Obsługę danych przyjętych przez moduł kolektora danych.


Skalowanie

Architektura modułów kolektora, analitycznego, raportowego oraz diagnostycznego zapewnia pełną ich skalowalność. Pozwala wykorzystać wiele serwerów w celu podniesienia dostępności i wydajności. Dodatkowo zapewnia możliwość stworzenia klastera wysokiej dostępności.


Wydajność

Konsola Raportująca jest wysokowydajnym rozwiązaniem, które:

 • Zapewnia płynną pracę na bazach zawierających 200-300 milionów unikalnych rekordów.
 • Zwraca wyniki zapytań w czasie poniżej 30 sekund przy pracy na kolekcjach rzędu 1-2 mln rekordów (zakładając jednoczesną pracę wielu użytkowników).
 • Obsługuje wszystkie dane przyjęte przez moduł kolektora danych.


Bezpieczeństwo

Istnieje możliwość backupu konfiguracji oraz eksportu i importu ustawień.


MODUŁ KOLEKTOR DANYCH

Kolektor danych umożliwia, za pośrednictwem protokołu syslog, przyjęcie, przetworzenie i przechowywanie logów z systemów wchodzących w skład SWG.

Kolektor umożliwia przetworzenie logów za pomocą następujących operacji:

 • Filtrowania logów.
 • Normalizacji logów.
 • Modyfikacji i transformacji (np. unifikacji) „w locie” danych zawartych w logach.
 • Anonimizacji logów.
 • Transformacji logów.
 • Kategoryzacji logów.
 • Warunkowego kierowania logów do systemów zewnętrznych.
 • Wykorzystywane metody przetwarzania logów:
  • przyrównanie,
  • grupowanie/agregacja,
  • modyfikacja (dodanie/zmiana wartości pola),
  • znajdywanie sekwencji,
  • znajdywanie kolekcji,
  • dodawanie, z zewnętrznych źródeł danych, informacji do zdarzeń.
 • Dostępne operatory:
  • kontenery logiczne,
  • koniungcja i alternatywa (i/lub),
  • negacja.
 • Obsługiwane rodzaje docelowych kontenerów:
  • plik,
  • baza danych,
  • syslog,
  • API.

Ponadto umożliwia:
 • Warunkowe dostarczanie logów do różnych systemów.
 • Tworzenie zaawansowanych parserów (również własnych), które mogą być wykorzystane do ekstrakcji oraz transformacji danych.
 • Tworzenie kopii zapasowych konfiguracji oraz eksport i import ustawień.

 
MODUŁ ANALITYCZNO-RAPORTOWY

Moduł analityczno-raportowy służy do wizualizacji danych na dashboardach. Umożliwia tworzenie i edycję dashboardów analitycznych. Dane mogą być prezentowane w formie histogramu, map, mierników, panelu filtrowania, tabel, tabel przestawnych, wskaźników KPI, a także wykresów: kołowego, liniowego, słupkowego, kombi (słupkowego i liniowego), pudełkowego oraz punktowego.

 
Wyszukiwanie, analiza, wizualizacja
 • Tworzenie i edycja widoków/dashboardów analitycznych przez użytkowników modułu w trybie WYSIWYG (dzięki temu w trybie edycji widoczny jest efekt końcowy - wygląd i zakres wyświetlanych danych co pozwala od razu sprawdzić poprawność formuł).
 • Swobodne przesuwanie elementów składowych widoku metodą drag and drop.
 • Możliwość wykorzystania na potrzeby analizy danych (jako wymiaru lub miary) dowolnego pola z logów zebranych przez moduł kolektora danych (pola mogą być wykorzystywane zarówno do stworzenia wizualizacji jak i interaktywnego filtrowania i drążenia danych do 30 dni wstecz).
 • Pojedyncze pole interfejsu graficznego umożliwia przeszukanie wszystkich treści i danych (wartości pól).
 • Zastosowane mechanizmy umożliwiają interaktywne drążenie oraz filtrowanie danych we wszystkich formach wizualizacji danych (np. tabelach lub wykresach).
 • Przedstawianie dużych wolumenów danych (np. dotyczących długiego okresu) w formie zagregowanej pozwala zidentyfikować, filtrować i załadować odpowiednie podzbiory danych surowych (bez agregacji) do dalszej szczegółowej analizy.
 • Możliwość prowadzania analizy porównawczej w oparciu o różne wykresy w obrębie tej samej strony pulpitu nawigacyjnego.
 • Zdefiniowane przez użytkownika warunki logiczne mogą być wykorzystane zarówno przez poszczególne wykresy i diagramy jak i konkretne ich elementy (np. kolumny w tabelach).
 • Widok listy wszystkich adresów URL (wraz z podaniem liczby wejść na dany adres URL) zarejestrowanych przez dynamicznej analizy treści.
 • Wykonywanie przyrostowego zaczytywania i odświeżania danych.

Raporty

System umożliwia generowanie statycznych raportów w formacie PDF, XLS lub CSV w oparciu o zebrane w ciągu 7 dni dane z modułu analitycznego
 • Raporty mogą być generowane, ad-hoc, wg harmonogramu zdefiniowanego za pomocą interfejsu graficznego oraz poprzez API, a następnie udostępniane na współdzielonym zasobie dyskowym.
 • Odbiorcą raportów mogą być zarówno użytkownicy konsoli raportującej, jak i zewnętrzne systemy wysyłające zapytania poprzez interfejs API.


Wydajność

 • Moduł analityczno-raportowy umożliwia generowanie do 100 raportów na godzinę.

Bezpieczeństwo
 • Moduł posiada wbudowane mechanizmy do tworzenia kopii zapasowych konfiguracji oraz eksportu i importu ustawień.
 • Umożliwia archiwizację logów z wykorzystaniem zewnętrznych systemów archiwizacyjnych.

 
MODUŁ DIAGNOSTYCZNY

Moduł wyświetla logi Systemu SWG zebrane przez kolektor danych w ciągu ostatnich 24 godzin w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Logi dostępowe (w formacie RAW oraz debugowych) obejmują dane pochodzące z wszystkich elementów Systemu SWG. Moduł wyposażono w zaawansowane narzędzia wyszukiwania danych, umożliwiające m.in.:
 • Wykorzystanie operatorów logicznych AND, NOT, OR itp.
 • Zagnieżdżanie zapytań.
 • Stosowania w zapytaniach wyrażeń regularnych, z możliwością bieżącej modyfikacji kryteriów.
 • Przeszukiwanie zawartości wszystkich zdarzeń jednocześnie – niezależnie od czasu ich wystąpienia, źródła pochodzenia lub formatu.
 • Szybkie wyszukanie wystąpienia dowolnych wyrażeń w zdarzeniach bez konieczności stosowania mechanizmów optymalizacji zapytań pod kątem typu przeszukiwanych danych.
 • Prezentacja wyników zapytań w sposób umożliwiający interaktywne przeglądanie zdarzeń, spełniających warunki zawarte w zapytaniu (niezależnie od formatu tych zdarzeń).
 • Automatyczne wykonywanie dalszych zapytań inicjowanych za pomocą kliknięć w poszczególne elementy graficzne (drill-down).
 • Wbudowany mechanizm backupu konfiguracji umożliwiający eksport i importu ustawień.

Masz pytania?


passus@passus.com

+48 695 444 803