Riverbed AppResponse

Riverbed AppResponse jest rozwiąza­niem służącym do monitorowania i ana­lizy wydajności aplikacji (w tym aplikacji webowych) oraz sieci, w której te apli­kacje działają. AppResponse pozyskuje kluczowe informacje z sieci IT transmi­tującej dane pomiędzy użytkownikami i serwerami. Z ruchu sieciowego wyod­rębnia poszczególne transakcje i mie­rzy rzeczywisty czas odpowiedzi aplika­cji po stronie użytkownika końcowego.

Identyfikuje elementy infrastruktury, które przyczyniają się do wydłużenia czasu odpowiedzi aplikacji. Zgromadzo­ne przez urządzenie dane są agregowa­ne i prezentowane w podziale na aplika­cje, grupy użytkowników i użytkowników, dzięki czemu ułatwiają administratorowi ich interpretację. Szeroki zakres analiz zapewnia skuteczne monitorowanie wy­dajności aplikacji.

Wybrane korzyści:

 • Wczesna identyfikacja sympto­mów wskazujących na problemy wydajnościowe.
 • Szybka diagnostyka przyczyn spadku wydajności aplikacji.
 • Szczegółowa analiza szybkości dzia­łania aplikacji webowych.
 • Łatwa identyfikacja działu, w gestii którego leży rozwiązanie problemu.
 • Optymalizacja kosztów rozbudowy in­frastruktury IT dzięki możliwości wy­znaczania trendów obciążenia serwe­rów i pracy aplikacji.
 • Identyfikacja nadużyć w korzystaniu z zasobów sieciowych.
 • Wykrywanie nietypowych objawów działania serwerów i stacji robo­czych, będących źródłem problemów.


Najważniejsze zastosowania i funkcjonalności:

 • Pomiar czasu odpowiedzi aplikacji z punktu widzenia wewnętrznych i ze­wnętrznych (zdalnych) użytkowników.
 • Ciągły monitoring wydajności pod ką­tem każdego użytkownika i serwera.
 • Alarmowanie o odstępstwach od obo­wiązujących warunków SLA.
 • Wyodrębnianie składowych czasu od­powiedzi aplikacji.
 • Algorytmy identyfikacji i analizy źród­ła problemów.
 • Analiza ruchu pomiędzy serwerami realizującymi usługi (serwery WWW vs serwery aplikacji vs serwery bazy danych).
 • Tworzenie diagramów wizualizujących komunikację pomiędzy serwerami i użytkownikami w sieciach LAN i WAN.
 • Agregacja danych w podziale na aplikacje, grupy użytkowników oraz lokalizacje.
 • Gromadzenie danych historycznych służących do wyznaczania trendów i planowania.
 • Monitoring jakości połączeń VoIP i wideo w czasie rzeczywistym.
 • Identyfikacja niepożądanej komu­nikacji pomiędzy elementami infra­struktury IT.
 • Profile ruchu ułatwiające ocenę skut­ków wprowadzenia określonych zmian w infrastrukturze IT.
 • Pasywny, bezinwazyjny system infor­matyczny (bez agentów instalowa­nych w sieci).
 • Monitoring wszystkich użytkowników i aplikacji w trybie ciągłym 24/7.
 • Automatyczne wykrywanie i klasyfika­cja aplikacji.
 • Szczegółowa analiza aplikacji WWW (w tym szyfrowanych algorytmem SSL).
 • Centralne zarządzanie systemem.
 • Agregacja danych z wielu urządzeń AppResponse.
 • Konfigurowalne raporty i panele wskaźników.
 • Raporty menedżerskie i administratorskie.
 • Wysokowydajna rejestracja ruchu sie­ciowego i pojemne macierze dyskowe na potrzeby szczegółowej analizy po­jedynczych transakcji i pakietów.
 • Monitoring oraz archiwizacja infor­macji o zrealizowanych połączeniach VoIP.
 • Monitoring ruchu pomiędzy maszyna­mi wirtualnymi na serwerze.
 • Obsługa akceleratorów Riverbed Ste­elHead oraz Cisco WAAS umożliwia­jąca analizę komunikacji pomiędzy użytkownikiem a serwerem.
 • Monitoring aplikacji używanych w śro­dowisku Citrix.
 • Szczegółowa analiza zapytań SQL do baz danych.

Pobierz dodatkowe materiały

pobierz-datasheet-riverbed.png
Datasheet: AppResponse i inne rozwiązania Riverbed w ofercie Passus
Pobierz
obejrzyj_webinar.png
Nagranie z webinarium: Jak monitorować wydajność aplikacji w środowiskach on-premise, hybrydowym i cloud?
Obejrzyj

Masz pytania?


passus@passus.com

+48 695 444 803