StressTester

StressTester jest nowatorskim rozwiązaniem automatyzującym testy wydajnościowe, obciążeniowe, przeciążeniowe i diagnostyczne aplikacji www. Wykorzystując nagrane próbki realnego ruchu sieciowego, za pomocą jednej lub kilku stacji roboczych symuluje aktywności setek tysięcy rzeczywistych użytkowników.

Zastosowane podejście pozwala uwzględnić specyfikę zachowań realnych użytkowników, ich liczbę, rodzaje przeglądarek oraz urządzeń, typy i przepustowość łączy oraz inne czynniki, które są zazwyczaj pomijane podczas tradycyjnych testów bazujących na scenariuszach lub sztucznie generowanych próbkach ruchu.

Ważną cechą rozwiązania jest prostota jego użycia - do przeprowadzenia testów potrzebna jest jedynie próbka ruchu sieciowego. Wyeliminowanie scenariuszy testowych zapewnia obiektywność wyników.

StressTester umożliwia m.in.:

  • badanie czasów odpowiedzi aplikacji oraz jej poszczególnych komponentów i funkcji w różnych warunkach obciążeniowych,
  • ocenę liczby zapytań, którą badana aplikacja jest w stanie obsłużyć w zadanym przedziale czasu,
  • weryfikację sposobu zachowania się aplikacji oraz powiązanej z nią infrastruktury IT w trybie awaryjnym wywołanym przeciążeniem,
  • weryfikację wpływu nowowdrożonych funkcjonalności i komponentów (baz danych, sprzętu, środowiska operacyjnego) na wydajność aplikacji,
  • diagnostykę aplikacji w środowisku testowym.


Do przeprowadzania testów istniejącej lub nowej aplikacji niezbędne jest jedynie zarejestrowanie (np. za pomocą bezpłatnego programu Wireshark) pakietów TCP/IP, które komputery użytkowników wysyłają i odbierają z serwerów aplikacyjnych. Zawarte w nich informacje pozwolą automatycznie odzwierciedlić rzeczywiste interakcje między użytkownikiem a aplikacją (w tym również te nietypowe, jak np. wprowadzenie błędnych danych do formularza, zamknięcie przeglądarki w trakcie wykonywania operacji, aktywności dodatków blokujących otwieranie niektórych stron w przeglądarce, itp). Wykorzystując nagraną próbkę ruchu StressTester inteligentnie odtwarza interakcje użytkowników, pozwalając zespołom odpowiedzialnym za testy na ich modyfikację lub zwielokrotnienie.

 

Rozwiązanie powstało w ramach projektu "Stresstester - automatyczne testy wydajności aplikacji w symulowanych warunkach rzeczywistych" finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Image
Image

Repozytorium Kodu Projektu „StressTester - Automatyczne Testy Wydajności Aplikacji w Symulowanych Warunkach Rzeczywistych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjne Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Badania, Rozwój I Komercjalizacja Wiedzy, Nr naboru RPLD.01.02.02-IP.02-10-021/17

Pobierz dodatkowe materiały

obejrzyj_webinar.png
Nagranie z webinarium: StressTester - testy wydajnościowe i obciążeniowe aplikacji i usług 
Obejrzyj nagranie
pobierz-datasheet-stresstester.png
Datasheet: Opis najważniejszych funkcjonalności rozwiązania StressTester
Pobierz datasheet

Masz pytania?


passus@passus.com

+48 695 444 803