Passus SA działa na trzech rynkach:
  • rynku performance analysys software obejmującym w szczególności rozwiązania APM (ang. Application Performance Management) i NPM (ang. Network Performance Management) do monitorowania i rozwiązywania problemów z wydajnością sieci oraz aplikacji,
  • rynku bezpieczeństwa IT,
  • rynku systemów zabezpieczających przed oszustwami i nadużyciami finansowymi (fraud).

Rynek oprogramowania Performance Analysis Software (APM/NPM)

Zgodnie z definicją przedstawioną przez firmę badawczą Gartner (Market Shae Analysis: Performance Analysis Software, Worldwide, 2016) do kategorii Performance Analysis Software zalicza się producentów zintegrowanych systemów (obejmujących swoim zakresem infrastrukturę, aplikacje, sieć oraz monitorujące doświadczenia użytkowników), jak i producentów oferujących rozwiązania przeznaczone do monitorowania wąskich obszarów. Gartner wydzielił 3 podkategorie:

  • APM - Application Performance Monitoring (monitoring wydajności aplikacji),
  • NPMD Network Performance Monitoring and Diagnostic (monitoring i diagnostyka wydajności sieci),
  • platformy Algorithmic IT operations (AIOps), IT monitorowanie infrastruktury (ITIM) i inne narzędzia do monitoringu.
Passus posiada rozwiązania każdej z ww. podgrup, jednak zdecydowana większość zaliczana jest do pierwszych dwóch z ww.

Zarząd Passus S.A. szacuje wielkość polskiego rynku APM/NPM na 100 mln PLN (co przy wycenie całego rynku na poziomie 5 mld USD daje ok. 0,5% udziału w globalnej sprzedaży). Passus SA jest prekursorem rozwiązań typu APM i NPM na rynku polskim, z powodzeniem wprowadził takie marki jak Opnet (firma została przejęta przez jednego z liderów rynkowych – Riverbed) czy Fluke Networks (obecnie NetScout). Dynamika rozwoju tego rynku w Polsce jest umiarkowana. Zarząd ocenia popyt w Polsce jako stabilny, lekko rosnący. Biorąc jednak pod uwagę ogólnoświatowe trendy, a także fakt, iż Polska będzie stopniowo niwelować różnice wobec najbardziej rozwiniętych gospodarek można się jednak spodziewać dalszego wzrostu popytu na rozwiązania NPM/APM także w Polsce

Rynek bezpieczeństwa IT

Zgodnie z szacunkami agencji IDC wartość polskiego rynku zabezpieczeń wynosiła w 2015 roku ok. 300 mln USD przy rocznej stopie wzrostu na poziomie 7%. Dla porównania cały rynek informatyczny w tym okresie urósł w Polsce o 4%.

Z drugiej strony agencja Ecorys wartość segmentu cyberbezpieczeństwa w całym rynku bezpieczeństwa oszacowała na 500 mln euro (2015), co daje wartość ok. 2 mld PLN. Co istotne, około 20% rynku stanowiły usługi bezpieczeństwa na rzecz służb mundurowych.

Ogólna perspektywa wzrostu całego rynku bezpieczeństwa IT charakteryzuje się wysoką dynamiką. Według agencji IDC, głównymi czynnikami wzrostu rynku rozwiązań bezpieczeństwa w Polsce są regulacje wynikające z polskiego i unijnego prawa oraz regulacje narzucane przez centrale międzynarodowych korporacji. Istotne znaczenie ma także rosnący poziom zagrożeń informatycznych. Jednak firmy w Polsce wciąż stosunkowo mało wydają na bezpieczeństwo IT. W zależności od wielkości i rodzaju firmy koszty jest to od 2% do 15% całych wydatków na IT.

W ocenie Zarządu rynek IT security w segmentach, w których działa Emitent ma szanse osiągać średnioroczną stopę wzrostu na poziomie 9% w kolejnych latach. Jest to także bardzo atrakcyjny rynek biorąc pod uwagę jego wielkość i dynamikę zachodzących w nim zmian.

Rynek systemów antyfraudowych

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Zarząd Passus S.A. w Polsce rynek rozwiązań antyfraud jest stosunkowo młody. Obecnie niewiele instytucji korzysta z profesjonalnych rozwiązań umożliwiających analizę danych w czasie rzeczywistym (analizy takie są niezbędne w przypadku mikropłatności lub transakcji natychmiastowych). Istnieje jedynie kilka wyspecjalizowanych podmiotów oferujących stosowne rozwiązania, w tym Passus S.A.

Według agencji Markets & Markets wartość światowego rynku wyniosła na koniec 2016 r. 14,37 mld USD i prognozuje się, że wzrośnie ona 2,5-krotnie do końca 2022 roku (średnioroczna stopa wzrostu na poziomie 20,2%). Dynamiczny rozwój będzie wspierać chęć ograniczania strat wynikających z oszustw przez czołowe instytucje finansowe i rządowe. Według agencji Markets & Markets największe znaczenie rynkowe w perspektywie kolejnych 5 lat będą miały rozwiązania służące autentykacji użytkowników. Co jednak istotne największą stopę wzrostu powinny osiągnąć rozwiązania oferowane sektorom publicznym. Przestępstwa takie jak korupcja, przestępstwa podatkowe, kradzież danych, pranie brudnych pieniędzy szczególnie dotykają właśnie sektor państwowy. Warto jednak pamiętać, że rozwiązania typu antyfraud są kluczowe przede wszystkim z punktu widzenia sektora bankowego i to on będzie miał największy (wartościowo) udział w jego rozwoju.