Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Passus S.A. - 20 czerwca 2024 r.


Zarząd Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje o zwołaniu na dzień 20 czerwca 2024 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (ZWZ), które odbędzie się o godz. 11:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Goraszewskiej 19 w Warszawie.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:
- treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na dzień 20.06.2024 r.
- projekty Uchwał;
- informacja o ogólnej liczbie głosów;
- formularz głosowania przez pełnomocnika;
- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej;
- sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok.
- raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Passus S.A. - 29 listopada 2023 r.


Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Passus S.A. w dniu 29 listopada 2023 r.

Zarząd Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie [Spółka] informuje o zwołaniu na dzień 29 listopada 2023 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki [NWZ], które odbędzie się o godz. 11:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Goraszewskiej 19 w Warszawie.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:
- treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ na dzień 29.11.2023 r. wraz z zestawieniem planowanych zmian w treści Statutu Spółki;
- projekty Uchwał;
- informacja o ogólnej liczbie głosów;
- formularz głosowania przez pełnomocnika;
- załącznik 1 Plan połączenia wraz załącznikami;
- załącznik 2 Polityka wynagradzania w PASSUS SA.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Passus SA - 6 czerwca 2023 r.


Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Passus S.A. w dniu 6 czerwca 2023 r.

Zarząd Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie [Spółka] informuje o zwołaniu na dzień 6 czerwca 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki [ZWZ], które odbędzie się o godz. 11:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Goraszewskiej 19 w Warszawie.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:
- treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na dzień 06.06.2023 r. wraz z zestawieniem planowanych zmian w treści Statutu Spółki;
- projekty Uchwał;
- informacja o ogólnej liczbie głosów;
- formularz głosowania przez pełnomocnika.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Passus SA - 23 listopada 2022 r.


Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Passus S.A. w dniu 23 listopada 2023 r.

Zarząd Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje o zwołaniu na dzień 23 listopada 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (NWZ), które odbędzie się o godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Goraszewskiej 19 w Warszawie.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:
- treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ na dzień 23.11.2022 r.;
- projekty Uchwał;
- informacja o ogólnej liczbie głosów;
- formularz głosowania przez pełnomocnika.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Passus SA - 21 czerwca 2022 r.


Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Passus S.A. w dniu 21 czerwca 2022 r.

Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ze wskazaniem nowego punktu w porządku obrad, projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przekazany przez Akcjonariusza, zaktualizowaną instrukcja do głosowania przez pełnomocnika, uwzględniające żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zgłoszenie projektu uchwały o których mowa w raportcie bieżącym ESPI nr 12/2022 z dn. 02.06.2022

Zarząd Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje o zwołaniu na dzień 21 czerwca 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (ZWZ), które odbędzie się o godz. 13:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Goraszewskiej 19 w Warszawie. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Passus SA - 28 lutego 2022 r.


Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Passus S.A. w dniu 28 lutego 2022 r.

Zarząd Spółki Passus SA z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 lutego 2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Goraszewskiej 19. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Passus SA - 27 maja 2021 r.


Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Passus S.A. w dniu 27 maja 2021 r.

Zarząd Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zwołaniu na dzień 27 maja 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godz. 11:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Goraszewskiej 19 w Warszawie.


W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Passus SA - 4 czerwca 2020 r.


Zarząd Spółki Passus SA z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 czerwca 2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Goraszewskiej 19. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Passus SA - 21 stycznia 2020 r.


Raport EBI
Temat: Korekta raportu EBI 2/2020 - Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 21 stycznia 2020 r.

 
Zarząd Spółki Passus S.A. niniejszym informuje, że zidentyfikował oczywiste omyłki pisarskie w liczbie akcji, z których oddano głosy na NWZ w dniu 21 stycznia 2020 r., a którą przedstawiono w dokumencie stanowiącym załącznik do raportu bieżącego EBI nr 2/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. „Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 21 stycznia 2020 r.". Oczywista omyłka pisarska dotyczy ogólnej liczby akcji, z których oddano głosy nad uchwałami, liczby ważnych głosów oraz głosów "za". Pozostała treść aktu pozostaje bez zmian.

Wyniki głosowania nad uchwałami nr 1, nr 2 oraz nr 3 przed zmianami:
  • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.198.003
  • Łączna liczba ważnych głosów – w tym 1.198.003
  • Głosów "za" – 1.198.003

Wyniki głosowania nad uchwałami nr 1, nr 2 oraz nr 3 po zmianach:
  • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.166.947
  • Łączna liczba ważnych głosów – w tym 1.166.947
  • Głosów "za" – 1.166.947

Akt notarialny o numerze rep. A 436/2020 zawierający protokół sprostowania oczywistych omyłek w akcie notarialnym z dnia 21 stycznia 2020 r. o numerze rep. A 352/2020 został sporządzony przez Notariusz Dorotę Ciechomską w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Wynalazek 2a, lok U1 w Warszawie.

Emitent ponownie zamieszcza treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 21 stycznia 2020 r. wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.
Treść uchwał podjętych na NWZ  dniu 21 stycznia 2020 r.

Zarząd Spółki Passus S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 stycznia 2020 roku wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą
Zarząd Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje o zwołaniu na dzień 21 stycznia 2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (NWZA), które odbędzie się o godz. 11:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Goraszewskiej 19 w Warszawie.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:
  • treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ na dzień 21.01.2020 r. wraz z zestawieniem planowanych zmian w treści Statutu Spółki;
  • projekty Uchwał;
  • informacja o ogólnej liczbie głosów;
  • formularz głosowania przez pełnomocnika.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Passus SA - 12 czerwca 2019 r.

Treść podjętych uchwał ze wskazaniem liczby głosów
Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Goraszewskiej 19.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce.