Raporty bieżące

25 stycznia 2023
Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

Raport ESPI 4/2023

Zarząd spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") niniejszym wskazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku:
1. Skonsolidowane raporty kwartalne:
- za I kwartał 2023 roku w dn. 23 maja 2023 roku,
- za III kwartał 2023 roku w dn. 15 listopada 2023 roku.
2. Skonsolidowany raport półroczny za I pórocze 2023 roku w dn. 12 września 2023 roku.
3. Raporty roczne
- jednostkowy raport roczny za 2022 rok w dn. 18 kwietnia 2023 roku
- skonsolidowany raport roczny za 2022 rok w dn. 18 kwietnia 2023 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, iż na podstawie par. 62 ust. 1 oraz 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych, a skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierać odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu tego sprawozdania. Zgodnie z par. 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikować raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku oraz za II kwartał 2023 roku.

13 stycznia 2023
Passus Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

Raport EBI 1/2023

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Passus Spółka Akcyjna przekazuje informację o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

Pobierz pdf

13 stycznia 2023
Zawarcie umowy znaczącej

Raport ESPI 3/2023

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dn. 13 stycznia 2023 r. wpłynęła do Spółki podpisana umowa dystrybucyjna („Umowa”) z firmą Nuvola Distribution Ltd. z siedzibą w Londynie („Nuvola”, „Dystrybutor”); dalej podmioty nazywane są osobno „Stroną”, a łącznie „Stronami”. Na mocy Umowy, Strony prowadzić będą wspólne działania, których celem jest sprzedaż produktów stworzonych przez Emitenta („Produkty”, „System Sycope”) na obszarze obejmującym Wielką Brytanię oraz Irlandię.  

Nuvola jest dystrybutorem IT oferującym wartość dodaną (VAD), który specjalizuje się w sprzedaży rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT.   

Na mocy podpisanej Umowy, Dystrybutor zobowiązuje się do: 
(1) prowadzenia aktywnych działań marketingowo handlowych w swojej sieci partnerów i ich klientów, (2) pozyskiwania nowych partnerów i klientów na rozwiązania Emitenta, (3) świadczenia wsparcia technicznego z zakresu Systemu Sycope użytkownikom końcowym (tzw. pierwsza linia wsparcia) oraz partnerom (tzw. druga linia wsparcia), (4) sprzedaży Produktów za pośrednictwem sieci partnerów i spółek zależnych Dystrybutora. 

Na podstawie umowy Emitent: 
(1) udziela Dystrybutorowi prawa do sprzedaży za pośrednictwem sieci partnerów produktów tworzących System Sycope na obszarze ww. krajów, (2) udziela Dystrybutorowi i jego partnerom biznesowym nieprzenaszalnego i niewyłącznego prawa do korzystania ze znaków i nazw handlowych Emitenta, (3) zobowiązuje się do świadczenia usług wsparcia technicznego dla Dystrybutora (w ramach tzw. trzeciej linii wsparcia). 

Umowa określa rabaty dla Dystrybutora, których wysokość nie odbiega od standardów rynkowych w branży. Umowa nie przenosi praw własności i własności intelektualnej do Systemu Sycope na Dystrybutora – prawo do korzystania z licencji udzielane będzie użytkownikowi końcowemu każdorazowo bezpośrednio przez Emitenta. 
Umowa obowiązuje przez okres jednego roku od dnia jej podpisania i będzie automatycznie odnawiana na kolejne roczne okresy, chyba że którakolwiek Strona Umowy rozwiąże ją pisemnie na 3 miesiące przed datą jej automatycznego odnowienia. Strony mają prawo rozwiązać Umowę w dowolnym momencie z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

Zarząd Emitenta uznał niniejszą informację za istotną z uwagi na fakt, iż podpisana Umowa otwiera nowe rynki zbytu w postaci Wielkiej Brytanii i Irlandii. 

4 stycznia 2023
Oświadczenie KDPW w sprawie asymilacji akcji serii A1

Raport ESPI 2/2023

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r. informuje, że powziął informację o wydaniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oświadczenia nr 9/2023 z dnia 4 stycznia 2023 w sprawie dokonania asymilacji 100 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 Spółki („Akcje Serii A1”) z akcjami Spółki oznaczonymi kodem ISIN PLPSSUS00018. Na podstawie ww. oświadczenia KDPW Akcje Serii A1 z dniem 10 stycznia 2023 r. otrzymają kod ISIN PLPSSUS00018.

3 stycznia 2023
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu giełdowego w związku ze zmianą rynku notowań

Raport ESPI 1/2023

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że powziął informację o uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) nr 3/2023 z dnia 3 stycznia 2023 w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, A1, B, D, E oraz F Spółki w związku ze zmianą rynku notowań. Na podstawie powyższej uchwały Zarząd GPW postanowił dopuścić z dniem 10 stycznia 2023 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym łącznie 1.783.700 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł każda, tj.: 999.900 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji serii A, 100 (sto) akcji serii A1, 71.400 (siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcje serii B, 63.400 (sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta) akcji serii D, 400.600 (czterysta tysięcy sześćset) akcji serii E, 248.300 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy trzysta) akcji serii F, (dalej łącznie jako „Akcje”). Jednocześnie w dniu 3 stycznia 2023 Zarząd GPW podjął uchwałę nr 4/2023 w sprawie w sprawie wprowadzenia Akcji do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW. Na podstawie powyższej uchwały Zarząd GPW postanowił wprowadzić Akcje do obrotu na rynku równoległym z dniem 10 stycznia 2023 r., przy czym akcje serii A1 zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego pod warunkiem dokonania w dniu 10 stycznia 2023 r. asymilacji tych akcji z akcjami Emitenta oznaczonymi kodem „PLPSSUS00018”.

Akcje obecnie oznaczone są przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN PLPSSUS00018 (za wyjątkiem akcji serii A1, które docelowo dnia 10 stycznia 2023 r. również powinny zostać objęte kodem PLPSSUS00018. Emitent złożył w tym zakresie stosowny wniosek do KDWP). Emitent poinformuje o podjęciu przez KDPW uchwały w sprawie asymilacji akcji serii A1 osobnym komunikatem.

Akcje Emitenta będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PASSUS” i oznaczeniem „PAS”.

Ponadto, zgodnie z treścią uchwały Zarządu GPW nr 2/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r. ostatnim dniem obrotu giełdowego akcjami Spółki serii A, B, D, E oraz F w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect będzie dzień 9 stycznia 2023 r.

23 grudnia 2022
Zatwierdzenie Prospektu Emitenta przez Komisję Nadzoru Finansowego

Raport ESPI 47/2022

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 grudnia 2022 r. Spółka otrzymała decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu Prospektu Emitenta sporządzonego w związku w związku z ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) łącznie 1.783.700 akcji, w tym: 999.900 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,1 zł każda; 100 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,1 zł każda; 71.400 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,1 zł każda; 63.400 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,1 zł każda; 400.600 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,1 zł każda; 248.300 zwykłych akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,1 zł każda (“Akcje Dopuszczane”). Prospekt zostanie udostępniony w dniu 23 grudnia 2022 r. na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://passus.com/relacje-inwestorskie/prospekt oraz na stronie internetowej firmy inwestycyjnej pod adresem: https://dmnavigator.pl


Zarząd Emitenta uznał niniejszą umowę za istotną z uwagi na jej wpływ na sytuację finansową Spółki.

22 grudnia 2022
Zawarcie umowy znaczącej

Raport ESPI 46/2022

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie "Wykonawca", "Emitent", "Spółka" niniejszym informuje, że w dniu 22.12.2022 r. zawarł umowę z podmiotem należącym do Skarbu Państwa "Zamawiający". Przedmiotem Umowy jest dostawa licencji oprogramowania „Oprogramowanie” wraz ze świadczeniem usług wsparcia inżynierskiego

Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi 645 750,00 zł brutto.

Kwota 405 900,00 zł brutto z tytułu dostawy Oprogramowania będzie płatna jednorazowo, w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, wystawionej na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru; kwota 239 850,00 zł brutto z tytułu wsparcia inżynierskiego będzie płatna proporcjonalnie do liczby godzin wykorzystanych przez Zamawiającego. Termin dostawy Oprogramowania wynosi 7 dni, a usługi wsparcia inżynierskiego będą mogły być wykorzystane przez Zamawiającego do dn. 31 grudnia 2024 roku.


Umowa przewiduje kary umowne nieodbiegające od standardów rynkowych, a ich łączna wysokość jest ograniczona do 30% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

Zarząd Emitenta uznał niniejszą umowę za istotną z uwagi na jej wpływ na sytuację finansową Spółki.

14 grudnia 2022
Zawarcie umowy znaczącej

Raport ESPI 45/2022

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie „Emitent”, "Spółka", "Wykonawca" niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 14.12.2022 podpisał Umowę Wykonawczą "Umowa". Umowa została zawarta na podstawie Umowy Ramowej zawartej z podmiotem należącym do Skarbu Państwa, której przedmiotem jest dostawa oprogramowania ManageEngine lub równoważnego na rzecz sądów, Ministerstwa Sprawiedliwości wraz z usługami towarzyszącymi, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 24/2022 z dnia 22.08.2022 r.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy w terminie 7 dni roboczych od dnia jej podpisania.

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy wynosi 16 091 693,94 zł brutto.
Płatność wynagrodzenia nastąpi jednorazowo, w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru ilościowo-jakościowego.
Umowa przewiduje kary umowne nieodbiegające od standardów rynkowych, a ich łączna wysokość jest ograniczona do 30% wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

Zarząd Emitenta uznał niniejszą umowę za istotną z uwagi, iż będzie ona miała wpływ na sytuację finansową Spółki.

5 grudnia 2022
Zawarcie umowy znaczącej

Raport ESPI 44/2022

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie "Wykonawca", "Emitent", "Spółka" niniejszym informuje, że w dniu 05.12.2022 r. zawarł umowę z podmiotem należącym do Skarbu Państwa "Zamawiający". Przedmiotem Umowy jest usługa serwisu pogwarancyjnego dla systemu monitorowania ruchu i wydajności aplikacji wraz ze świadczeniem usług wsparcia inżynierskiego.
Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi 4 590 975,00 zł brutto.

Kwota 4 551 000,00 zł brutto z tytułu świadczenia usług serwisu pogwarancyjnego będzie płatna w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych do dn. 30.09.2023 r.; kwota 39 975,00 zł brutto z tytułu świadczenia usług wsparcia inżynierskiego będzie płatna za każdy kwartał świadczenia usługi, w wysokości proporcjonalnej do liczby roboczogodzin wykorzystanych przez Zamawiającego.

Umowa przewiduje kary umowne nieodbiegające od standardów rynkowych, a ich łączna wysokość jest ograniczona do 30% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

Zarząd Emitenta uznał niniejszą umowę za istotną z uwagi na jej wpływ na sytuację finansową Spółki.

25 listopada 2022
Zawarcie umowy znaczącej

Raport ESPI 43/2022

Zarząd Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie "Emitent", "Spółka", "Wykonawca" niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25.11.2022 r. zawarł umowę z podmiotem należącym do Skarbu Państwa "Zamawiający". Przedmiotem umowy jest dostawa i wdrożenie rozwiązania do zbierania i analizy NetFlow w środowisku Zamawiającego „Rozwiązanie".

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi 1 426 259,00 zł brutto.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w ciągu 25 dni od dnia jej podpisania, a następnie do świadczenia usług gwarancyjnych przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru wdrożenia Rozwiązania.

Płatność wynagrodzenia nastąpi jednorazowo, w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru wdrożenia Rozwiązania.

Umowa przewiduje kary umowne nieodbiegające od standardów rynkowych, a ich łączna wysokość jest ograniczona do 50% wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

Zarząd Emitenta uznał niniejszą informację za istotną z uwagi na fakt, że Rozwiązanie opierać się będzie na produktach własnych Emitenta. Ponadto realizacja projektu pozwoli uzyskać referencję, umożliwiającą realizację tego typu projektów u innych klientów.

24 listopada 2022
Zawarcie umowy znaczącej

Raport ESPI 42/2022

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie „Emitent", "Spółka", "Wykonawca" niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 24 listopada 2022 roku, powziął informację o pozyskaniu zamówienia od międzynarodowej korporacji, działającej m.in. w sektorze energetycznym "Zamawiający" na dostawę sprzętu i oprogramowania Cisco "Zamówienie", „Projekt”. Zamówienie zostało złożone na podstawie umowy ramowej podpisanej w styczniu 2021 roku.

Wartość Zamówienia wynosi 923 039,99 USD netto.
Wiążący termin realizacji Projektu zostanie potwierdzony po zarejestrowaniu Zamówienia w systemie producenta. Płatność nastąpi w ciągu 30 dni od daty prawidłowo wystawionej i przekazanej Zamawiającemu faktury FV.

Umowa przewiduje kary umowne, przy czym łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiającego ogranicza się do 100% wartości Zamówienia.
Zarząd Emitenta uznał niniejszą umowę za istotną z uwagi, iż będzie ona miała wpływ na sytuację finansową Spółki.

24 listopada 2022
Zawarcie umowy znaczącej

Raport ESPI 41/2022

Zarząd Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie "Emitent", "Spółka", "Wykonawca" niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 24.11.2022 zawarł umowę z podmiotem należącym do Skarbu Państwa "Zamawiający". Przedmiotem umowy jest dostawa licencji centralnego systemu zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną wraz z 12 miesięcznym okresem wsparcia technicznego "System".

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi 3 635 187,51 zł brutto.

Termin realizacji umowy wynosi 14 dni od dnia jej podpisania, płatność nastąpi jednorazowo, w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawionej na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru Systemu.

Umowa przewiduje kary umowne nieodbiegające od standardów rynkowych, a ich łączna wysokość jest ograniczona do 30% wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

Zarząd Emitenta uznał niniejszą umowę za istotną z uwagi, iż będzie ona miała wpływ na sytuację finansową Spółki, a realizacja projektu pozwoli uzyskać referencję, umożliwiającą pozyskanie tego typu projektów u innych klientów.

23 listopada 2022
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Raport ESPI 40/2022

Zarząd Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 listopada 2022 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach:
1. Paweł Misiurewicz, posiadający 712 038 głosów, co stanowiło 54,92% ogólnej liczby głosów na WZ i 34,69% głosów ogółem w Spółce.
2. Tadeusz Franciszek Dudek, posiadający 313 477 głosów, co stanowiło 24,18% ogólnej liczby głosów na WZ i 15,27% głosów ogółem w Spółce.
3. Michał Czernikow, posiadający 115 090 głosów, co stanowiło co stanowiło 8,88% ogólnej liczby głosów na WZ i 5,61% głosów ogółem w Spółce.
4. Dariusz Kostanek, posiadający 82 240 głosów, co stanowiło 6,34% ogólnej liczby głosów na WZ i 4,01% głosów ogółem w Spółce.
5. Bartosz Dzirba, posiadający 73 731 głosów, co stanowiło 5,69% ogólnej liczby głosów na WZ i 3,59% głosów ogółem w Spółce.

23 listopada 2022
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Passus S.A. w dniu 23 listopada 2022 r.

Raport EBI 20/2022

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 23 listopada 2022 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się”.

Treść uchwał
Polityka wynagradzania członków zarządu

18 listopada 2022
Zawarcie umowy znaczącej

Raport ESPI 39/2022

Zarząd Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie "Emitent", "Spółka", "Wykonawca" niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 18.11.2022 r. zawarł umowę z podmiotem należącym do Skarbu Państwa "Zamawiający". Przedmiotem umowy jest dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu oraz oprogramowania do przechwytywania i zapisywania ruchu w sieci LAN data center "Rozwiązanie" oraz świadczenia usług gwarancyjnych. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w ciągu 35 dni od dnia jej podpisania, a następnie do świadczenia usług gwarancyjnych przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru wdrożenia Rozwiązania.
Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi 1 609 000,00zł brutto.
Płatność wynagrodzenia nastąpi jednorazowo, w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru wdrożenia Rozwiązania.
Umowa przewiduje kary umowne nieodbiegające od standardów rynkowych, a ich łączna wysokość jest ograniczona do 50% wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
Zarząd Emitenta uznał niniejszą umowę za istotną z uwagi, iż będzie ona miała wpływ na sytuację finansową Spółki, a realizacja projektu pozwoli uzyskać referencję, umożliwiającą pozyskanie tego typu projektów u innych klientów.

18 listopada 2022
Zawarcie umowy znaczącej

Raport ESPI 38/2022

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie „Emitent”, "Spółka", "Wykonawca" niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 18.11.2022 r. podpisał Umowę Wykonawczą "Umowa". Umowa została zawarta na podstawie Umowy Ramowej zawartej z podmiotem należącym do Skarbu Państwa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 17/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r.
Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy wynosi łącznie 7 170 162,00 zł brutto, w tym:
- 7 017 150,00 zł brutto z tytułu opracowania dokumentacji projektowej i dostawy oprogramowania,
- 113 652,00 zł brutto z tytułu wykonania usługi instalacyjno-wdrożeniowej,
- 39 360,00 zł brutto z tytułu realizacji usług rozwojowych (pakiet 80 roboczogodzin).

Przekazanie dokumentacji projektowej i dostawa oprogramowania nastąpią w ciągu 10 dni roboczych od daty podpisania Umowy, a usługa instalacyjno-wdrożeniowe zostanie wykonana w ciągu 20 dni roboczych od daty dostarczenia oprogramowania. Usługi rozwojowe zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem ustalonym w ciągu 7 dni od daty zawarcia Umowy.

Wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy będzie płatne przelewem, dla każdej dostawy lub usługi odrębnie, w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
Zarząd Emitenta uznał niniejszą umowę za istotną z uwagi, iż będzie ona miała wpływ na sytuację finansową Spółki.

28 października 2022
Zawarcie umowy znaczącej

Raport ESPI 37/2022

Zarząd Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka", "Wykonawca") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28.10.2022 r. zawarł umowę z podmiotem należącym do Skarbu Państwa ("Zamawiający"). Umowa obejmuje sprzedaż aplikacji do ochrony punktów końcowych infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego wraz z zapewnieniem usług wsparcia technicznego realizowanego bezpośrednio przez producenta („Rozwiązanie”).

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi 1 186 845,00 zł netto. Płatność wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru Rozwiązania.

Umowa przewiduje kary umowne nieodbiegające od standardów rynkowych, a ich łączna wysokość jest ograniczona do 100% wynagrodzenia netto Wykonawcy.

Zarząd Emitenta uznał niniejszą umowę za istotną z uwagi, iż będzie ona miała wpływ na sytuację finansową Spółki, a realizacja projektu pozwoli uzyskać referencje, umożliwiającą pozyskanie tego typu projektów u innych klientów.

27 października 2022
Zawarcie umowy znaczącej

Raport ESPI 36/2022

Zarząd Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka", "Wykonawca") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27.10.2022r. zawarł umowę z podmiotem należącym do Skarbu Państwa ("Zamawiający"). Przedmiotem Umowy jest dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu oraz oprogramowania wspomagającego w sieci LAN Data Center, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego („Rozwiązanie”).
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w ciągu 55 dni liczonych od dnia jej zawarcia, a następnie do świadczenia usług gwarancyjnych przez okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru wdrożenia Rozwiązania.
Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi 3 604 800,00 zł brutto.
Płatność wynagrodzenia nastąpi jednorazowo, w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru wdrożenia Rozwiązania.

Umowa przewiduje kary umowne nieodbiegające od standardów rynkowych, a ich łączna wysokość jest ograniczona do 50% wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

Zarząd Emitenta uznał niniejszą umowę za istotną z uwagi, iż będzie ona miała wpływ na sytuację finansową Spółki, a realizacja projektu pozwoli uzyskać referencję, umożliwiającą pozyskanie tego typu projektów u innych klientów.

27 października 2022
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 23.11.2022 r.

Raport ESPI 35/2022

Zarząd Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje o zwołaniu na dzień 23 listopada 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (NWZ), które odbędzie się o godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Goraszewskiej 19 w Warszawie.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:
- treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ na dzień 23.11.2022 r.;
- projekty Uchwał;
- informacja o ogólnej liczbie głosów;
- formularz głosowania przez pełnomocnika.

19 października 2022
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Raport ESPI 34/2022

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19 października 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Pełna treść otrzymanego zawiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu.

17 października 2022
Zawarcie umowy znaczącej

Raport ESPI 33/2022

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie "Emitent", "Spółka", "Wykonawca" niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 17.10.2022 r zawarł umowę z firmą z branży IT "Zamawiający" w zakresie usługi Utrzymania Systemu B2 („System”) na rzecz podmiotu trzeciego "Klient Końcowy”

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytuły realizacji przedmiotu umowy wynosi 731 707,32 złotych netto.

Wynagrodzenie będzie płatne w transzach, po zakończeniu każdego miesięcznego okresu świadczenia usługi w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym wynagrodzenie za świadczenie usługi w okresie pierwszych 6 miesięcy obowiązywania umowy wynosi 81 300,81 złotych netto za każdy miesiąc; wynagrodzenie za świadczenie usługi w pozostałych 6 miesiącach wynosi 40 650,41zł netto za każdy miesiąc.

Dodatkowo, poza wynagrodzeniem z tytułu realizacji umowy, istnieje możliwość skorzystania przez Klienta Końcowego z godzin konsultacji eksperckich w okresie do 31.12.2027 r. Koszt pojedynczej godziny wynosi 325,20 złotych netto. Wynagrodzenie z tego tytułu będzie następowało w cyklach miesięcznych, na podstawie raportów wykazujących wykorzystane godziny.

Umowa przewiduje kary umowne nieodbiegające od standardów rynkowych, a ich łączna wysokość jest ograniczona do 50% wynagrodzenia netto Spółki.

Zarząd Emitenta uznał niniejszą umowę za istotną z uwagi, iż stanowi ona istotną referencję, umożliwiającą pozyskanie długofalowych projektów u innych klientów.

17 października 2022
Zmiana wysokości kapitału zakładowego

Raport EBI 19/2022

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 17/2022 z dnia 20 września 2022 roku dotyczącego realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych serii A i objęciu Akcji serii A2 informuje, że w dniu 14 października 2022 r., na skutek zapisania akcji serii A2 na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy, nastąpiła zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki.

Z chwilą zapisania akcji serii A2 na rachunkach papierów wartościowych, kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 13.675,00 zł, tj. z kwoty 191 600,00 zł do kwoty 205 275,00 zł i na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego dzieli się na 2.052.750 akcji, w tym:

 • 999.900 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 • 100 (sto) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 • 71.400 (siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 • 132.300 (sto trzydzieści dwa tysiące trzysta) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 • 63.400 (sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 • 400.600 (czterysta tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 • 248.300 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 • 136.750 (sto trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Ogólna liczba głosów ze wszystkich akcji Spółki wynosi obecnie 2.052.750.
Zgodnie z treścią uchwały nr 6 w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 grudnia 2017 roku, akcje serii A2 zostały objęte zakazem zbywalności do dnia 20 marca 2024 roku tj. na okres 18 miesięcy od dnia złożenia przez osoby uprawnione oświadczeń o objęciu akcji serii A2.

5 października 2022
Podjęcie zawieszonego postępowania o zatwierdzenie prospektu i dopuszczenie akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym oraz odstąpienie od przeprowadzania oferty publicznej akcji serii G

Raport ESPI 32/2022

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent") w nawiązaniu do Raportu ESPI 14/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. oraz do Raportu ESPI 20/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 4 października 2022 r., Spółka złożyła w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o podjęcie postępowania („Wniosek o Podjęcie Postępowania”) zawieszonego na podstawie wniosku Emitenta o zawieszenie postępowania o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, sporządzonego w związku z ofertą publiczną do 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: nie mniej niż 1 i nie więcej niż 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł („Akcje Nowej Emisji”) oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji istniejących serii A, A1, B, D, E, F oraz akcji nowej emisji serii G oraz praw do akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Wniosek o Zawieszenie Postępowania”), o którym Emitent informował w Raporcie ESPI 20/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Emitent podjął decyzję o odstąpieniu od oferty publicznej Akcji Nowej Emisji. Decyzja ta została podjęta w związku z niekorzystną sytuacją na rynkach finansowych mogącą negatywnie wpłynąć na możliwość przeprowadzenia oferty oraz uzyskania ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji na poziomie odzwierciedlającym obecną wartość Spółki.

Tym samym, wraz ze złożeniem Wniosku o Podjęcie Postępowania Emitent wniósł o ograniczenie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w zakresie dotyczącym dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym Akcji Nowej Emisji i praw do Akcji Nowej Emisji. Oznacza to, że obecnie Emitent ubiega się jedynie o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 999.900 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,1 zł każda; 100 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,1 zł każda; 71.400 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,1 zł każda; 63.400 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,1 zł każda; 400.600 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,1 zł każda; 248.300 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,1 zł każda.

Dodatkowo Emitent informuje, że w dalszym ciągu będzie realizował plany inwestycyjne dotyczące dalszego rozwoju Grupy Passus, w szczególności w zakresie rozwoju produktów własnych i ekspansji zagranicznej, w oparciu o alternatywne źródła finansowania, w tym środki własne.

3 października 2022
Zawarcie umowy znaczącej

Raport ESPI 31/2022

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"; "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o pozyskaniu zamówienia od międzynarodowej korporacji, działającej m.in. w sektorze energetycznym („Zamawiający”) na dostawę licencji systemu operacyjnego Linux („Zamówienie”). Zamówienie zostało złożone na podstawie umowy ramowej podpisanej w styczniu 2021 roku.

Wartość Zamówienia wynosi 281 299,39 euro netto, termin jego realizacji nie przekroczy 35 dni. Płatność nastąpi w ciągu 30 dni od prawidłowo wystawionej FV.

Umowa przewiduje kary umowne, przy czym łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiającego ogranicza się do 100% wartości Zamówienia.

28 września 2022
Zawarcie umowy znaczącej

Raport ESPI 30/2022

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 22/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r. informuje, że w dniu 28 września 2022 r. Emitent zawarł aneks do umowy pożyczki ze spółką zależną Wisenet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której Emitent posiada obecnie 100% udziałów. Na mocy aneksu strony ustaliły, że kwota pożyczki w wysokości 2 500 000 zł zostanie uregulowana do dnia 31 grudnia 2022 roku. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

26 września 2022
Zawarcie umowy znaczącej

Raport ESPI 29/2022

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Wykonawca", „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 26 września 2022 r. podpisał z państwową jednostką publiczną ("Zamawiający”) umowę na dostawę licencji Red Hat Enterprise Linux Server („Licencja”) i odnowienie wsparcia technicznego („Wsparcie”) obejmującego użytkowane przez Zamawiającego oprogramowanie do monitorowania bezpieczeństwa sieciowego i wydajności aplikacji (o którym Emitent informował w raporcie 11/2019 z dn. 9.10.2019 roku).

Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi 3 513 255,65 zł brutto.

Umowa obejmuje dwie części: zamówienie gwarantowane o wartości 1 844 066,97 zł brutto obejmujące dostawę Licencji wraz ze Wsparciem do dn. 31.12.2023 r. oraz zamówienie opcjonalne o wartości 1 669 188,68 zł brutto obejmujące przedłużenie Wsparcia do dn. 31.12.2024 r.

Płatność z tytułu dostawy Licencji nastąpi w ciągu 30 od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru licencji. Wynagrodzenie z tytułu Wsparcia będzie płatne w transzach po upływie każdego, trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego.

Umowa przewiduje kary umowne nieodbiegające od standardów rynkowych, a ich łączna wysokość jest ograniczona do 30% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
Zarząd Emitenta uznał niniejszą umowę za istotną z uwagi na jej wpływ na sytuację finansową Spółki oraz fakt, że stanowi ona istotną referencję, umożliwiającą pozyskanie długofalowych projektów u innych klientów.

21 września 2022
Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta.

Raport EBI 18/2022

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent") niniejszym informuje, że powziął w dniu dzisiejszym informację o rejestracji przez sąd zmiany statutu Spółki dnia 20 września 2022 r.
Zmiany statutu Emitenta zostały przyjęte Uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się dnia 21 czerwca 2022 r.
Ze statutu Emitenta uchylony został § 7A, a zmianom uległy § 8 ust. 4 oraz § 18 ust. 1 statutu Spółki.
Dotychczasowe brzmienie uchylonego § 7A statutu Spółki:
„1. W przypadku utraty lub zniszczenia dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego, Zarząd wydaje na wniosek akcjonariusza duplikat utraconego lub zniszczonego dokumentu.
2. Akcjonariusz we wniosku, o którym mowa w ust. 1, wskazuje numery dokumentu utraconego lub zniszczonego. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, a nie później niż w terminie tygodnia od jego otrzymania, Zarząd składa wniosek o publikację ogłoszenia o utracie lub zniszczeniu dokumentu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informując o zamiarze umorzenia utraconego lub zniszczonego dokumentu, wzywając wszystkich do zgłoszenia, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia, sprzeciwu i wykazania swoich uprawnień do wskazanego w ogłoszeniu dokumentu, który jest przedmiotem procedury umorzenia.
3. Jeżeli w terminie określonym w ogłoszeniu nikt nie zgłosi się z dokumentem akcji będącej przedmiotem umorzenia ani nikt nie zgłosi sprzeciwu i nie wykaże swoich uprawnień, Zarząd Spółki umarza dokument i wydaje akcjonariuszowi jego duplikat.”
Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 4 statutu Spółki:
„Obciążenie akcji wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zarządu wyrażanej w formie uchwały.”
Nowe brzmienie § 8 ust. 4 statutu Spółki:
„Obciążenie akcji imiennych wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zarządu wyrażonej w formie uchwały.”
Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 1 statutu Spółki:
„W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków w tym Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.”
Nowe brzmienie § 18 ust. 1 statutu Spółki:
„W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków w tym Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.”
Aktualna wersja tekstu jednolitego statutu Spółki, która została przyjęta Uchwałą nr 6/7/2022 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 22 lipca 2022 r. (o czym Zarząd Spółki informował w raporcie EBI 14/2022 z dnia 22 lipca 2022 r.) stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

20 września 2022
Zawarcie umowy znaczącej

Raport ESPI 28/2022

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Wykonawca”, „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 21.09.2022 r. podpisał Umowę z Państwowym Instytutem Badawczym („Zamawiający”) na rozbudowę systemu SWG - Secure Web Gateway („System”) działającego w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Umowa będzie realizowana w oparciu o produkty własne Wykonawcy.

Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy wyniesie 2 383 863,00 złotych brutto.

Termin realizacji Umowy wynosi jeden miesiąc od dnia jej zawarcia, wynagrodzenie będzie płatne w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. W ramach otrzymanego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług gwarancyjnych dla Systemu do dn. 21.01.2026 r.

Umowa przewiduje kary umowne nieodbiegające od standardów rynkowych, a ich łączna wysokość jest ograniczona do kwoty stanowiącej równowartość łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

Zarząd Emitenta uznał niniejszą informację za istotną z uwagi na jej wpływ na sytuację finansową Spółki oraz fakt, że Umowa jest kontynuacją projektu, o którym Wykonawca informował w raporcie 15/2020 z dnia 9.11.2020 r. potwierdzając tym samym jakość oraz wydajność Systemu stworzonego w oparciu o produkty własne Emitenta.

20 września 2022
Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii A i objęciu Akcji serii A2 w związku z realizacją Programu Motywacyjnego

Raport EBI 17/2022

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 14/2020 z dnia 30.07.2020 r. w sprawie zawarcia umów objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A niniejszym informuje o realizacji przez osoby objęte programem motywacyjnym uprawnienia do objęcia akcji serii A2. Na mocy złożonych oświadczeń osoby objęte programem motywacyjnym objęły łącznie 136.750 akcji serii A2.
Warranty subskrypcyjne serii A wyemitowane zostały w ramach Programu Motywacyjnego na podstawie uchwał nr 6 oraz 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28.12.2017 roku w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych.
Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii A2, wydawanych posiadaczom Warrantów Serii A, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest równa wartości nominalnej akcji, tj. 0,10 zł każda. Akcje zostały pokryte przez osoby uprawnione w całości wkładami pieniężnymi.
Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi wraz z zapisaniem objętych akcji serii A2 na rachunkach papierów wartościowych, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

19 września 2022
Zawarcie umowy znaczącej

Raport ESPI 27/2022

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, że w dn. 19 września 2022 r. powziął informację o podpisaniu umowy dystrybucyjnej ("Umowa") z firmą Softprom z siedzibą w Wiedniu ("Softprom", "Dystrybutor"); dalej podmioty nazywane są osobno "Stroną", a łącznie "Stronami". W związku z powyższym Strony rozpoczęły wspólne działania, których celem jest sprzedaż produktów stworzonych przez Emitenta ("Produkty", "System Sycope") na obszarze obejmującym Unię Europejską, Serbie, Armenię, Azerbejdżan, Gruzję, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawię, Ukrainę, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan.

Softprom jest dystrybutorem IT oferującym wartość dodaną (VAD), który specjalizuje się w sprzedaży rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT na rynkach Europy Wschodniej oraz Centralnej Azji.

Na mocy podpisanej Umowy, Dystrybutor zobowiązuje się do:
(1) prowadzenia aktywnych działań marketingowo handlowych w swojej sieci partnerów i ich klientów, (2) pozyskiwania nowych partnerów i klientów na rozwiązania Emitenta, (3) świadczenia wsparcia technicznego z zakresu Systemu Sycope użytkownikom końcowym (tzw. pierwsza linia wsparcia) oraz partnerom (tzw. druga linia wsparcia), (4) sprzedaży Produktów za pośrednictwem sieci partnerów i spółek zależnych Dystrybutora.

Na podstawie umowy Emitent:
(1) udziela Dystrybutorowi prawa do sprzedaży za pośrednictwem sieci partnerów produktów tworzących System Sycope na obszarze ww. krajów, (2) udziela Dystrybutorowi i jego partnerom biznesowym nieprzenaszalnego i niewyłącznego prawa do korzystania ze znaków i nazw handlowych Emitenta, (3) zobowiązuje się do świadczenia usług wsparcia technicznego dla Dystrybutora (w ramach tzw. trzeciej linii wsparcia).

Umowa określa rabaty dla Dystrybutora, których wysokość nie odbiega od standardów rynkowych w branży. Umowa nie przenosi praw własności i własności intelektualnej do Systemu Sycope na Dystrybutora - prawo do korzystania z licencji udzielane będzie użytkownikowi końcowemu każdorazowo bezpośrednio przez Emitenta.
Umowa obowiązuje przez okres jednego roku od dnia jej podpisania i będzie automatycznie odnawiana na kolejne roczne okresy, chyba że którakolwiek Strona Umowy rozwiąże ją pisemnie na 3 miesiące przed datą jej automatycznego odnowienia. Strony mają prawo rozwiązać Umowę w dowolnym momencie z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Zarząd Emitenta uznał niniejszą informację za istotną z uwagi na fakt, iż podpisana Umowa otwiera nowe rynki zbytu w postaci krajów Europy Wschodniej oraz Azji Centralnej.

1 września 2022
Zawarcie umowy znaczącej

Raport ESPI 26/2022

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Wykonawca”) niniejszym informuje, że w dniu 1 września 2022 r. podpisał umowę („Umowa”) z firmą z branży paliwowej („Zamawiający”) obejmującą przedłużenie wsparcia serwisowego na posiadany przez Zamawiającego system do akceleracji sieci WAN firmy Riverbed.

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy wynosi równowartość w złotych polskich kwoty 623 749,81 dolarów amerykańskich netto.

Termin realizacji przedmiotu Umowy wynosi 5 dni roboczych od daty podpisania Umowy.
Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 90 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Umowa przewiduje kary umowne w wysokości 0,2% wartości netto zł za każdy dzień opóźnienia w realizacji Umowy, przy czym maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć 20% wartości Umowy.
W ocenie Zarządu Umowa będzie miała istotny wpływ na przychody finansowe Emitenta oraz oznacza kontynuację długofalowej współpracy z Zamawiającym.

1 września 2022
Zawarcie umowy znaczącej

Raport ESPI 25/2022

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że 1 września 2022 r. podpisał umowę dystrybucyjną („Umowa”) z Entec Solutions a.s. („Entec”, „Dystrybutor”); dalej podmioty nazywane są osobno „Stroną”, a łącznie „Stronami”. W związku z powyższym Strony rozpoczęły wspólne działania, których celem jest sprzedaż produktów stworzonych przez Emitenta („Produkty”, „System Sycope”) na obszarze obejmującym Czechy i Słowację.

Entec jest dystrybutorem IT oferującym wartość dodaną (VAD), który specjalizuje się w sprzedaży rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT oraz zarządzania infrastrukturą przeznaczonych dla największych podmiotów.

Na mocy podpisanej Umowy, Dystrybutor zobowiązuje się do:
(1) prowadzenia aktywnych działań marketingowo handlowych w swojej sieci partnerów i ich klientów, (2) pozyskiwania nowych partnerów i klientów na rozwiązania Emitenta, (3) świadczenia wsparcia technicznego z zakresu Systemu Sycope użytkownikom końcowym (tzw. pierwsza linia wsparcia) oraz partnerom (tzw. druga linia wsparcia), (4) sprzedaży Produktów wyłącznie za pośrednictwem sieci partnerów.

Na podstawie umowy Emitent:
(1) udziela Dystrybutorowi wyłącznego prawa do sprzedaży za pośrednictwem sieci partnerów produktów tworzących System Sycope na obszarze ww. krajów, (2) udziela Dystrybutorowi i jego partnerom biznesowym nieprzenaszalnego i niewyłącznego prawa do korzystania ze znaków i nazw handlowych Emitenta, (3) zobowiązuje się do świadczenia usług wsparcia technicznego dla Dystrybutora (w ramach tzw. trzeciej linii wsparcia).

Umowa określa rabaty dla Dystrybutora, których wysokość nie odbiega od standardów rynkowych w branży. Umowa nie przenosi praw własności i własności intelektualnej do Systemu Sycope na Dystrybutora – prawo do korzystania z licencji udzielane będzie użytkownikowi końcowemu każdorazowo bezpośrednio przez Emitenta.
Umowa obowiązuje przez okres jednego roku od dnia jej podpisania i będzie automatycznie odnawiana na kolejne roczne okresy, chyba że którakolwiek Strona Umowy rozwiąże ją pisemnie na 3 miesiące przed datą jej automatycznego odnowienia. Strony mają prawo rozwiązać Umowę w dowolnym momencie z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Zarząd Emitenta uznał niniejszą informację za istotną z uwagi na fakt, iż podpisana Umowa otwiera nowe rynki zbytu dla rozwiązań własnych Spółki.

22 sierpnia 2022
Zawarcie umowy znaczącej

Raport ESPI 24/2022

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka" „Wykonawca”) niniejszym informuje, że dziś tj. 22 sierpnia 2022 roku podpisał umowę ramową („Umowa”) z podmiotem należącym do Skarbu Państwa („Zamawiający”) na dostawę oprogramowania ManageEngine lub równoważnego na rzecz sądów, Ministerstwa Sprawiedliwości wraz z usługami towarzyszącymi. Emitent jest jednym z dwóch podmiotów wybranych w ramach przetargu przez Zamawiającego do realizacji postanowień Umowy.

Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy wynosi 36 525 209,48 zł brutto.

Umowa obowiązuje przez okres 36 miesięcy od dnia jej zawarcia i będzie realizowana na podstawie umów wykonawczych, w terminach każdorazowo sprecyzowanych przez jednostki organizacyjne Zamawiającego. W przypadku niewykorzystania w całości kwoty w ww. terminie, okres obowiązywania Umowy może ulec wydłużeniu o maksymalnie 3 miesiące.

Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wykonawczej będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru.

Umowa przewiduje kary umowne podlegające sumowaniu, przy czym suma kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto w przypadku kar umownych naliczonych na rzecz Zamawiającego w ramach Umowy oraz 30 % wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie wykonawczej, w przypadku kar umownych naliczonych na rzecz jednostki w ramach realizacji umowy wykonawczej.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na to, że w jego opinii Spółka będzie realizowała istotną część zamówień wynikających z umów wykonawczych, co ma znaczenie dla przyszłej sytuacji finansowej Emitenta.

19 sierpnia 2022
Rejestracja połączenia spółek zależnych Emitenta

Raport ESPI 23/2022

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu ESPI 9/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r., informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiedzę, że dnia 17 sierpnia 2022 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji połączenia spółek zależnych Emitenta, tj. spółki Wisenet sp. z o.o. (dalej: „Spółka Przejmująca”) oraz Sycope sp. z o.o. (dalej: „Spółka Przejmowana”). Połączenie Spółek nastąpiło w sposób wskazany w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h."), w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za ustanowione w tym celu346 nowych udziałów o wartości nominalnej 117,10 zł każdy, które Spółka Przejmująca wydała jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Emitentowi ("Połączenie"). W związku z Połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej został podwyższony z kwoty 100.003,40 zł do kwoty 140.520,00 zł, tj. o kwotę 40.516,60 zł.

Stosownie do treści art. 494 § 1 k.s.h. Spółka Przejmująca wstąpiła z dniem Połączenia, tj. z dniem 17 sierpnia 2022 r. we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, zaś zgodnie z art. 493 § 1 i 2 k.s.h. Spółka Przejmowana została w tym dniu rozwiązana bez postępowania likwidacyjnego i wykreślona z rejestru.

Połączenie spółek zależnych Emitenta stanowi realizację planowanych zmian reorganizacyjnych w Grupie Kapitałowej Passus i ma na celu optymalizację procesów wewnątrzgrupowych. Konsolidacja tych konkretnych spółek zależnych pozwoli również na zwiększenie przejrzystości struktury Grupy Kapitałowej Passus.

16 sierpnia 2022
Informacja o zawarciu umowy pożyczki ze spółką zależną Emitenta

Raport ESPI 22/2022

Zarząd Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. dnia 16 sierpnia 2022 roku, zawarł umowę pożyczki ze spółką zależną Wisenet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której Emitent posiada obecnie 100% udziałów. Na mocy zawartej umowy Emitent pozyskał finansowanie w kwocie 2.500.000 zł oprocentowane na warunkach rynkowych.
Pozyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie projektu, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 21/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 roku.
Strony ustaliły, że pożyczka zostanie spłacona przez Emitenta do dnia 30.09.2022 r.

10 sierpnia 2022
Zawarcie umowy znaczącej

Raport ESPI 21/2022

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Wykonawca") niniejszym informuje, że w dniu 10 sierpnia 2022 r. podpisał z państwową jednostką budżetową ("Zamawiający") Umowę na świadczenie usługi zapewniającej bezpieczny dostęp do stron internetowych - WebProxy. Usługa będzie świadczona z wykorzystaniem produktów własnych oraz produktów firm trzecich.

Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi 4 363 000,00 zł brutto.

Umowa obejmuje dwie części: zamówienie podstawowe i zamówienie opcjonalne. Wartość zamówienia podstawowego wynosi 3 813 000,00 zł brutto, natomiast wartość zamówienia opcjonalnego wynosi 550 000,00 zł brutto.

Umowa obowiązuje przez okres 36 miesięcy, liczonych od daty odbioru wdrożenia usługi w zakresie zamówienia podstawowego. Płatność wynagrodzenia z tyt. zamówienia podstawowego zostanie dokonana w 12 równych częściach i nastąpi po upływie każdego, trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego w terminie 30 dni od daty wystawienia FV. Płatność z tyt. zamówienia opcjonalnego zostanie dokonana w 8 równych częściach w wysokości 12,5% każda, po upływie każdego trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego świadczonej Usługi.

Umowa przewiduje kary umowne, przy czym łączna wysokość kar umownych jest ograniczona do kwoty stanowiącej 100% wysokości maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy

9 sierpnia 2022
Zawieszenie postępowania o zatwierdzenie projektu

Raport ESPI 20/2022

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu EBI 11/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r., informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 09 sierpnia 2022 r. Spółka złożyła w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zawieszenie postępowania o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, sporządzonego w związku z ofertą publiczną do 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: nie mniej niż 1 i nie więcej niż 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji istniejących serii A, A1, B, D, E, F oraz akcji nowej emisji serii G oraz praw do akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Prospekt”).
Zarząd spółki Passus S.A., w związku z niekorzystną sytuacją na rynkach finansowych mogącą negatywnie wpływać na powodzenie Oferty, zdecydował o czasowym zawieszeniu realizacji publicznej emisji akcji serii G.
Jednocześnie Emitent informuje, że będzie w dalszym ciągu realizował plany inwestycyjne dotyczące dalszego rozwoju Grupy Passus, w szczególności w zakresie rozwoju produktów własnych i ekspansji zagranicznej) w oparciu o alternatywne źródła finansowania, w tym środki własne. O dalszych decyzjach dotyczących realizacji publicznej oferty akcji serii G Spółka będzie informowała w kolejnych komunikatach.

28 lipca 2022
Zawarcie umowy znaczącej

Raport ESPI 19/2022

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie _"Wykonawca"_ niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 28 lipca 2022 r. podpisał Umowę ze spółką publiczną _"Zamawiający"_ na dostawę 12 miesięcznego wsparcia technicznego producenta dla systemu ochrony urządzeń końcowych i poczty elektronicznej.
Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy wyniesie 554 000,00 PLN netto.
Zgodnie z Umową, dostarczenie certyfikatu potwierdzającego zapewnienie wsparcia technicznego nastąpi w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. Płatność nastąpi w ciągu 60 dni od daty doręczenia zamawiającemu faktury VAT.
Umowa przewiduje kary umowne w wysokości 1% wartości Umowy netto, za każdy dzień opóźnienia w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostarczenia certyfikatu potwierdzającego zapewnienie wsparcia technicznego, 10% wartości Umowy netto w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz 20% wartości Umowy netto za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę zasad poufności.

8 lipca 2022
Rejestracja przez sąd spółki zależnej Emitenta

Raport ESPI 18/2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2022 z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zawiązania spółki akcyjnej pod firmą Sycope spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie _"Sycope"_, Zarząd spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że powziął w dniu dzisiejszym informację o zarejestrowaniu przez Sąd w dniu 07.07.2022 r. spółki Sycope w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Emitent jest jedynym akcjonariuszem Sycope i objął wszystkie akcje w kapitale zakładowym Sycope, tj. 1.000.000 akcji o wartości 0,10 zł każda, w całości opłacone wkładem pieniężnym.
Emitent będzie informował o dalszych krokach związanych z rozwojem Sycope w kolejnych raportach bieżących.

29 czerwca 2022
Zawarcie umowu znaczącej

Raport ESPI 17/2022

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ niniejszym informuje, że w dniu 29 czerwca 2022 roku, otrzymał Zamówienie Opcjonalne do umowy zawartej z podmiotem należącym do Skarbu Państwa, o której to umowie Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 10/2022.
Przedmiotem Zamówienia Opcjonalnego jest dostawa dodatkowych licencji systemu SIEM, służącego do automatyzacji procesów zarządzania i reagowania na incydenty bezpieczeństwa IT wraz z opieką serwisową producenta świadczoną przez okres 36 miesięcy.
Wartość Zamówienia Opcjonalnego wynosi 2 612 000,00 zł brutto, a termin jego realizacji nastąpi do dnia 1 lipca 2022 roku.

22 lipca 2022
Sporządzenie tekstu jednolitego Statutu

Raport EBI 14/2022

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu EBI 12/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r., informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie upoważnienia zawartego w §4 Uchwały Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2022 r., przyjęła dnia 22 lipca 2022 r. Uchwałę Nr 6/7/2022 o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Spółki. Przyjęty tekst jednolity zawiera zmiany Statutu przyjęte w Uchwale nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2022 r.

Wyliczenie zmian w Statucie:
a. uchylenie §7a Statutu Spółki, którego aktualna treść brzmi:
1. W przypadku utraty lub zniszczenia dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego, Zarząd wydaje na wniosek akcjonariusza duplikat utraconego lub zniszczonego dokumentu.
2. Akcjonariusz we wniosku, o którym mowa w ust. 1, wskazuje numery dokumentu utraconego lub zniszczonego. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, a nie później niż w terminie tygodnia od jego otrzymania, Zarząd składa wniosek o publikację ogłoszenia o utracie lub zniszczeniu dokumentu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informując o zamiarze umorzenia utraconego lub zniszczonego dokumentu, wzywając wszystkich do zgłoszenia, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się
ogłoszenia, sprzeciwu i wykazania swoich uprawnień do wskazanego w ogłoszeniu dokumentu, który jest przedmiotem procedury umorzenia.
3. Jeżeli w terminie określonym w ogłoszeniu nikt nie zgłosi się z dokumentem akcji będącej przedmiotem umorzenia ani nikt nie zgłosi sprzeciwu i nie wykaże swoich uprawnień, Zarząd Spółki umarza dokument i wydaje akcjonariuszowi jego duplikat.”
b. Zmiana dotychczasowego brzmienia §8 ust. 4 Statutu Spółki o następującej treści:
„Obciążenie akcji wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zarządu wyrażanej w formie uchwały” i przyjęcie brzmienia o treści:
„Obciążenie akcji imiennych wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zarządu wyrażanej w formie uchwały”
c. zmiana dotychczasowego brzmienia §18 ust. 1 Statutu Spółki o następującej treści: „W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków w tym Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.” i przyjęcie brzmienia o treści: „W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków w tym Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.”

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości przyjęty tekst jednolity Statutu Spółki.

21 czerwca 2022
Powołanie i odwołanie osób nadzorujących Passus Spółka Akcyjna

Raport EBI 13/2022

Zarząd Passus S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż Uchwałami Nr: 23 i 24 z dnia 21 czerwca 2022 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Jacka Czykiela oraz Pana Łukasza Żuka.
Dodatkowe informacje o powołanych Członkach Rady Nadzorczej, przedstawione zgodnie z treścią §10 pkt 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Jednocześnie Uchwałami Nr 21 i 22 z dn. 21 czerwca 2022 r, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Passus S.A., postanowiło odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Michaela Schoeneberga oraz Pana Karola Andrzeja Jonatowskiego.

Jacek Czykiel - dodatkowe informacje

Łukasz Żuk - dodatkowe informacje

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO.

21 czerwca 2022
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Raport ESPI 16/2022

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka",_ przekazuje poniżej wykaz osób, które na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 czerwca 2022 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach:

1. Paweł Misiurewicz, posiadający 711 574 głosów, co stanowiło 72,60 % ogólnej liczby głosów na WZ i 37,14 % głosów ogółem w Spółce.

2. Michał Czernikow, posiadający 115 090 głosów, co stanowiło co stanowiło 11,74 % ogólnej liczby głosów na WZ i 6,01 % głosów ogółem w Spółce.

3. Dariusz Kostanek, posiadający 82 196 głosów, co stanowiło 8,39 % ogólnej liczby głosów na WZ i 4,29% głosów ogółem w Spółce.

4. Bartosz Dzirba, posiadający 70 000 głosów, co stanowiło 7,14 % ogólnej liczby głosów na WZ i 3,65% głosów ogółem w Spółce.

21 czerwca 2022
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Passus S.A. w dniu 21 czerwca 2022r.

Raport EBI 12/2022

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2022 roku, liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących” się.

Treść uchwał

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

21 czerwca 2022
Aktualizacja informacji o zawarciu istotnej umowy z bankiem

Raport ESPI 15/2022

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu ESPI nr 8/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu przez Bank aneksu do umowy wieloproduktowej (dalej: „Umowa”), na mocy której uzyskał limit kredytowy o łącznej wysokości 1 800 000 zł, w tym 700 000 zł z przeznaczeniem na gwarancje bankowe i 1 100 000 zł na finansowanie dostawców. Na mocy Umowy limit kredytowy został przedłużony do dn. 15.06.2023 r. Limit zabezpieczony jest w 80% przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Bank podpisał również aneks do Umowy o kredyt w złotych w rachunku bankowym w wysokości 1 000 000 zł przyznany na okres od dnia 16.06.2022 r. do dnia 15.06.2023 r., który służy do obsługi spłaty zobowiązań Spółki. Zabezpieczeniem ww. kredytu obrotowego w formie linii odnawialnej będzie gwarancja BGK stanowiąca 80% przyznanej kwoty kredytu obowiązująca do dnia 15.09.2023 r.

14 czerwca 2022
Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego

Raport ESPI 14/2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego 14/2021 z dnia 23 listopada 2021 r., Zarząd spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 14 czerwca 2022 roku złożył w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: nie mniej niż 1 i nie więcej niż 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji istniejących serii A, A1, B, D, E, F oraz akcji nowej emisji serii G oraz praw do akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..

Złożenie wniosku jest konsekwencją działań Zarządu Emitenta podjętych na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28 lutego 2022 r. Emitent będzie informował o wszelkich kolejnych krokach podejmowanych w związku z przeniesieniem notowań akcji Emitenta na rynek główny oraz ofertą publiczną akcji serii G Emitenta.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 14 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

10 czerwca 2022
Korekta raportu bieżącego ESPI 13/2022

Raport ESPI 13/2022

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu ESPI nr 13/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r.
Korekta dotyczy oczywistej omyłki pisarskiej w zakresie wartości umowy.

Treść raportu przed korektą:
Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Wykonawca"_ niniejszym informuje, że w dniu 9 czerwca 2022 roku, podpisał Umowę Wykonawczą _"Umowa"_. Umowa została zawarta na podstawie Umowy Ramowej zawartej ze Skarbem Państwa, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 17/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r.
Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy wynosi 2 865, 900 zł brutto. Termin realizacji umowy wynosi 30 dni roboczych.
Wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru.

Treść raportu po korekcie:
Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Wykonawca"_ niniejszym informuje, że w dniu 9 czerwca 2022 roku, podpisał Umowę Wykonawczą _"Umowa"_. Umowa została zawarta na podstawie Umowy Ramowej zawartej ze Skarbem Państwa, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 17/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r.
Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy wynosi 2.865.900 zł brutto. Termin realizacji umowy wynosi 30 dni roboczych.
Wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru.

9 czerwca 2022
Zawarcie umowy znaczącej Passus S.A.

Raport ESPI 13/2022

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Wykonawca"_ niniejszym informuje, że w dniu 9 czerwca 2022 roku, podpisał Umowę Wykonawczą _"Umowa"_. Umowa została zawarta na podstawie Umowy Ramowej zawartej ze Skarbem Państwa, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 17/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r.


Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy wynosi 2 865, 900 zł brutto. Termin realizacji umowy wynosi 30 dni roboczych.

Wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru.


2 czwerwca 2022
Zgłoszenie przez akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zgłoszenie projektu uchwały
Raport ESPI 12/2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2022 z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Passus S.A., Zarząd spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 31 maja 2022 roku otrzymał w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych od Pawła Misiurewicza _"Akcjonariusz"_, tj. akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, żądanie umieszczenia w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, bez określenia w którym miejscu porządku obrad wskazany punkt powinien się znajdować.
Proponowana przez Akcjonariusza uchwała w przedmiocie zmiany Statutu Spółki stanowi załącznik do raportu oraz dotyczy:

a. Uchylenia § 7a statutu Spółki, którego aktualna treść brzmi:
"§ 7a.
1. W przypadku utraty lub zniszczenia dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego, Zarząd wydaje na wniosek akcjonariusza duplikat utraconego lub zniszczonego dokumentu.
2. Akcjonariusz we wniosku, o którym mowa w ust. 1, wskazuje numery dokumentu utraconego lub zniszczonego. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, a nie później niż w terminie tygodnia od jego otrzymania, Zarząd składa wniosek o publikację ogłoszenia o utracie lub zniszczeniu dokumentu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informując o zamiarze umorzenia utraconego lub zniszczonego dokumentu, wzywając wszystkich do zgłoszenia, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia, sprzeciwu i wykazania swoich uprawnień do wskazanego w ogłoszeniu dokumentu, który jest przedmiotem procedury umorzenia.
3. Jeżeli w terminie określonym w ogłoszeniu nikt nie zgłosi się z dokumentem akcji będącej przedmiotem umorzenia ani nikt nie zgłosi sprzeciwu i nie wykaże swoich uprawnień, Zarząd Spółki umarza dokument i wydaje akcjonariuszowi jego duplikat."

b. Zmiany dotychczasowego brzmienia § 8 ust. 4 statutu Spółki o następującej treści:
"Obciążenie akcji wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zarządu wyrażanej w formie uchwały"
i przyjęcie brzmienia o treści:
"Obciążenie akcji imiennych wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zarządu wyrażanej w formie uchwały"

c. Zmiany brzmienia § 18 ust. 1 statutu Spółki następującej treści:
"W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 _trzech_ do 5 _pięciu_ członków w tym Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej."
i przyjęcie brzmienia o treści:
"W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 _pięciu_ do 7 _siedmiu_ członków w tym Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej."

Zarząd Spółki tym samym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:
1. Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ze wskazaniem nowego punktu w porządku obrad;
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przekazany przez Akcjonariusza.
3. Zaktualizowaną instrukcję do głosowania przez pełnomocnika.

 


25 maja 2022
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 21.06.2022r.
Raport ESPI 11/2022

Zarząd Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje o zwołaniu na dzień 21 czerwca 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (ZWZ), które odbędzie się o godz. 13:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Goraszewskiej 19 w Warszawie.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

 

10 maja 2022
Zawarcie umowy znaczącej

Raport ESPI 10/2022

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Wykonawca”) niniejszym informuje, że w dniu 10 maja 2022 roku podpisał umowę z podmiotem należącym do Skarbu Państwa ("Zamawiający") na dostawę i wdrożenie Systemu klasy SIEM („System”) służącego do automatyzacji procesów zarządzania i reagowania na incydenty bezpieczeństwa IT.

Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi 5 207 000,00 zł brutto.

Umowa obejmuje dwie części: zamówienie podstawowe („Zamówienie”) i zamówienie w ramach opcji („Zamówienie Opcjonalne”). Wartość Zamówienia wynosi 2 595 000,00 zł brutto, natomiast maksymalna wartość Zamówienia Opcjonalnego wynosi 2 612 000,00 zł brutto.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Zamówienia w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy, a następnie świadczenia gwarancji na dostarczony System przez okres 36 miesięcy.

Zamawiający zastrzegł sobie prawo złożenia Zamówienia Opcjonalnego obejmującego dostawę oraz wdrożenie dodatkowych licencji Systemu wraz z 36 miesięczną gwarancją w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy. Termin realizacji Zamowienia Opcjonalnego nie będzie dłuższy niż 15 dni roboczych od daty wysłania przez Zamawiającego zawiadomienia o skorzystaniu z prawa opcji.

Wynagrodzenie za realizację Zamówienia oraz Zamówienia Opcjonalnego będzie płatne ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru.

Umowa przewiduje kary umowne, przy czym suma kar umownych nie może przekroczyć 100% łącznego wynagrodzenia brutto. Naliczenie Wykonawcy kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych powyżej kar umownych na zasadach ogólnych.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na znaczenie Umowy dla przyszłej sytuacji finansowej Emitenta oraz faktu, iż realizacja tej Umowy pozwoli pozyskać referencje, istotne dla pozyskiwania kolejnych projektów z obszaru bezpieczeństwa IT.

22 kwietnia 2022
Uzgodnienie i podpisanie planu połączenia spółek zależnych.

Raport ESPI 9/2022

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", „Spółka”) niniejszym informuje, że 22 kwietnia 2022 roku zarządy spółek zależnych Emitenta, w których Emitent posiada 100% udziałów, tj. spółki Wisenet sp. z o.o. (dalej: „Spółka Przejmująca”) oraz Sycope sp. z o.o. (dalej: „Spółka Przejmowana”) uzgodniły oraz podpisały plan połączenia („Plan Połączenia”).

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za ustanowione w tym celu 346 nowych udziałów o wartości nominalnej 117,10 zł (sto siedemnaście złotych 10/100) każdy, które Spółka Przejmująca wyda jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Emitentowi („Połączenie”). W związku z powyższym na skutek Połączenia, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 100.003,40 zł do kwoty 140.520,00 zł, tj. o kwotę 40.516,60 zł.

Stosownie do treści art. 494 § 4 k.s.h., w związku z tym, że jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej jest jednocześnie jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej, w wyniku Połączenia będzie mu przysługiwać całość udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

Podstawą określenia liczby udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Emitentowi była ustalona na dzień 31 marca 2022 wartość aktywów netto Spółki Przejmowanej wynosząca 53.001,90 zł. Udziały Spółki Przejmującej zostaną przyznane Emitentowi po łącznej cenie równej wartości aktywów netto Spółki Przejmowanej, tj. 53.001,90 zł, w związku z czym Emitent obejmie 346 nowych udziałów Spółki Przejmującej o łącznej wartości 40.516,60 zł, a kwota 12.485,30 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

W wyniku Połączenia, Spółka Przejmująca – zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h. – wstąpi z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia (podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej) do Krajowej Rejestru Sądowego. Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 493 § 2 k.s.h., wpis ten wywoła skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru.

Połączenie spółek zależnych Emitenta stanowi kontynuację zmian reorganizacyjnych w Grupie Kapitałowej Passus i ma na celu optymalizację procesów wewnątrzgrupowych. Konsolidacja tych konkretnych spółek zależnych pozwoli również na zwiększenie przejrzystości struktury Grupy Kapitałowej Passus.

Treść Planu Połączenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

21 kwietnia 2022
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2022r.

Raport EBI 7/2022

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2022 r. na dzień 28 kwietnia 2022 r. Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2022 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI nr 1/2022 w dniu 27 stycznia 2022 r. („Harmonogram”) pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu okresowego za I kwartał 2022 r. był dzień 25 kwietnia 2022 r.

Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w Harmonogramie pozostają bez zmian.

13 kwietnia 2022
Zawarcie umowy znaczącej

Raport ESPI 8/2022

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Wykonawca”) niniejszym informuje, że w dniu 13 kwietnia 2022 r. podpisał umową wykonawczą ("Umowa”), która obejmuje rozbudowę systemu do monitorowania sieci IT oraz wydajności aplikacji oraz przedłużenie wsparcia dla tego systemu na okres 36 miesięcy. Umowa została zawarta na podstawie Umowy Ramowej podpisanej z firmą telekomunikacyjną („Zamawiający”), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 6/2018 z dn. 25 października 2018 roku.

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy wynosi 767 927,59 dolarów amerykańskich netto.

Realizacja umowy nastąpi do dn. 31 maja 2022 r. Wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

7 kwietnia 2022
Zawarcie umowy znaczącej

Raport ESPI 7/2022

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie ["Wykonawca", "Emitent"] niniejszym informuje, że w dniu 7 kwietnia 2022 r. powziął informację o otrzymaniu Zamówienia od polskiego przedstawiciela globalnego koncernu telekomunikacyjnego na dostawę systemu do ochrony przed atakami DDoS, DoS oraz umożliwiającego odfiltrowanie ruchu generowanego przez atakujących ["Rozwiązanie"].
Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Zamówienia wynosi 143.085,64 USD netto i będzie płatne w ciągu 60 dni od daty podpisania protokołu odbioru.
Dostawa Rozwiązania ma nastąpić w ciągu 60 dni od dnia otrzymania Zamówienia.
Emitent uznaje Zamówienie za istotne, ze względu na jego wysokość i możliwość pozyskania referencji, które w przyszłości ułatwią podpisanie istotnych umów na dostawę tego typu rozwiązań.

30 marca 2022
Zawiązanie spółki zależnej

 

Raport ESPI 6/2022

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”) niniejszym informuje, że 30 marca 2022 roku Emitent zawiązał spółkę akcyjną pod firmą Sycope spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Sycope”) z kapitałem zakładowym 100.000,00 zł. Emitent objął wszystkie akcje w kapitale zakładowym Sycope, tj. 1.000.000 akcji o wartości 0,10 zł każda, które zostaną w całości opłacone wkładem pieniężnym.

Sycope w ramach Grupy Kapitałowej Passus docelowo miałby przejąć działalność w zakresie rozwoju i komercjalizacji produktów własnych Grupy Kapitałowej Emitenta.
Emitent będzie informował o dalszych krokach związanych z rozwojem Sycope w kolejnych raportach bieżących

21 marca 2022
Zawarcie umowy znaczącej

Raport ESPI 5/2022

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ niniejszym informuje, że w dniu 21 marca 2022 r. podpisał umowę dystrybucyjną "Umowa" z firmą Co.Next d.o.o. "Co.Next", "Dystrybutor"; dalej podmioty nazywane są osobno "Stroną", a łącznie "Stronami". W związku z powyższym Strony rozpoczęły wspólne działania, których celem jest sprzedaż produktów stworzonych przez Emitenta "Produkty", "System Sycope" na obszarze obejmującym Słowenię, Chorwację, Serbię, Kosowo, Bośnię i Hercegowinę oraz Czarnogórę i Macedonię Północną.

Firma Co.next jest międzynarodowym dystrybutorem IT oferującym wartość dodaną _VAD_ działającym w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. Specjalizuje się w sprzedaży rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT oraz zarządzania infrastrukturą przeznaczonych dla największych podmiotów.

Na mocy podpisanej umowy, Dystrybutor zobowiązuje się do:
_1_ prowadzenia aktywnych działań marketingowo handlowych w swojej sieci Partnerów i ich klientów, _2_ pozyskiwania nowych Partnerów i Klientów na rozwiązania Emitenta, _3_ świadczenia wsparcia technicznego z zakresu Systemu Sycope użytkownikom końcowym _tzw. pierwsza linia wsparcia_ oraz Partnerom _tzw. druga linia wsparcia_, _4_ sprzedaży Produktów wyłącznie za pośrednictwem sieci Partnerów.

Na podstawie umowy Emitent:
_1_ udziela Dystrybutorowi wyłącznego prawa do sprzedaży za pośrednictwem sieci Partnerów produktów tworzących system Sycope na obszarze ww. krajów, _2_ udziela Dystrybutorowi i jego partnerom biznesowym nieprzenaszalnego i niewyłącznego prawa do korzystania ze znaków i nazw handlowych Emitenta, _3_ zobowiązuje się do świadczenia usług wsparcia technicznego dla Dystrybutora _w ramach tzw. trzeciej linii wsparcia_.

Umowa określa rabaty dla Dystrybutora, których wysokość nie odbiega od standardów rynkowych w branży. Umowa nie przenosi praw własności i własności intelektualnej do Systemu Sycope na Dystrybutora - prawo do korzystania z licencji udzielane będzie Użytkownikowi końcowemu każdorazowo bezpośrednio przez Emitenta.
Umowa obowiązuje przez okres jednego roku od dnia jej podpisania i będzie automatycznie odnawiana na kolejne roczne okresy, chyba że którakolwiek Strona Umowy rozwiąże ją pisemnie na 3 miesiące przed datą jej automatycznego odnowienia. Strony mają prawo rozwiązać Umowę w dowolnym momencie z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Zarząd Emitenta uznał niniejszą informację za istotną z uwagi na fakt, iż podpisana umowa otwiera nowe, mające duży potencjał sprzedażowy, rynki zbytu dla rozwiązań własnych Spółki.


28 lutego 2022
Korekta raportu bieżącego ESPI nr 4/2022

Zarząd Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu ESPI nr 4/2022 z dnia 28 lutego 2022 r.

Korekta dotyczy terminu Walnego Zgromadzenia. Przyczyną dokonania korekty jest oczywista omyłka pisarska.

Treść raportu przed korektą:

Zarząd Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ przekazuje poniżej wykaz osób, które na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2021 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach:

 1. Paweł Misiurewicz, posiadający 711 550 głosów, co stanowiło 55,02 % ogólnej liczby głosów na WZ i 37,14 % głosów ogółem w Spółce.
 2. Tadeusz Franciszek Dudek, posiadający 313 477 głosów, co stanowiło 24,24% ogólnej liczby głosów na WZ i 16,36% głosów ogółem w Spółce.
 3. Michał Czernikow, posiadający 115 090 głosów, co stanowiło co stanowiło 8,90% ogólnej liczby głosów na WZ i 6,01% głosów ogółem w Spółce.
 4. Dariusz Kostanek, posiadający 82 126 głosów, co stanowiło 6,35% ogólnej liczby głosów na WZ i 4,29% głosów ogółem w Spółce.
 5. Bartosz Dzirba, posiadający 70 000 głosów, co stanowiło 5,41% ogólnej liczby głosów na WZ i 3,65 % głosów ogółem w Spółce.

 

Treść raportu po korekcie:

Zarząd Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 lutego 2022 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach:

 1. Paweł Misiurewicz, posiadający 711 550 głosów, co stanowiło 55,02 % ogólnej liczby głosów na WZ i 37,14 % głosów ogółem w Spółce.
 2. Tadeusz Franciszek Dudek, posiadający 313 477 głosów, co stanowiło 24,24% ogólnej liczby głosów na WZ i 16,36% głosów ogółem w Spółce.
 3. Michał Czernikow, posiadający 115 090 głosów, co stanowiło co stanowiło 8,90% ogólnej liczby głosów na WZ i 6,01% głosów ogółem w Spółce.
 4. Dariusz Kostanek, posiadający 82 126 głosów, co stanowiło 6,35% ogólnej liczby głosów na WZ i 4,29% głosów ogółem w Spółce.
 5. Bartosz Dzirba, posiadający 70 000 głosów, co stanowiło 5,41% ogólnej liczby głosów na WZ i 3,65 % głosów ogółem w Spółce.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

28 lutego 2022
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Passus S.A. w dniu 28 lutego 2022 r.

Raport EBI 4/2022

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 lutego 2022 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 oraz 7a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".



Treść uchwał


28 lutego 2022
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów.

Raport ESPI 4/2022

Zarząd Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ przekazuje poniżej wykaz osób, które na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2021 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach:

 1. Paweł Misiurewicz, posiadający 711 550 głosów, co stanowiło 55,02 % ogólnej liczby głosów na WZ i 37,14 % głosów ogółem w Spółce.
 2. Tadeusz Franciszek Dudek, posiadający 313 477 głosów, co stanowiło 24,24% ogólnej liczby głosów na WZ i 16,36% głosów ogółem w Spółce.
 3. Michał Czernikow, posiadający 115 090 głosów, co stanowiło co stanowiło 8,90% ogólnej liczby głosów na WZ i 6,01% głosów ogółem w Spółce.
 4. Dariusz Kostanek, posiadający 82 126 głosów, co stanowiło 6,35% ogólnej liczby głosów na WZ i 4,29% głosów ogółem w Spółce.
 5. Bartosz Dzirba, posiadający 70 000 głosów, co stanowiło 5,41% ogólnej liczby głosów na WZ i 3,65 % głosów ogółem w Spółce.

 


7 lutego 2022
Zawarcie umowy znaczącej

Raport ESPI 3/2022

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie "Wykonawca", "Emitent" niniejszym informuje, że w dniu 7 lutego 2022 r. podpisał umowę z przedsiębiorstwem Skarbu Państwa "Zamawiający" na dostawę, wdrożenie, gwarancję i świadczenie asysty technicznej dla systemu monitorowania kondycji infrastruktury IT.

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy wynosi 1 720 378,00 zł brutto i będzie płatne w dwóch transzach po podpisaniu protokołów odbioru etapów zdefiniowanych w umowie.
Umowa przewiduje także usługi asysty technicznej "Asysta" przez okres 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, w ramach której Zamawiający może zlecać usługi na zasadach określonych w Umowie. Maksymalny przychód z tytułu Asysty wynosi 73 800,00 zł brutto.

Wdrożenie całości rozwiązania ma nastąpić w ciągu 130 dni od daty podpisania umowy.

Umowa przewiduje kary umowne w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia wykonaniu wynikających z niej zobowiązań, przy czym łączna wysokość kar z tego tytułu nie może przekroczyć 20 000,00 zł. W sytuacji, gdy opóźnienie przekroczy 30 dni Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 100 000,00 zł. Umowa przewiduje też kary umowne z tytułu usług gwarancji na rozwiązanie, które nie odbiegają od standardów rynkowych.

Emitent uznaje umowę za istotną, ze względu jej wysokość i fakt pozyskania nowego, perspektywicznego klienta na rozwiązania do monitoringu infrastruktury IT.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


4 lutego 2022
Podpisanie umowy z biegłym rewidentem
Raport EBI 3/2022

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając na mocy uchwały nr 3/10 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 12 października 2021, w dniu 3 lutego 2022 roku podpisał umowę z Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Sp.k z siedzibą w Poznaniu, której przedmiotem jest dokonanie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz rok obrotowy 2023.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 11 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO


1 lutego 2022
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 28.02.2022r.
Raport ESPI 2/2022

Zarząd Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie "Spółka" informuje o zwołaniu na dzień 28 lutego 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NWZ, które odbędzie się o godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Goraszewskiej 19 w Warszawie.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości: 


27 stycznia 2022
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
Raport EBI 1/2022

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2022 będą przekazywane w następujących terminach:

 • raport roczny za 2021 rok - 3 marca 2022 roku;
 • raport kwartalny za I kwartał 2022 roku - 25 kwietnia 2022 roku;
 • raport kwartalny za II kwartał 2022 roku - 12 sierpnia 2022 roku;
 • raport kwartalny za III kwartał 2022 roku - 10 listopada 2022 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że korzysta z możliwości zwolnienia z obowiązku przekazywania raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego (IV kw. 2021 r.) przekazując raport roczny nie później niż w terminie 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


11 stycznia 2022
Zawarcie umowy znaczącej

Raport ESPI 1/2022

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie "Wykonawca" niniejszym informuje, że w dniu 11 stycznia 2022 r. podpisał umowę z polską Uczelnią Wyższą na dostawę trzech, 12-miesięcznych subskrypcji oprogramowania do analizy ruchu sieciowego pod kątem wykrywania zagrożeń wraz ze wsparciem technicznym "Umowa".

Termin realizacji pierwszej subskrypcji wynosi 3 dni od daty podpisania Umowy, a drugiej i trzeciej subskrypcji nie później niż w ciągu 14 dni od daty wygaśnięcia poprzedzającej.

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy wynosi równowartość w złotych polskich kwoty 184 684,50 dolarów amerykańskich brutto i będzie płatne w trzech transzach, każdorazowo po dokonaniu dostawy dwunastomiesięcznej subskrypcji oprogramowania, o którym mowa powyżej.

Umowa przewiduje kary umowne za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,1% wartości danej subskrypcji oraz nie więcej niż 20% wartości umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę.


23 grudnia 2021
Zawarcie umowy znaczącej

Raport ESPI 24/2021

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Wykonawca"_ niniejszym informuje, że w dniu 23 grudnia 2021 r. potwierdził pisemnie przyjęcie zamówienia ze spółki należącej do Skarbu Państwa _"Zamawiający"_. Zamówienie obejmuje rozwiązanie do zabezpieczenia infrastruktury informatycznej Zamawiającego przed cyberzagrożeniami, wdrożenie oraz wsparcie techniczne producenta.

Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy wynosi 144 100,00 dolarów amerykańskich netto. Płatność realizowana będzie w 2 częściach:

1.pierwsza płatność w wysokości 134 464,00 dolarów amerykańskich netto nastąpi po dostarczeniu licencji,

2.druga płatność w wysokości 9 636,00 dolarów amerykańskich netto nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

Zgodnie z Umową, dostarczenie licencji na nastąpi do 31.12.2021 roku. Realizacja drugiej części umowy nastąpi w ciągu 6 tygodni od daty złożenia zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty w ciągu 30 dni od daty wystawienia FV.

Umowa przewiduje kary umowne, przy czym ich maksymalna wysokość nie może przekroczyć 20% wartości netto całego zamówienia.


22 grudnia 2021
Zawarcie umowy znaczącej

Raport ESPI 23/2021

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ niniejszym informuje, że w dniu 22 grudnia 2021 roku otrzymał zamówienie na dostawę licencji służących do zarządzania systemami ochrony sieci. Klientem jest globalny lider na rynku producentów systemów bezpieczeństwa i nagłośnienia dla branży motoryzacyjnej, systemów audio do użytku domowego i profesjonalnego oraz oświetlenia.

Łączna wartość projektu wynosi 243 456,48 dolarów amerykańskich netto.

Emitent zobowiązuje się do dostarczenia licencji w ciągu 30 dni od daty zamówienia.
Zamówienie nie przewiduje kar umownych.

Emitent uznaje zamówienie za istotne w związku z faktem, iż równocześnie uzyskał status Globalnego Dostawcy i tym samym pozyskał nowego, perspektywicznego klienta zagranicznego.


22 grudnia 2021
Zawarcie umowy znaczącej

Raport ESPI 22/2021

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ niniejszym informuje, że w dniu 22 grudnia 2021 roku podpisał z podmiotem z sektora bankowego umowę na dostawę oprogramowania i świadczenie przez Emitenta usług wsparcia technicznego w zakresie systemu, który przyspiesza proces wykrywania i przeciwdziałania cyberatakom oraz innym zagrożeniom związanym z bezpieczeństwem IT.

Łączna wartość projektu wynosi 538 000,00 zł netto.

Emitent zobowiązuje się do dostarczenia licencji w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy oraz świadczenia usług wsparcia technicznego w ciągu 12 miesięcy.

Umowa przewiduje kary umowne w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia w dostawie licencji, przy czym wysokość kar umownych jest ograniczona do 100% łącznego wynagrodzenia.

Emitent uznaje umowę za istotną, ze względu na fakt pozyskania nowego, perspektywicznego klienta należącego do grona największych banków w Polsce.


21 grudnia 2021
Zawarcie umowy znaczącej

Raport ESPI 21/2021

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Wykonawca"_ niniejszym informuje, że w dniu 21 grudnia 2021 r. podpisał Umową Wykonawczą _"Umowa"_. Umowa została zawarta na podstawie Umowy Ramowej zawartej ze Skarbem Państwa, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 17/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r.

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy wynosi 5 613 720,00 zł brutto.

Wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru.


20 grudnia 2021
Zawarcie umowy znaczącej

Raport ESPI 20/2021

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Wykonawca"_ niniejszym informuje, że w dniu 20 grudnia 2021 r. podpisał Umowę ze spółką należącą do Skarbu Państwa. Umowa obejmuje licencje dot. zaawansowanej platformy do monitoringu i ochrony sieci przedsiębiorstwa, ich aktualizacje, a także wsparcie techniczne producenta oraz lokalne wsparcie świadczone przez Emitenta.
Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy nie może przekroczyć kwoty 3 226 892,00 zł netto.

Zgodnie z Umową, zakup i dostarczenie licencji na oprogramowanie wraz z aktualizacjami za łączna kwotę 3 152 732,00 zł netto, nastąpi w terminie 11 dni od dnia jej zawarcia. Płatność nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia zamawiającemu faktury VAT.

Wsparcie techniczne producenta oraz lokalne wsparcie świadczone przez Emitenta obowiązywać będzie przez okres 36 miesięcy. Łączne wynagrodzenie z tego tytułu wyniesie 74 160,00 zł netto.

Umowa przewiduje kary umowne w wysokości 50 000 zł za każdy przypadek naruszenia warunków umowy.


8 grudnia 2021
Zawarcie umowy znaczącej

Raport ESPI 19/2021

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Wykonawca”) niniejszym informuje, że w dniu 08 grudnia 2021 r. podpisał umowę z firmą z branży paliwowej na rozbudowę systemu do akceleracji sieci informatycznej.

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia wynosi równowartość w złotych polskich kwoty 316.859,62 dolarów amerykańskich netto.

Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi do 6 tygodni od daty jej podpisania.

Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 90 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Umowa przewiduje kary umowne w wysokości 15 000 zł za każdy przypadek naruszenia warunków umowy oraz nie więcej niż 20% wartości umowy w przypadku opóźnienia lub niezrealizowania warunków umowy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


8 grudnia 2021
Zawarcie umowy znaczącej

Raport ESPI 18/2021

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Wykonawca”) niniejszym informuje, że w dniu 8 grudnia 2021 r. przyjął do realizacji zamówienie od operatora systemu dystrybucji energii na dostawę rozwiązania informatycznego do zarządzania urządzeniami do zabezpieczenia sieci i systemów informatycznych. 

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia wynosi
2 115 811,00 zł netto.

Wynagrodzenie z tytułu realizacji zamówienia będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


7 grudnia 2021
Zawarcie umowy znaczącej

Raport ESPI 17/2021

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Wykonawca"_ niniejszym informuje, że w dniu 07 grudnia 2021 r. podpisał ze Skarbem Państwa "Zamawiający" Umowę Ramową na dostawę rozwiązania informatycznego obejmującego funkcjonalność systemu zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa SIEM/SOAR oraz świadczenie innych usług "Rozwiązanie".
Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi
16 839 930,00 zł brutto.

Umowa obowiązuje przez okres 36 miesięcy i będzie realizowana na podstawie Umów Wykonawczych, w terminach każdorazowo sprecyzowanych przez jednostki organizacyjne Zamawiającego. W przypadku niewykorzystania w całości kwoty w ww. terminie zamówienie może ulec wydłużeniu o 3 miesiące.

Wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy Wykonawczej będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru.

Umowa przewiduje kary umowne, przy czym suma kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto w przypadku kar umownych naliczonych na rzecz Zamawiającego w ramach Umowy Ramowej oraz 30 % wynagrodzenia brutto wskazanego w Umowie Wykonawczej, w przypadku kar umownych naliczonych na rzecz jednostki organizacyjnej w ramach realizacji Umowy Wykonawczej.


6 grudnia 2021
Zawarcie umowy znaczącej

Raport ESPI 16/2021

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”,) niniejszym informuje, że w dniu 6 grudnia 2021 roku podpisał z firmą z branży motoryzacyjnej umowę o łącznej wartości 530 008,64 dolarów amerykańskich netto.

Umowa będzie realizowana w trzech etapach:

1 etap - sprzedaż i dostawa trzyletniej licencji na oprogramowanie do wykrywania i blokowania zaawansowanych cyberataków, realizowany w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy,

2 etap - wdrożenie systemu w ciągu 14 dni od daty podpisania protokołu odbioru oprogramowania,

3 etap – szkolenie w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru wdrożenia.

Wynagrodzenie z tytułu realizacji poszczególnych etapów będzie płatne w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru danego etapu i wynosi odpowiednio:

- dla 1 etapu: 527 328,64 dolarów amerykańskich netto,
- dla 2 i 3 etapu: 2 680,00 dolarów amerykańskich netto.

Umowa przewiduje kary umowne, przy czym łączna odpowiedzialność Emitenta z tytułu kar umownych została ograniczona do 20% wynagrodzenia netto.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


30 listopada 2021
Zawarcie umowy znaczącej

Raport ESPI 15/2021

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”, „Wykonawca”) niniejszym informuje, że w dniu 30 listopada 2021 roku podpisał umowę z podmiotem Skarbu Państwa („Zamawiający”) na dostawę zaawansowanej platformy do monitoringu i ochrony sieci przedsiębiorstwa („Rozwiązanie Informatyczne”) wraz z usługą instalacyjną, dokumentacją techniczną oraz usługami wsparcia technicznego i asysty świadczonymi przez okres  36 miesięcy. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 60 dni od jej podpisania.

Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi 4 673 074,79 zł brutto. Płatności nastąpią w 2 transzach. Pierwsza transza w wysokości 4 510 714,79 zł brutto zostanie opłacona po dostawie oraz konfiguracji Rozwiązania Informatycznego, druga transza w wysokości 100 368,00 zł brutto po przekazaniu dokumentacji technicznej. Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług wsparcia technicznego i asysty wyniesie łącznie 61 992,00 zł brutto i będzie rozliczane miesięcznie w zależności od ilości godzin wykorzystanych przez Zamawiającego.  Umowa przewiduje kary umowne, przy czym łączna odpowiedzialność Emitenta z tytułu kar umownych została ograniczona do 20% łącznego wynagrodzenia.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


23 listopada 2021
Informacja o zamiarze podjęcia decyzji o przeniesieniu notowań akcji Emitenta oraz o zamiarze dokonania emisji nowych akcji

Raport ESPI 14/2021

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ niniejszym informuje, że w dniu 23 listopada 2021 roku Emitent podjął decyzję o zamiarze przeniesieniu notowań akcji Emitenta z rynku NewConnect na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _"Przeniesienie Notowań"_.
Emitent jest w procesie uzgadniania umów z doradcami, którzy będą wpierać Emitenta w procesie Przeniesienia Notowań, w szczególności w zakresie sporządzenia prospektu emisyjnego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz przygotowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Wraz z Przeniesieniem Notowań Emitent zamierza dokonać emisji nowych akcji i zaoferować je w ramach oferty publicznej inwestorom _"Emisja Nowych Akcji"_.

Emisja Nowych Akcji ma posłużyć do sfinansowania rozbudowy kanałów sprzedaży na rynkach zagranicznych oraz części nakładów na rozwój produktów własnych, w szczególności Systemu Sycope służącego do monitorowania i analizy kluczowych aspektów wpływających na wydajność oraz ciągłość działania sieci i aplikacji, w tym także cyberzagrożeń.

Emitent podkreśla, że ostateczne decyzje w zakresie Przeniesienia Notowań oraz Emisji Nowych Akcji będą podejmowane przez Walne Zgromadzenie Emitenta, a także będą uzależnione od warunków rynkowych.

Emitent będzie informował o dalszych krokach związanych z Przeniesieniem Notowań oraz Emisją Nowych Akcji w kolejnych raportach bieżących.


26 października 2021
Zawarcie umowy warunkowej

Raport ESPI 12/2021

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Wykonawca"_ niniejszym informuje, że w dniu 25 października 2021 roku powziął informację o podpisaniu umowy warunkowej z dnia 7 października 2021 roku z Integratorem IT na realizację usługi z zakresu wsparcia serwisowego dla rozwiązań firmy Riverbed _"Umowa"_ w przypadku, gdy Zamawiający podpiszę umowę z klientem końcowym _"Klient"_.
Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy wynosi 775 500,00 PLN netto.
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług do dnia 31 stycznia 2023 roku w ciągu 7 dni od dnia podpisania Umowy lub otrzymania zamówienia.
Umowa przewiduje kary umowne z tytułu utraty przez Emitenta uprawnień do realizacji Umowy, odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia od kontraktu przez Klienta z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przy czym łączna odpowiedzialność Emitenta z tytułu kar umownych została ograniczona do 20% wynagrodzenia netto od niezrealizowanej części umowy oraz 0,05% wynagrodzenia brutto za każdą godzinę zwłoki.


13 października 2021
Zawarcie umowy znaczącej

Raport ESPI 11/2021

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka", "Wykonawca"_ niniejszym informuje, że w dniu 13 października 2021 roku podpisał umowę z Operatorem otwartych sieci światłowodowych _"Zamawiający"_, która obejmuje sprzedaż, dostawę, wdrożenie rozwiązania do analizy i wykrywania zagrożeń z zakresu bezpieczeństwa IT _"System"_ oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej _"Dokumentacja"_ wraz z przeniesieniem do niej praw autorskich.
Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi odpowiednio 128 916 dolarów amerykańskich netto z tytułu sprzedaży "Systemu" oraz 52 000 PLN netto z tytułu wykonania "Dokumentacji".
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w ciągu 10 dni roboczych od daty podpisania umowy, a następnie do świadczenia usług gwarancyjnych przez okres 24 miesięcy. Płatność nastąpi w ciągu 30 dni, na podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru przez Zamawiającego.

Umowa przewiduje kary umowne, przy czym łączna odpowiedzialność Emitenta z tytułu kar umownych została ograniczona do 40% wynagrodzenia netto.


11 października 2021
Zawarcie umowy znaczącej

Raport ESPI 10/2021

Zarząd Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka", "Wykonawca"_ niniejszym informuje, że w dniu 11 października 2021 r. powziął informację o podpisaniu umowy z podmiotem należącym do Skarbu Państwa _"Zamawiający"_. Umowa obejmuje sprzedaż licencji, zaprojektowanie i wykonanie rozwiązania zapobiegającego wypływom informacji z firmy Zamawiającego _"Rozwiązanie"_ wraz z przeniesieniem praw autorskich do dokumentu określającego sposób realizacji Rozwiązania.

Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi 1 754 205,00 zł netto.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Rozwiązania w ciągu 50 dni roboczych od daty podpisania umowy, a następnie do świadczenia usług gwarancyjnych przez okres 24 miesięcy od daty podpisania protokołu obioru Rozwiązania. Płatność nastąpi w ciągu 30 dni na podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru przez Zamawiającego. Umowa przewiduje kary umowne, przy czym suma kar umownych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia netto.


7 października 2021
Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta

Raport EBI 9/2021

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że powziął w dniu dzisiejszym informację o rejestracji przez Sąd w dniu 06.10.2021 r. zmiany statutu Spółki.

Zmiany statutu Emitenta zostały przyjęte Uchwałą nr 20 oraz Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się dnia 27 maja 2021 r.
Zmianie uległy §12 ust. 2 oraz 14 ust.1 statutu Emitenta.

Dotychczasowe brzmienie §12 ust. 2:
„§12.2. W skład Zarządu wchodzi od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, w tym Prezes Zarządu.”

Nowe brzmienie §12 ust. 2
„§12.2. W skład Zarządu wchodzi od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, w tym Prezes Zarządu, przy czym członkowi Zarządu może zostać́ przyznana funkcja Wiceprezesa Zarządu.”

Dotychczasowe brzmienie 14 ust.1
„§ 14.1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która jednocześnie decyduje o przyznaniu jednej z osób powołanej w skład Zarządu funkcji Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem jednakże, że członków pierwszego Zarządu powołują Założyciele w tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów i w tym przypadku oni decydują, któremu z członków pierwszego Zarządu zostanie powierzona funkcja Prezesa Zarządu.”

Nowe brzmienie §14 ust. 1
„§ 14. 1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która jednocześnie decyduje o przyznaniu jednej z osób powołanej w skład Zarządu funkcji Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem jednakże, że członków pierwszego Zarządu powołują Założyciele w tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów i w tym przypadku oni decydują, któremu z członków pierwszego Zarządu zostanie powierzona funkcja Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza może przyznać członkowi Zarządu funkcję Wiceprezesa Zarządu”.

Aktualna wersja jednolita treści Statutu Spółki, która została przyjęta Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2021 r., stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 2 oraz §4 ust 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

• Tadeusz Dudek - Prezes Zarządu
• Dariusz Kostanek - Członek Zarządu


5 sierpnia 2021
Zawarcie umowy znaczącej

Raport ESPI 9/2021

Zarząd Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka", "Wykonawca") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. dnia 5 sierpnia 2021 roku, podpisał umowę z czołowym polskim Operatorem Logistycznym na dostawę licencji, gwarancji oraz przedłużenie wsparcia dla Systemu Ochrony Ruchu Sieciowego ("Usługa").

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi 1 499 228,24 PLN netto.

Termin realizacji umowy wynosi 7 dni w przypadku licencji i gwarancji, natomiast usługi wsparcia technicznego świadczone będą przez okres 24 miesięcy. Płatność z tytułu licencji i gwarancji nastąpi w terminie do 60 dni od daty podpisania protokołu odbioru. Płatność z tytułu wsparcia technicznego odbywać będzie się kwartalnie.

Umowa przewiduje kary umowne nie odbiegające od warunków rynkowych.


16 czerwca 2021
Aktualizacja informacji o zawarciu istotnej umowy z bankiem

Raport ESPI 8/2021

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu ESPI nr 7/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu przez Bank aneksu do umowy wieloproduktowej (dalej: "Umowa"), na mocy której uzyskał limit kredytowy w łącznej wysokości 2 000 000 zł, w tym 500 000 zł z przeznaczeniem na gwarancje bankowe i 1 500 000 zł na finansowanie dostawców. Na mocy Umowy limit kredytowy został przedłużony do dn. 14.06.2022 r.

Zabezpieczeniem Umowy jest kredyt obrotowy w formie linii odnawialnej w wysokości 2 150 000 zł przyznany na okres od dnia 15.06.2021 r. do dnia 21.06.2023 r., który służy do obsługi spłaty ww. zobowiązań. Zabezpieczeniem kredytu obrotowego w formie linii odnawialnej będzie gwarancja BGK stanowiąca 80% przyznanej kwoty kredytu obowiązująca do dnia 21.06.2023 r.




27 maja 2021
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów.

Raport ESPI 7/2021

Zarząd Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ przekazuje poniżej wykaz osób, które na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2021 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach:

 1. Paweł Misiurewicz, posiadający 711 550 głosów, co stanowiło 54,90 % ogólnej liczby głosów na WZ i 37,14 % głosów ogółem w Spółce. 
 1. Tadeusz Franciszek Dudek, posiadający 313 457 głosów, co stanowiło 24,18% ogólnej liczby głosów na WZ i 16,36% głosów ogółem w Spółce. 
 1. Michał Czernikow, posiadający 115 000 głosów, co stanowiło co stanowiło 8,87% ogólnej liczby głosów na WZ i 6,00% głosów ogółem w Spółce. 
 1. Dariusz Kostanek, posiadający 82 051głosów, co stanowiło 6,33% ogólnej liczby głosów na WZ i 4,28% głosów ogółem w Spółce. 
 1. Bartosz Dzirba, posiadający 73 231 głosów, co stanowiło 5,65% ogólnej liczby głosów na WZ i 3,82% głosów ogółem w Spółce.



27 maja 2021
Podjęcie uchwały w sprawie dywidendy

Raport EBI 7/2021
Zarząd Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 maja 2021 roku uchwałą nr 8 postanowiło o wypłacie dywidendy w wysokości 134 120,00 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące sto dwadzieścia złotych), tj. 0,07 zł na jedną akcję. Dzień dywidendy został ustalony na 08 lipca 2021 r., natomiast termin wypłaty dywidendy na 15 lipca 2021 roku. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki, tj. akcje w liczbie 1 916 000.

27 maja 2021
Treść uchwał podjętych i uchwały niepodjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Passus S.A. w dniu 27 maja 2021 r.

Raport EBI 6/2021
Zarząd Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 maja 2021 roku oraz treść uchwały nr 15, która nie została podjęta wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść uchwał


20 maja 2021
Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy
Raport ESPI 6/2021

Zarząd Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 20 maja 2021 r. została podjęta przez Radę Nadzorczą Spółki uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku Zarządu Spółki o podziale zysku za rok obrotowy 2020.

Rada Nadzorcza zatwierdziła propozycję Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 w wysokości 1 311 837,96 zł z przeznaczeniem kwoty 134 120,00 zł na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy, tj. 0,07 zł na każdą akcję uprawnioną do dywidendy, z przeznaczeniem kwoty 1 177 672,96 zł na kapitał zapasowy oraz kwoty 45,00 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych.


23 kwietnia 2021
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 27.05.2021r.
Raport ESPI 5/2021

Zarząd Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie _Spółka_ informuje o zwołaniu na dzień 27 maja 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki _ZWZ_, które odbędzie się o godz. 11:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Goraszewskiej 19 w Warszawie.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości: 


13 kwietnia 2021
Informacja o zawarciu umowy pożyczki ze spółką zależną Emitenta
Raport ESPI 4/2021

Zarząd Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. dnia 13 kwietnia 2021 roku, zawarł umowę pożyczki ze spółką zależną Wisenet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której Emitent posiada obecnie 100% udziałów. Na mocy zawartej umowy Emitent pozyskał finansowanie w kwocie 1.500.000 zł oprocentowane na warunkach rynkowych.
Pozyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie projektu, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 18/2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku.
Strony ustaliły, że pożyczka zostanie spłacona przez Emitenta do dnia 31.12.2021 r.


12 kwietnia 2021
Podpisanie umowy znaczącej
Raport ESPI 3/2021

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"; "Spółka", "Passus") niniejszym informuje, że w dniu 12 kwietnia 2021 r. podpisał umowę dystrybucyjną ("Umowa") z firmą KomSvyazEnergy z siedzibą w Moskwie ("KSE", "Dystrybutor"), łącznie "Strony". W związku z powyższym, w ciągu najbliższych tygodni Strony rozpoczną wspólne działania, których celem jest sprzedaż produktów stworzonych przez Emitenta ("Produkty", "System Sycope") na obszarze CIS obejmującym m.in. Rosję, Armenię, Białoruś, Kazachstan, Tadżykistan oraz Uzbekistan.

Firma KSE jest nowoczesnym, dynamicznie rozwijającym się dystrybutorem specjalizującym się w rozwiązaniach IT dla największych przedsiębiorstw oferując oprócz produktów szereg usług, w tym m.in. wsparcie techniczne.

Na mocy podpisanej umowy, Dystrybutor zobowiązuje się do: (1) prowadzenia aktywnych działań marketingowo handlowych w swojej sieci Partnerów i ich klientów, (2) pozyskiwania nowych Partnerów i Klientów na rozwiązania Emitenta, (3) świadczenia wsparcia technicznego z zakresu Systemu Sycope użytkownikom końcowym (tzw. pierwsza linia wsparcia) oraz Partnerom (tzw. druga linia wsparcia), (4) sprzedaży Produktów wyłącznie za pośrednictwem sieci Partnerów.

Na podstawie umowy Emitent: (1) udziela Dystrybutorowi wyłącznego prawa do sprzedaży (za pośrednictwem sieci Partnerów) produktów tworzących system Sycope na obszarze EMEA, (2) udziela Dystrybutorowi i jego partnerom biznesowym nieprzenaszalnego i niewyłącznego prawa do korzystania ze znaków i nazw handlowych Emitenta, (3) zobowiązuje się do świadczenia usług wsparcia technicznego dla Dystrybutora (w ramach tzw. trzeciej linii wsparcia).

Umowa określa rabaty dla Dystrybutora, których wysokość nie odbiega od standardów rynkowych w branży. Umowa nie przenosi praw własności i własności intelektualnej do Systemu Sycope na Dystrybutora – prawo do korzystania z licencji udzielane będzie Użytkownikowi końcowemu każdorazowo bezpośrednio przez Emitenta. Umowa obowiązuje przez okres jednego roku i będzie automatycznie odnawiana na kolejne roczne okresy, chyba że którakolwiek Strona Umowy rozwiąże ją pisemnie na 3 miesiące przed datą jej automatycznego odnowienia. Strony mają prawo rozwiązać Umowę w dowolnym momencie z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Zarząd Emitenta uznał niniejszą informację za istotną z uwagi na fakt, iż podpisana umowa otwiera nowe, mające duży potencjał sprzedażowy, rynki zbytu dla rozwiązań własnych Spółki. 


18 marca 2021
Rekomendacja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy

Raport ESPI 2/2021

Zarząd Passus S.A. dalej: Spółka, Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję, iż na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy.

Zarząd Passus S.A. rekomenduje wypłacić dywidendę z zysku za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w wysokości 134 120,00 zł, tj. 0,07 zł na jedną akcję.

Zarząd informuje, że rekomendacja ta powstała w oparciu o dotychczasowe wyniki Passus S.A., a także biorąc pod uwagę obecną i przewidywaną sytuację finansową Emitenta.

Jako dzień dywidendy Zarząd Spółki rekomenduje dzień 08 lipca 2021 r., a dzień 15 lipca 2021 r. jako termin wypłaty dywidendy. Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejsza rekomendacja zostanie skierowana i zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Uchwały w tym zakresie zostaną opublikowane niezwłocznie po ich podjęciu przez WZA.

 


21 stycznia 2021
Podpisanie umowy znaczącej
Raport ESPI 1/2021

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"; "Spółka", "Passus") niniejszym informuje, że w dniu 21 stycznia 2021 r. podpisał umowę dystrybucyjną ("Umowa") z firmą Nuvias Deutschland GmbH ("Nuvias", "Dystrybutor") łącznie "Strony". W związku z powyższym, w ciągu najbliższych tygodni Strony rozpoczną wspólne działania, których celem jest sprzedaż produktów stworzonych przez Emitenta ("Produkty", "System Sycope") na obszarze EMEA (obejmującym kraje Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki).

Firma Nuvias jest najszybciej rozwijającym się dystrybutorem nowej generacji w Europie. Specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa IT, a także monitoringu i wydajności sieci w firmach i instytucjach. Nuvias obok wsparcia logistycznego oferuje szereg usług dodanych, w tym profesjonalne wsparcie techniczne oraz szkolenia. Posiada sieć  5 000 partnerów handlowych w 20 krajach zaliczanych do regionu EMEA. Jego obroty wynoszą 450 milionów dolarów rocznie.

Na mocy podpisanej umowy, Dystrybutor zobowiązuje się do:
(1) prowadzenia aktywnych działań marketingowo handlowych w swojej sieci Partnerów i ich klientów, (2) pozyskiwania nowych Partnerów i Klientów na rozwiązania Emitenta, (3) świadczenia wsparcia technicznego z zakresu Systemu Sycope użytkownikom końcowym (tzw. pierwsza linia wsparcia) oraz Partnerom (tzw. druga linia wsparcia), (4) sprzedaży Produktów wyłącznie za pośrednictwem sieci Partnerów.

Na podstawie umowy Emitent:
(1) udziela Dystrybutorowi wyłącznego prawa do sprzedaży _za pośrednictwem sieci Partnerów_ produktów tworzących system Sycope na obszarze EMEA, (2) udziela Dystrybutorowi i jego partnerom biznesowym nieprzenaszalnego i niewyłącznego prawa do korzystania ze znaków i nazw handlowych Emitenta, (3) zobowiązuje się do świadczenia usług wsparcia technicznego dla Dystrybutora (w ramach tzw. trzeciej linii wsparcia).

Umowa określa rabaty dla Dystrybutora, których wysokość nie odbiega od standardów rynkowych w branży. Umowa nie przenosi praw własności i własności intelektualnej do Systemu Sycope na Dystrybutora – prawo do korzystania z licencji udzielane będzie Użytkownikowi końcowemu każdorazowo bezpośrednio przez Emitenta.
Umowa obowiązuje przez okres jednego roku i będzie automatycznie odnawiana na kolejne roczne okresy, chyba że którakolwiek Strona Umowy rozwiąże ją pisemnie na 3 miesiące przed datą jej automatycznego odnowienia. Strony mają prawo rozwiązać Umowę w dowolnym momencie z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Zarząd Emitenta uznał niniejszą informację za istotną z uwagi na fakt, iż podpisana umowa otwiera nowe, mające duży potencjał sprzedażowy, rynki zbytu dla rozwiązań własnych Spółki. 


11 stycznia 2021
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
Raport EBI 2/2021

Zarząd Spółki Passus S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2021 będą przekazywane w następujących terminach:

 • raport roczny za 2020 r. - 18 marca 2021 roku;
 • raport kwartalny za I kwartał 2021r. - 13 maja 2021 roku;
 • raport kwartalny za II kwartał 2021r. - 13 sierpnia 2021 roku;
 • raport kwartalny za III kwartał 2021 r. - 12 listopada 2021 roku.
Jednocześnie Spółka informuje, że korzysta z możliwości zwolnienia z obowiązku przekazywania raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego (IV kw. 2020 r.) przekazując raport roczny nie później niż w terminie 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


7 stycznia 2021
Podpisanie umowy z biegłym rewidentem
Raport EBI 1/2021

Zarząd Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż działając na mocy uchwały nr 5/6/2020 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 2 czerwca 2020, w dniu 5 stycznia 2021 roku podpisał umowę z Kancelarią Rewidentów i Doradców KRD Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest dokonanie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz rok obrotowy 2021.


Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 11 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO


10 grudnia 2020
Zawarcie umowy znaczącej
Raport ESPI 18/2020

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”, „Wykonawca”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu umowy z podmiotem należącym do Skarbu Państwa ("Zamawiający") na uruchomienie i świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu w czasie rzeczywistym, kompleksowej analizy niezaszyfrowanego oraz zaszyfrowanego ruchu sieciowego tj. Centralnej Usługi Ochrony przed oprogramowaniem typu malware („Usługa”).

Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi 4 612 272,00 PLN brutto.

Umowa obejmuje dwie części "Zamówienie Podstawowe" i "Zamówienie Opcjonalne". Wartość Zamówienia Podstawowego wynosi 2 199 996,00 PLN brutto, natomiast maksymalna wartość Zamówienia Opcjonalnego wynosi 2 412 276,00 PLN brutto.

W ramach Zamówienia Podstawowego Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia Usługi w ciągu 15 dni od daty podpisania umowy, a następnie jej świadczenia przez okres 36 miesięcy. Płatność będzie realizowana w cyklach kwartalnych po zakończeniu każdego kwartału, w którym usługa była świadczona.

W ramach Zamówienia Opcjonalnego, Zamawiający zastrzegł sobie prawo do uruchomienia opcji polegającej na świadczeniu usługi przy zwiększeniu natężenia ruchu sieciowego. Zamawiający zastrzega, iż uruchomienie prawa opcji nie nastąpi przed upływem 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

Umowa przewiduje kary umowne, przy czym suma kar umownych nie może przekroczyć 100% łącznego wynagrodzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


23 listopada 2020
Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.
Raport ESPI 17/2020

Zarząd Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie, kod pocztowy 02-910 przy ul. Goraszewskiej 19, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00 – 16:00.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy.

Niniejsze wezwanie jest piątym, spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa.

Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.).


12 listopada 2020
Zawarcie umowy znaczącej
Raport ESPI 16/2020

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"; "Spółka"; "Wykonawca") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał umowę z podmiotem należącym do Skarbu Państwa („Zamawiający”) na dostawę zintegrowanego oprogramowania do zarządzania komputerami i urządzeniami przenośnymi oraz świadczenie innych usług na rzecz sądów powszechnych.

Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi 12 491 400,00 PLN brutto.

Umowa obejmuje dwie części „Zamówienie Podstawowe” i „Zamówienie Opcjonalne”.

Wartość Zamówienia Podstawowego wynosi 6 150 000,00 PLN brutto, natomiast maksymalna wartość Zamówienia Opcjonalnego wynosi 6 341 400,00 PLN brutto.

Zamówienie Podstawowe zostało podzielone na 2 etapy:

Etap 1 z terminem realizacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy. Wartość Etapu 1 wynosi 5 977 800,00 PLN brutto, a płatność nastąpi w ciągu 30 dni od jego zakończenia.

Etap 2 z terminem realizacji do 24.12.2020 r. Wartość Etapu 2 wynosi 172 200,00 PLN brutto, a płatność nastąpi w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej FV.

Zamówienie Opcjonalne, obejmuje zakup usługi asysty technicznej oraz licencji dla maksymalnie 30 tys. dodatkowych urządzeń wraz z rozszerzoną gwarancją. Zamawiający może złożyć Zamówienie Opcjonalne w terminie 36 miesięcy od daty dostarczenia licencji w Zamówieniu Podstawowym.

Umowa przewiduje kary umowne, przy czym pojedyncza kara nie może przekroczyć poziomu 5% wartości zamówienia podstawowego, a suma kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego. Wyjątkiem jest sytuacja mająca miejsce w przypadku wypowiedzenia przez Wykonawcę lub podmiot trzeci bezterminowych licencji na Oprogramowanie lub jakichkolwiek innych licencji dostarczonych w związku z wykonaniem Umowy, powodujących jakiekolwiek ograniczenie lub pozbawienie możliwości korzystania z Systemu, jego elementów lub funkcjonalności, przed upływem 10 lat od dnia podpisania Protokołu Odbioru Wdrożenia Systemu. W tej sytuacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100% wynagrodzenia zamówienia podstawowego brutto.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


9 listopada 2020
Zawarcie umowy znaczącej
Raport ESPI 15/2020

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie "Emitent"; "Spółka"; "Wykonawca" niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał umowę podwykonawczą z firmą z branży IT ("Zamawiający") na dostarczenie, wdrożenie, świadczenie gwarancji i realizacji zobowiązań gwarancyjnych, wykonanie dokumentacji podwykonawczej, jak również utrzymania (wsparcia)  Systemu SWG (Security Web Gateway) na rzecz podmiotu trzeciego ("Klient Końcowy").
Umowa obejmuje dwie części "Zamówienie Podstawowe" i "Zamówienie Opcjonalne"
Wartość Zamówienia Podstawowego wynosi: 13 780 000,00 netto (16 949 400,00 brutto), natomiast maksymalna wartość Zamówienia Opcjonalnego wynosi: 519 000,00 netto (638 370,00 brutto).

Zamówienie na realizację Zamówienia Podstawowego, Zamawiający złoży najpóźniej w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy między Zamawiającym, a Klientem Końcowym. W ramach Zamówienia Podstawowego Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia w ciągu 30 dni od jego otrzymania. Płatność w wysokości 8 896 000,00 netto (10 942 080,00 brutto) nastąpi w ciągu 21 dni od dnia wystawienia FV na podstawie protokołu wstępnego odbioru, a pozostała kwota, tj. równowartość 4 884 000,00 netto (6 007 320,00 brutto) po zakończeniu 6 miesięcznego okresu stabilizacji systemu, o ile nie w ciągu 2 tygodni przed jego zakończeniem nie wystąpią niezgodności pomiędzy działaniem Systemu, a wymaganiami klienta końcowego w zakresie wdrożenia Systemu. O realizacji Zamówienia Opcjonalnego polegającego na zwiększeniu wydajności Systemu SWG Wykonawca zostanie poinformowany najpóźniej na 30 dni przed upływem 12 miesięcy od daty złożenia Zamówienia Podstawowego. Zamówienie Opcjonalne może być realizowane w całości lub częściowo (dla określonych lokalizacji) – czas realizacji każdej części wynosi 14 dni. Umowa, w ramach Zamówienia Opcjonalnego, przewiduje też przedłużenie przez Zamawiającego okresu świadczenia usług utrzymania systemu o kolejne 3 miesiące, o czym Zamawiający poinformuje na 14 dni przed końcem świadczenia usług utrzymania Systemu w ramach Zamówienia Podstawowego.

Odpowiedzialność Wykonawcy jest ograniczona do kwoty stanowiącej równowartość 100% wynagrodzenia Wykonawcy brutto. Kary umowne mogą być naliczane przez Zamawiającego do kwoty stanowiącej równowartość 50% wynagrodzenia zamówienia podstawowego brutto.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


9 listopada 2020
Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.
Raport ESPI 14/2020

Zarząd Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie, kod pocztowy 02-910 przy ul. Goraszewskiej 19, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00 – 16:00.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy.

Niniejsze wezwanie jest czwartym, spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa.

Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.).


27 października 2020
Zawarcie aneksu do umowy znaczącej Passus SA
Raport ESPI 13/2020

Zarząd Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie "Spółka", "Emitent" "Wykonawca" w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 14/9 z dnia 6 grudnia 2019 r. niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 27 października 2020 r., podpisany został aneks do umowy z dnia 6 grudnia 2019 r., której dotyczył ww. raport bieżący ESPI.
Umowa została podpisana z Państwowym Instytutem Badawczym "Zamawiający", na świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług wdrożenia, udostępnienia, wsparcia serwisowego i asysty technicznej dla Systemu SWG "Secure Web Gateway" umożliwiającego świadczenie przez Zamawiającego usług bezpieczeństwa teleinformatycznego. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy, z możliwością jej przedłużenia o kolejne 6 lub 12 miesięcy. Umowa obejmuje dwie części "Zamówienie Podstawowe" i "Zamówienie Opcjonalne".

Podpisany aneks wprowadził następujące zmiany do umowy:
Czas trwania umowy został wydłużony z 12 do 15 miesięcy z możliwością jego przedłużenia o okres 2 miesięcy, 6 miesięcy, 2 razy po 6 miesięcy lub o 12 miesięcy.
Zamówienie podstawowe, składające się pierwotnie z Etapu 0, Etapu 1 i Etapu 2, na mocy aneksu składać się będzie z Etapu 0 i Etapu 1. Wartość zamówienia podstawowego po skorygowaniu o wartość Etapu 2 oraz po uwzględnieniu dodatkowych przychodów z tytułu wydłużenia czasu trwania umowy wyniesie 6 484 006 PLN brutto. Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

Dodatkowo, Emitent wskazuje, że Etap 0 został zrealizowany, a obecnie trwają prace nad Etapem 1.

O ewentualnych zmianach dotyczących powyższej umowy, Spółka powiadomi odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


26 października 2020
Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Passus SA.
Raport ESPI 12/2020

Zarząd Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie "Spółka", "Emitent", na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm., wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie, kod pocztowy 02-910 przy ul. Goraszewskiej 19, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 16:00.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy.
Niniejsze wezwanie jest trzecim, spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa.

Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.

 


15 października 2020
Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu ze środków UE.
Raport ESPI 11/2020

Zarząd Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie "Spółka", "Emitent" w nawiązaniu do raportu ESPI nr 8/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym została podpisana umowa na dofinansowanie projektu "System czasu rzeczywistego do inteligentnej klasyfikacji treści internetowych w języku polskim na potrzeby ochrony rodzicielskiej, przeciwdziałania cyberslakingowi i ochrony sieci korporacyjnych". Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA I. BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY DZIAŁANIE I.2 INWESTYCJE PRZEDSIĘBIORSTW W BADANIA I INNOWACJE.

Zgodnie z Umową wartość dofinansowania wynosi 4 000 515,50 PLN, wkład własny Emitenta na realizację Projektu to 1 567 454,50 PLN, całkowita wartość projektu to 5 579 970,00 PLN, a wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 5 567 970,00 PLN. Wkład własny Emitent zamierza pokryć ze środków własnych. Planowany termin ukończenia realizacji projektu to sierpień 2022 r., przy czym Emitent zaznacza, iż może on ulec zmianie.

14 października 2020
Korekta raportu bieżącego ESPI nr 9/2020 Passus SA
Raport ESPI 9/2020

Zarząd Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie "Spółka", "Emitent" przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu ESPI nr 9/2020 z dnia 12.10.2020 r.
Korekta dotyczy numeracji raportu. Błędnie wskazano numer raportu jako 9/2020. Raport ESPI z dnia 12.10.2020 r. powinien mieć numer 10/2020.
Treść raportu pozostaje bez zmian.

12 października 2020
Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Passus SA (PLPSSUS00018)
Raport ESPI 9/2020

Zarząd Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie "Spółka", "Emitent", na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm., wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie, kod pocztowy 02-910 przy ul. Goraszewskiej 19, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy.

Niniejsze wezwanie jest drugim, spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa.

Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.


29 września 2020
Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Passus SA (PLPSSUS00018)
Raport ESPI 9/2020

Zarząd Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie "Spółka", "Emitent", na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm., wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze poniedziałek - piątek w godzinach od 9:00 do 16:00 w siedzibie Emitenta znajdującej się w Warszawie kod pocztowy 02-910 przy ul. Goraszewskiej 19.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa.
Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.



20 sierpnia 2020
Korekta raportu bieżącego ESPI nr 8/2020
Raport ESPI 8/2020

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu ESPI nr 8/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. Korekta dotyczy treści raportu. W treści raportu ESPI błędnie wskazano planowany termin ukończenia realizacji projektu tj. jako termin podano sierpień 2020 r. Emitent wskazuje, że prawidłowy termin planowanego zakończenia projektu to sierpień 2022 r.

Treść raportu przed korektą
Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie "Spółka", "Emitent" niniejszym informuje, że powziął w dniu dzisiejszym informację, iż Spółka została wybrana do dofinansowania w ramach projektu "System czasu rzeczywistego do inteligentnej klasyfikacji treści internetowych w języku polskim na potrzeby ochrony rodzicielskiej, przeciwdziałania cyberslakingowi i ochrony sieci korporacyjnych". Dofinansowanie zostanie przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA I. BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY DZIAŁANIE I.2 INWESTYCJE PRZEDSIĘBIORSTW W BADANIA I INNOWACJE.

Wartość dofinansowania wynosi 4 000 515,50 PLN, wkład własny Emitenta to 1 567 454,50 PLN, natomiast całkowita wartość projektu to 5 567 970,00 PLN. Wkład własny Emitent zamierza pokryć ze środków własnych.

Planowy termin ukończenia realizacji projektu to sierpień 2020, przy czym Emitent zaznacza, że może on ulec wydłużeniu.

Zarząd informuje, że o terminie podpisania umowy o dofinansowanie Spółka zostanie powiadomiona po dostarczeniu wymaganych i prawidłowo wypełnionych dokumentów. Emitent poinformuje o podpisaniu umowy w odrębnym raporcie bieżącym ESPI.


Treść raportu po korekcie
Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie "Spółka", "Emitent" niniejszym informuje, że powziął w dniu dzisiejszym informację, iż Spółka została wybrana do dofinansowania w ramach projektu "System czasu rzeczywistego do inteligentnej klasyfikacji treści internetowych w języku polskim na potrzeby ochrony rodzicielskiej, przeciwdziałania cyberslakingowi i ochrony sieci korporacyjnych". Dofinansowanie zostanie przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA I. BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY DZIAŁANIE I.2 INWESTYCJE PRZEDSIĘBIORSTW W BADANIA I INNOWACJE.

Wartość dofinansowania wynosi 4 000 515,50 PLN, wkład własny Emitenta to 1 567 454,50 PLN, natomiast całkowita wartość projektu to 5 567 970,00 PLN. Wkład własny Emitent zamierza pokryć ze środków własnych.

Planowy termin ukończenia realizacji projektu to sierpień 2022, przy czym Emitent zaznacza, że może on ulec wydłużeniu.

Zarząd informuje, że o terminie podpisania umowy o dofinansowanie Spółka zostanie powiadomiona po dostarczeniu wymaganych i prawidłowo wypełnionych dokumentów. Emitent poinformuje o podpisaniu umowy w odrębnym raporcie bieżącym ESPI.



18 sierpnia 2020
Uzyskanie dofinansowania ze środków UE przez Spółkę Passus S.A. 

Raport ESPI 8/2020

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie  "Spółka", "Emitent" niniejszym informuje, że powziął w dniu dzisiejszym informację, iż Spółka  została wybrana do dofinansowania w ramach projektu "System czasu rzeczywistego do inteligentnej klasyfikacji treści internetowych w języku polskim na potrzeby ochrony rodzicielskiej, przeciwdziałania cyberslakingowi i ochrony sieci korporacyjnych". Dofinansowanie  zostanie przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA I. BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY DZIAŁANIE I.2 INWESTYCJE PRZEDSIĘBIORSTW W BADANIA I INNOWACJE. 
 
Wartość dofinansowania wynosi  4 000 515,50 PLN, wkład własny Emitenta to 1 567 454,50 PLN, natomiast całkowita wartość projektu to 5 567 970,00 PLN.  Wkład własny Emitent zamierza pokryć ze środków własnych.
 
Planowy termin ukończenia realizacji projektu to sierpień 2020, przy czym Emitent zaznacza, że może on ulec wydłużeniu.
 
Zarząd informuje, że o terminie podpisania umowy o dofinansowanie Spółka zostanie powiadomiona po dostarczeniu wymaganych i prawidłowo wypełnionych dokumentów. Emitent poinformuje o podpisaniu umowy w odrębnym raporcie bieżącym ESPI.



30 lipca 2020
Zawarcie umów objęcia warrantów subskrypcyjnych Passus Spółka Akcyjna

Raport EBI 14/2020

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 30 lipca 2020 r. Spółka zawarła 17 umów objęcia 140 000 warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty”). Emisja Warrantów nastąpiła na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii A2, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Warranty zostały wyemitowane nieodpłatnie, a cena emisyjna akcji obejmowanych za warranty została ustalona na poziomie 0,10 zł za jedną akcję. Każdy Warrant uprawnia do objęcia 1 akcji serii A2. Wszystkie Warranty zostały objęte przez członków Zarządu oraz kluczowych pracowników i współpracowników wybranych przez Zarząd Emitenta w ramach Programu Motywacyjnego. Zgodnie z Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 grudnia 2017 r. termin wykonania praw do objęcia akcji serii A2 wynikający z Warrantów upływa dnia 31 grudnia 2022 roku, przy czym regulamin Programu Motywacyjnego zakłada, że uprawnienie do zamiany warrantów na akcje będzie realizowane w okresie od dnia podpisania umowy o przystąpieniu do Programu Motywacyjnego do dnia zapisu na akcje przypadający na dzień 20 września 2022 r. O realizacji praw wynikających z Warrantów Zarząd Spółki poinformuje niezwłocznie w stosownych raportach bieżących.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 8 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO




26 czerwca 2020
Korekta raportu bieżącego EBI nr 12/2020 Passus Spółka Akcyjna (PLPSSUS00018).

Raport EBI 13/2020

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu EBI nr 12/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.
Korekta dotyczy tematu oraz treści raportu. Zarówno temat, jak i treść raportu EBI zawierały błędne wskazanie typu umowy, tj. wskazano, iż Emitent zawarł z Autoryzowanym Doradcą aneks do umowy, której przedmiotem jest pełnienie przez INC S.A. dla Emitenta funkcji Autoryzowanego Doradcy. Poprawnym jest wskazanie, iż Emitent zawarł z Autoryzowanym Doradcą nową umowę, której przedmiotem jest pełnienie przez INC S.A. funkcji Autoryzowanego Doradcy dla Spółki na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i E do obrotu na rynku NewConnect. Dodatkowo, Emitent wskazuje, iż poprawnym jest stwierdzenie, iż umowa została podpisana dnia 25 czerwca 2020 r., a nie 26 czerwca 2020 r.

Treść raportu przed korektą:
Zawarcie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą
Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informację, iż w dniu dzisiejszym, tj. dnia 26 czerwca 2020 r., został podpisany obustronnie aneks do umowy z dnia 25 czerwca 2020 r. z Autoryzowanym Doradcą Spółki, tj. z INC S.A., której przedmiotem jest pełnienie przez INC S.A. dla Emitenta funkcji Autoryzowanego Doradcy.
Zgodnie z treścią niniejszego aneksu INC S.A. będzie pełnić funkcję Autoryzowanego Doradcy na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i E do obrotu na rynku NewConnect.

Treść raportu po korekcie:
Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 25 czerwca 2020 r. Spółka podpisała umowę z INC S.A., Autoryzowanym Doradcą Emitenta, której przedmiotem jest pełnienie przez INC S.A. funkcji Autoryzowanego Doradcy dla Spółki na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i E do obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 9 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO




26 czerwca 2020
Zawarcie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą Passus Spółka Akcyjna (PLPSSUS00018).

Raport EBI 12/2020
Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informację, iż w dniu dzisiejszym, tj. dnia 26 czerwca 2020 r., został podpisany obustronnie aneks do umowy z dnia 25 czerwca 2020 r. z Autoryzowanym Doradcą Spółki, tj. z INC S.A., której przedmiotem jest pełnienie przez INC S.A. dla Emitenta funkcji Autoryzowanego Doradcy.

Zgodnie z treścią niniejszego aneksu INC S.A. będzie pełnić funkcję Autoryzowanego Doradcy na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i E do obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 9 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO


23 czerwca 2020
Rejestracja przez sąd zmiany statutu emitenta.

Raport EBI 11/2020
Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że powziął w dniu dzisiejszym informację o rejestracji przez Sąd zmiany statutu Spółki w dniu dzisiejszym, tj. dnia 23 czerwca 2020 r.

Zmiany statutu Emitenta zostały przyjęte Uchwałą nr 23 oraz Uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się dnia 4 czerwca 2020 r.

Zmianie uległ § 5a statutu Emitenta. Dodatkowo do treści statutu został dodany § 7a.

Dotychczasowe brzmienie § 5a:

㤠5a.

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 16.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 160.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii A1 posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 28 grudnia 2017r.

3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii A1 będą posiadacze Warrantów Serii A.

4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii A1 wynikającego z Warrantów Serii A będzie upływał nie później niż z dniem 31.12.2022 roku.

5. Akcje serii A1 zostaną opłacone gotówką.„


Nowe brzmienie:

㤠5a.

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 16.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 160.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii A2 posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 28 grudnia 2017 r.

3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii A2 będą posiadacze Warrantów Serii A.

4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii A2 wynikającego z Warrantów Serii A będzie upływał nie później niż z dniem 31.12.2022 roku.

5. Akcje serii A2 zostaną opłacone gotówką.„

 
Brzmienie dodanego § 7a:

㤠7a.

1. W przypadku utraty lub zniszczenia dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego, Zarząd wydaje na wniosek akcjonariusza duplikat utraconego lub zniszczonego dokumentu.

2. Akcjonariusz we wniosku, o którym mowa w ust. 1, wskazuje numery dokumentu utraconego lub zniszczonego. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, a nie później niż w terminie tygodnia od jego otrzymania, Zarząd składa wniosek o publikację ogłoszenia o utracie lub zniszczeniu dokumentu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informując o zamiarze umorzenia utraconego lub zniszczonego dokumentu, wzywając wszystkich do zgłoszenia, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia, sprzeciwu i wykazania swoich uprawnień do wskazanego w
ogłoszeniu dokumentu, który jest przedmiotem procedury umorzenia.

3. Jeżeli w terminie określonym w ogłoszeniu nikt nie zgłosi się z dokumentem akcji będącej przedmiotem umorzenia ani nikt nie zgłosi sprzeciwu i nie wykaże swoich uprawnień, Zarząd Spółki umarza dokument i wydaje akcjonariuszowi jego duplikat.”

 
Aktualna wersja jednolita treści Statutu Spółki, która została przyjęta Uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 czerwca 2020 r., stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 2 oraz §4 ust 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO


17 czerwca 2020
Zawarcie istotnej umowy z bankiem.

Raport ESPI 7/2020
Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie "Emitent", "Spółka" informuje, iż w dniu
16 czerwca 2020 r. podpisał z bankiem umowę wieloproduktową dalej: "Umowa", na mocy której uzyskał 500 000 zł środków na gwarancje bankowe i 1 500 000 zł na finansowanie dostawców. Umowa zawarta została na okres 12 miesięcy. Z dniem dzisiejszym, tj. z dniem 17 czerwca 2020 r., produkty związane z Umową zostały uruchomione.

Zabezpieczeniem Umowy jest kredyt obrotowy w formie linii odnawialnej na kwotę w wysokości 2 150 000 zł na okres od dnia 15.06.2020 r. do dnia 22.06.2022 r., który służy do obsługi spłaty ww. zobowiązań. Zabezpieczeniem kredytu obrotowego w formie linii odnawialnej będzie gwarancja BGK stanowiąca 80% przyznanej kwoty kredytu obowiązująca do dnia 22.09.2022 r. O ewentualnym podpisaniu nowej umowy wieloproduktowej z bankiem po okresie 12 miesięcy Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

4 czerwca 2020
Podjęcie uchwały w sprawie dywidendy

Raport EBI 10/2020
Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 4 czerwca 2020 roku uchwałą nr 8 postanowiło o wypłacie dywidendy w wysokości 95.800 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych) tj. 0,05 zł na jedną akcję. Dzień dywidendy został ustalony na 20 sierpnia 2020 r., natomiast termin wypłaty dywidendy na 19 listopada 2020 roku. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki, tj. akcje w liczbie 1.916.000.

4 czerwca 2020
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Passus S.A. w dniu 4 czerwca 2020 r.

Raport EBI 9/2020
Zarząd Spółki Passus S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 4 czerwca 2020 roku wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść uchwał


6 maja 2020
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 4.06.2020r.

Raport ESPI 4/2020
Zarząd Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje o zwołaniu na dzień 4 czerwca 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (ZWZ), które odbędzie się o godz. 11:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Goraszewskiej 19 w Warszawie.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

 


20 marca 2020
Rekomendacja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy

Raport ESPI 3/2020

Zarząd Passus S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję, iż na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy.

Zarząd Passus S.A. rekomenduje wypłacić dywidendę z zysku za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w wysokości 95.800,00 zł, tj. 0,05 zł na jedną akcję.

Zarząd informuje, że rekomendacja ta powstała w oparciu o dotychczasowe wyniki Passus S.A., a także biorąc pod uwagę obecną i przewidywaną sytuację finansową Emitenta.

Jako dzień dywidendy Zarząd Spółki rekomenduje dzień 20 sierpnia 2020 r., a dzień 19  listopada 2020 r. jako termin wypłaty dywidendy. Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejsza rekomendacja zostanie skierowana i zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Uchwały w tym zakresie zostaną opublikowane niezwłocznie po ich podjęciu przez WZA.


27 stycznia 2020
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku Passus Spółka Akcyjna (PLPSSUS00018)

Raport EBI 4/2020
Zarząd Spółki Passus S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2020 będą przekazywane w następujących terminach:

raport roczny za 2019 r. - 20 marca 2020 roku;
raport kwartalny za I kwartał 2020 r. - 15 maja 2020 roku;
raport kwartalny za II kwartał 2020 r. - 14 sierpnia 2020 roku;
raport kwartalny za III kwartał 2020 r. - 13 listopada 2020 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że korzysta z możliwości zwolnienia z obowiązku przekazywania raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego (IV kw. 2019 r.) przekazując raport roczny nie później niż w terminie 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.


24 stycznia 2020
Lista akcjonariuszy, którzy wzieli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów.

Raport KNF 2/2020
Zarząd Passus S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w dniu 21 stycznia 2020 r. posiadały co najmniej 5% w głosach:

1. Paweł Misiurewicz posiadający 711.550 głosów, co stanowiło 60,98% ogólnej liczby głosów na WZ i 37,14% głosów ogółem w Spółce.
2. Tadeusz Franciszek Dudek posiadający 313.457 głosów, co stanowiło 26,86% ogólnej liczby głosów na WZ i 16,36% głosów ogółem w Spółce.
3. Dariusz Jacek Kostanek posiadający 82.005 głosów, co stanowiło 7,03% ogólnej liczby głosów na WZ i 4,28% głosów ogółem w Spółce.
4. Karolina Janicka posiadająca 59 935 głosów, co stanowiło 5,14% ogólnej liczby głosów na WZ i 3,13 % głosów ogółem w Spółce.


9 stycznia 2020
Zawarcie umowy znaczącej.

Raport KNF 1/2020
Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację w zakresie pozyskania przez Emitenta finansowania na nabycie sprzętu i licencji niezbędnych do realizacji projektu, o którym informował w komunikacie ESPI nr 13/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. Finansowanie przyjęło formę pożyczki o wartości 6 349 000,00 zł i stałej stopie oprocentowania nieodbiegającej od warunków rynkowych. Pożyczka została udzielona przez instytucję finansową w polskich złotych. Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do spłaty pierwszej części pożyczki w wysokości 1 500 000,00 zł do dn. 25 stycznia 2020 r, a  następnie spłaty pozostałej kwoty w czterech równych ratach kwartalnych o wartości 1.198.662,50 zł każda począwszy od 25 lutego 2020 r. i ostatniej części w wysokości 54.350,00 zł do dn. 25 lutego 2021 r.


19 grudnia 2019
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 21.01.2020r.

Raport KNF 15/2019
Zarząd Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje o zwołaniu na dzień 21 stycznia 2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (NWZA), które odbędzie się o godz. 11:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Goraszewskiej 19 w Warszawie.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

 


6 grudnia 2019
Zawarcie umowy znaczącej.

Raport KNF 14/2019
Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"; "Spółka"; "Wykonawca") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał umowę z Państwowym Instytutem Badawczym (Zamawiający), na świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług wdrożenia, udostępnienia, wsparcia serwisowego i asysty technicznej dla Systemu SWG (Secure Web Gateway) umożliwiającego świadczenie przez Zamawiającego usług bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy liczonych od daty protokolarnego odbioru Etapu 0, z możliwością jej przedłużenia o kolejne 6 lub 12 miesięcy.

Umowa obejmuje dwie części "Zamówienie Podstawowe" i "Zamówienie Opcjonalne"

W ramach Zamówienia Podstawowego Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia usługi w ciągu 21 dni od daty podpisania umowy (Etap 0), a następnie do Rozbudowy Systemu w dwóch etapach (Etap 1 i Etap 2). Termin rozpoczęcia realizacji Etapu 1 i Etapu 2 zostanie wyznaczony przez Zamawiającego w okresie trwania umowy, a Wykonawca ma obowiązek dostosować System do żądanego poziomu w terminie 30 dni od dnia otrzymania zlecenia. Łączna wartość zamówienia podstawowego wynosi 8 090 940,00 PLN brutto. Wynagrodzenie za realizację kolejnych etapów wynosi odpowiednio Etap 0 - 25%,  Etap 1 - 50% i Etap 2 - 25% wartości zamówienia podstawowego. Płatność nastąpi w ciągu 30 dni na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu odbioru Rozbudowy Systemu dla każdego z etapów.

W okresie do 9 miesięcy od daty podpisania umowy Zamawiający, w ramach skorzystania z prawa opcji (Zamówienie Opcjonalne),  może zlecić Wykonawcy realizację Etapu 3 i/lub przedłużyć okres obowiązywania umowy o okres 6 miesięcy, 2 razy po 6 miesięcy lub o 12 miesięcy. Z tytułu realizacji Etapu 3 Emitent otrzyma wynagrodzenie w wysokości 123 000 PLN brutto płatne w ciągu 30 dni na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu odbioru. Z tytułu przedłużenia okresu obowiązywania umowy Spółka otrzyma wynagrodzenie w wysokości 770 103 PLN brutto za każde 6 miesięcy świadczenia usług w terminie 30 dni od daty wystawienia FV przy czym FV będzie mogła być wystawiona nie wcześniej niż po 15 dniach od daty rozpoczęcia kolejnego, 6 miesięcznego okresu.

Kary umowne mogą być naliczane przez Zamawiającego do kwoty stanowiącej równowartość 50% wynagrodzenia zamówienia podstawowego  brutto. Odpowiedzialność Wykonawcy jest ograniczona do kwoty stanowiącej równowartość 100% wynagrodzenia zamówienia podstawowego  brutto i wynoszą odpowiednio:

 • 0,1% wynagrodzenia zamówienia podstawowego  brutto za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu koncepcji technicznej lub każdorazowe przystąpienie do wykonywania Prac Planowych bez zgody Zamawiającego,
 • 1% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w udostępnieniu Systemu lub  Rozbudowy Systemu do odbioru,
 • 0,001% wynagrodzenia zamówienia podstawowego  brutto za każdą godzinę opóźnienia w czasie reakcji na awarię lub w czasie naprawy dla błędu krytycznego,
 • 0,0005% wynagrodzenia zamówienia podstawowego  brutto za każdą godzinę opóźnienia w przypadku błędu niekrytycznego lub usterki oraz zwłoki w czasie przygotowania obejścia,
 • 5% łącznego wynagrodzenia brutto za każde naruszenie polegające na nieuprawnionym dostępie do Systemu
 • 3% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu Re-lokacji Systemu,
 • 15% wynagrodzenia zamówienia podstawowego  brutto  w przypadku odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,
 • 5% wynagrodzenia zamówienia podstawowego  brutto w przypadku uchybienia obowiązkowi posiadania ubezpieczenia OC.



29 listopada 2019
Zawarcie umowy znaczącej.

Raport KNF 13/2019
Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"; "Spółka"; "Wykonawca") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał umowę z jednostką publiczną (Zamawiający), na świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi serwisu pogwarancyjnego systemu monitorowania ruchu i wydajności aplikacji.

W ramach umowy Emitent zobowiązuje się do dostarczenia w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy Oświadczenia o objęciu urządzeń i oprogramowania usługą serwisu pogwarancyjnego. Ponadto Emitent zobowiązuje się do świadczenia usługi serwisu pogwarancyjnego dla urządzeń i oprogramowania objętego przedmiotem zamówienia oraz udzielenia wsparcia inżynierskiego w wymiarze 300 roboczogodzin do dn. 30.09.2022 r. tj.  w całym okresie trwania umowy.

Łączna wartość umowy wynosi 21 749 925 PLN brutto, przy czym: kwota 7 246 050,00 zł brutto zostanie zapłacona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru Oświadczenia; kwota 14 383 950 zł brutto (z tytułu świadczenia usług serwisu pogwarancyjnego) będzie płatna w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych do dn. 30.09.2022 r.; kwota 199 925,00 zł brutto (z tytułu świadczenia usług wsparcia inżynierskiego), będzie płatna za każdy kwartał kalendarzowy świadczenia usługi, w wysokości proporcjonalnej do liczby roboczogodzin wykorzystanych w danym kwartale kalendarzowym przez Zamawiającego. 

Umowa przewiduje kary umowne w wysokości 0,1% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia w przypadku niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu dostarczenia Oświadczenia oraz 0,1% wartości umowy za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia czasu reakcji na zgłoszony problem. 

Ponadto umowa zobowiązuje Emitenta do dostosowania w ciągu 3 miesięcy posiadanego przez Zamawiającego rozwiązania (poprzez zapewnienie funkcjonalności, pojemności  i wydajności na co najmniej posiadanym przez Zamawiającego poziomie) w przypadku ogłoszenia przez producenta zakończenia rozwoju lub wsparcia sprzętu/oprogramowania objętego Umową. W przypadku niedotrzymanie tego terminu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości kontraktu brutto za każdy dzień opóźnienia.


23 października 2019
Zawarcie umów znaczących.

Raport KNF 12/2019
Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację w zakresie pozyskania przez Emitenta finansowania na nabycie sprzętu i licencji niezbędnych do realizacji prowadzonych projektów. Finansowanie przyjęło formę dwóch pożyczek.

Pierwsza pożyczka o wartości 1 350 000 udzielona została przez instytucję finansową
w złotych polskich, przy czym harmonogram spłat zakłada ratę balonową w wysokości
1 336 500,00 zł przypadającą na dzień 25 stycznia 2020 roku. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0%. Emitent nie ponosi też  żadnych opłat manipulacyjnych. Spłata całości zobowiązań z tytułu pożyczki nastąpi w dniu 25 października 2020 roku.

Druga pożyczka o wartości 625 533,00 udzielona została przez instytucję finansową w złotych polskich, przy czym harmonogram spłat zakłada ratę balonową w wysokości
619 277,67 zł przypadającą na dzień 25 stycznia 2020 roku. Oprocentowanie pożyczki jest o stałej stopie procentowej nieodbiegającej od warunków rynkowych. Spłata całości zobowiązań z tytułu pożyczki nastąpi w dniu 25 października 2020 roku.
 
Łączna kwota pozyskana na finansowanie projektów, uwzględniająca powyższe pożyczki, wynosi obecnie 4,056 mln. Wg opinii Zarządu Emitenta na dzień złożenia niniejszego raportu nie istnieją żadne okoliczności uniemożliwiające zwrot w terminie kwoty pożyczek wraz z należnym oprocentowaniem.


9 października 2019
Zawarcie umowy znaczącej.

Raport KNF 11/2019
Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"; "Spółka"; "Wykonawca") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał umowę z jednostką publiczną (Zamawiający), na dostawę oprogramowania wraz z licencjami i 36 miesięczną gwarancją. 

Umowa obejmuje dwie części – „Zamówienie Podstawowe” i „Zamówienie Opcjonalne”.

Zadeklarowany termin realizacji Zamówienia Podstawowego wynosi 30 dni od daty podpisania umowy. Wartość „Zamówienia Podstawowego” wynosi 2.799.600,00 PLN netto, a płatność nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT oraz podpisania protokołu przyjęcia/przekazania.

Termin realizacji „Zamówienia Opcjonalnego” wynosi 90 dni od daty potwierdzenia przez Wykonawcę możliwości realizacji „Zamówienia Opcjonalnego”, przy czym uruchomienie „Zamówień Opcjonalnych” nie może nastąpić później niż 6 miesięcy od daty podpisania umowy. Wartość umowy dla „Zamówienia Opcjonalnego” będzie nie wyższa niż 1.892.000,00 PLN netto.

Umowa przewiduje kary umowne w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanej części umowy za każdy dzień opóźnienia.


9 października 2019
Zawarcie umowy znaczącej.

Raport KNF 10/2019
Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"; "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał umowę z jednostką publiczną (Zamawiający) na dostawę urządzeń do analizy ruchu IP wraz z 36 miesięczną gwarancją. Zadeklarowany termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni od daty podpisania umowy.

Wartość umowy wynosi 1.323.680,00 PLN netto, a płatność nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT oraz podpisania protokołu przyjęcia/przekazania.

Umowa przewiduje kary umowne w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanej części umowy za każdy dzień opóźnienia.


25 września 2019
Zawarcie umowy znaczącej.

Raport KNF 9/2019
Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"; "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał umowę z międzynarodową Grupą, działająca m.in. w sektorze energetycznym obejmującą dostawę sprzętu sieciowego wraz z 36 miesięczną gwarancją oraz usługami szkoleniowymi. 

Wartość umowy wynosi 1 703 806 zł netto, a płatność nastąpi w dwóch transzach. Pierwsza, w wysokości 1 606 124 PLN, zostanie zapłacona po dostawie sprzętu, która nastąpi zgodnie z umową do 15.11.2019.  Druga transza, w wysokości 97 682,00, zostanie zapłacona po zakończeniu cyklu szkoleń tj. do 30.03.2020.

Umowa przewiduje kary umowne w wysokości 1% ceny netto za każdy dzień opóźnienia w dostawie sprzętu lub przeprowadzeniu szkoleń oraz 0,25% za każdy dzień opóźnienia przy usunięciu wad, które pojawią się w okresie trwania gwarancji. Łączna wartość kar nie może przekroczyć kwoty 50% wartości (ceny) całej umowy.

24 lipca 2019
Nabycie udziałów w spółce zależnej.

Raport KNF 8/2019
Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 24 lipca 2019 r. pomiędzy Emitentem, a dotychczasowym udziałowcem spółki zależnej Wisenet Sp. z o.o., została zawarta umowa, na mocy której Emitent nabył 98 (słownie: dziewięćdziesiąt osiem) udziałów o wartości nominalnej 117,10 zł (słownie: sto siedemnaście złotych dziesięć groszy) każdy, o łącznej wartości nominalnej 11.475,80 zł (słownie: jedenaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy) za cenę 11.475,80 zł (jedenaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy), tj. po cenie 117,10 zł (słownie: sto siedemnaście złotych dziesięć groszy) za każdy udział. Finansowanie nabycia udziałów nastąpiło ze środków własnych. W wyniku transakcji Emitent stał się właścicielem 100% udziału w kapitale zakładowym wspominanej spółki.

Objęcie 100% udziałów było możliwe w związku z tym, iż nie doszło do skutku podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Wisenet Sp. z o.o. (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 5/2019 z dn. 24.06.2019 r.). W związku z planowanym rozwojem tej spółki oraz oferty z obszaru bezpieczeństwa IT w ramach całej Grupy Kapitałowej Passus S.A. Emitent postanowił skorzystać z zapisów Umowy Inwestycyjnej z dnia 10 października 2018 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 5/2018 z dnia 10 października 2018 r., upoważniających go do objęcia nienależących do niego udziałów spółki Wisenet po cenie nominalnej.

W ocenie Emitenta zwiększenie zaangażowania kapitałowego w spółce Wisenet do 100% kapitału zakładowego może mieć istotny wpływ na przyszły rozwój Grupy Kapitałowej Passus S.A. oraz jej skonsolidowane wyniki finansowe.


8 lipca 2019
Informacja o otrzymaniu znaczącego zamówienia.

Raport KNF 7/2019
Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”; „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zamówienie od międzynarodowej firmy z branży logistyczno-transportowej obejmujące 2 letnią subskrypcję systemu Riverbed Aternity w modelu SaaS oraz wsparcie Producenta.

Dostawa i wdrożenie rozwiązania nastąpią w ciągu 4 tygodni od daty złożenia zamówienia, a okres świadczonego wsparcia Producenta wyniesie łącznie 24 miesiące.

Zamówienie nie przewiduje kar umownych po stronie Emitenta.

Wartość zamówienia wynosi 644 330,86 USD netto i będzie płacona w dwóch równych transzach w wysokości 322 165,43 USD netto. Pierwsza transza zostanie zapłacona po dostawie licencji, a druga po12 miesiącach.

5 lipca 2019
Informacja o otrzymaniu znaczącego zamówienia.

Raport KNF 6/2019
Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"; "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o zamówieniu od wiodącej firmy z branży paliwowo-energetycznej obejmującym wymianę technologiczną, wdrożenie i wsparcie Producenta sprzętu dla systemu akceleracji sieci.

Dostawa i wdrożenie rozwiązania nastąpią w ciągu 3 tygodni od daty złożenia zamówienia, a okres świadczonego wsparcia Producenta wyniesie łącznie 36 miesięcy od daty zakończenia wdrożenia.

Umowa przewiduje kary umowne w wysokości 0,2% ceny netto za każdy dzień opóźnienia a całkowita wysokość kar umownych za nieterminową lub niepełną dostawę nie może przekroczyć kwoty 20% wartości (ceny) netto Towaru dostarczonego z opóźnieniem. 

Wartość zamówienia wynosi równowartość kwoty 745 558 USD netto przeliczonej wg kursu NBP na dzień wystawienia FV, płatność całej kwoty za sprzęt, wdrożenie i wsparcie Producenta nastąpi po zakończeniu wdrożenia.

24 czerwca 2019
Informacja w przedmiocie podwyższenia kapitału w spółce zależnej.

Raport bieżący ESPI nr 5/2019
Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) niniejszym informuje, że w dniu 23 czerwca 2019 r. uzyskał informację od Zarządu Wisenet Sp. z o.o., spółki zależnej od Emitenta, że pozostali wspólnicy Wisenet nie udzielili żadnych informacji co do kwestii wykonania prawa pierwszeństwa objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, a jeden z nich z tego prawa nie skorzystał.

Tym samym według wiedzy Emitenta podwyższenie kapitału w spółce Wisenet, o którym była mowa w raporcie 2/2019 z dn. 16 kwietnia 2019 r., nie doszło do skutku.

12 czerwca 2019
Podjęcie uchwały w sprawie dywidendy.

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 czerwca 2019 roku uchwałą nr 8 postanowiło o wypłacie dywidendy w wysokości 95.800 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych) tj. 0,05 zł na jedną akcję.

Dzień dywidendy został ustalony na 27 sierpnia 2019 r., natomiast termin wypłaty dywidendy na 10 września 2019 roku. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki, tj. akcje w liczbie 1.916.000

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

12 czerwca 2019
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Passus S.A. w dniu 12 czerwca 2019 r.

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 12 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałami od nr 20 do nr 24 powołało w skład Rady Nadzorczej:

 • Pawła Misiurewicza
 • Philippe Pascal Rene Gautier
 • Michael Schoeneberg
 • Karola Andrzeja Jonatowskiego
 • Jacka Jerzego Figułę
Dodatkowe informacje o powołanych Członkach Rady Nadzorczej, przedstawione zgodnie z treścią §10 pkt 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO.

Dane o członkach Rady Nadzorczej


12 czerwca 2019
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Passus S.A. w dniu 12 czerwca 2019 r.

Zarząd Spółki Passus S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 czerwca roku wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść uchwał

28 maja 2019
Rekomendacja Rady Nadzorczej sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Passus S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje o powzięciu w dniu 28 maja 2019 r. informacji, iż w dniu 24 maja 2019 r. została podjęta przez Radę Nadzorczą Spółki uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku Zarządu Spółki o podział zysku za rok obrotowy 2018.

Rada Nadzorcza zatwierdziła propozycję Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018 w wysokości 173.449,21 zł z przeznaczeniem kwoty 95.800 zł na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy, tj. 0,05 zł na każdą akcję uprawnioną do dywidendy oraz z przeznaczeniem kwoty 77.649,21 zł na kapitał zapasowy Spółki.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

28 maja 2019
Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję 

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o powzięciu w dniu 28 maja 2019 r. informacji, że Rada Nadzorcza Emitenta, na posiedzeniu w dniu 24 maja 2019 roku, podjęła uchwałę o powołaniu na kolejną II (drugą) kadencję sześcioosobowego składu Zarządu spółki.

W związku z upływem obecnej kadencji Zarządu, Rada Nadzorcza ponownie powołała na funkcję Prezesa Zarządu Pana Tadeusza Dudka, a na funkcję Członka Zarządu: Panią Karolinę Janicką, Pana Łukasza Bieńko, Pana Michała Czernikowa, Pana Bartosza Dzirbę oraz Pana Dariusza Kostanka.

Kadencja Zarządu trwa pięć lata i jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu. Informacje określone w §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO.

Życiorysy:

23 maja 2019
Rezygnacja osoby nadzorującej

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 23 maja 2019 r. do siedziby Spółki wpłynęła od Pana Dariusza Piszczatowskiego rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Rezygnacja jest skuteczna z końcem dnia poprzedzającego odbycie najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. z dniem 11.06.2019 r.

Jako powód rezygnacji podano przyczyny osobiste. Zarząd Emitenta serdecznie dziękuje Panu Dariuszowi Piszczatowskiemu za dotychczasową pracę na rzecz Spółki.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które odbędzie się 12 czerwca 2019 r. przewiduje podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

16 kwietnia 2019
Planowane podwyższenie kapitału w spółce zależnej

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) niniejszym informuje, że w dniu 16 kwietnia 2019 r. zwrócił się do zarządu Wisenet Sp. z o.o., spółki zależnej od Emitenta, z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wisenet Sp. z o.o.  na dzień 20 maja 2019 r, którego przedmiotem obrad ma być podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Wisenet Sp. z o.o. oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zobowiązania Zarządu Wisenet Sp. z o.o.  do niezwłocznego pisemnego poinformowania PASSUS S.A. co do kwestii wykonania prawa pierwszeństwa, tj. objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.

Podczas NZW Wisenet Sp. z o.o. planowane jest podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Wisenet z kwoty 100.003,40 zł do kwoty 924.270,30 zł poprzez utworzenie 7.893 udziałów o wartości nominalnej 117,10 zł każdy.

Passus S.A. obejmie 4.270 nowe udziały o wartości nominalnej 117,10 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 500.017,00 zł w zamian za wkład niepieniężny (aport), tj. wierzytelność w kwocie 500.017,00 zł z tytułu umowy pożyczki zawartej dnia 7 grudnia 2018 r. wraz z aneksem numer 1 z dnia 19 marca 2019 r. udzielonej Wisenet Sp. z o.o., o której Emitent informował w raportach bieżących ESPI nr 9/2018 oraz nr 1/2019.

Pozostałe 3.623 nowoutworzone udziały o łącznej wartości nominalnej 424.253,30 zł będą przeznaczone do objęcia przez trzy osoby fizyczne, będące dotychczasowymi wspólnikami Wisenet Sp. z o.o.

Ponadto w ramach NWZ planowane jest podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Wisenet Sp. z o.o. do niezwłocznego pisemnego poinformowania Emitenta co do kwestii wykonania prawa pierwszeństwa, tj.  objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym (w szczególności udzielenia informacji czy pozostali wspólnicy zadecydowali o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, czy dokonali wpłat, w jakich terminach i w jakiej wysokości). Zarząd Wisenet Sp. z o.o. zobowiązany jest najpóźniej udzielić ww. informacji do dnia 23 czerwca 2019 r.

Wniosek o zwołanie NZW jest spowodowany koniecznością dokonania restrukturyzacji spółki Wisenet. Docelowo, w przypadku nieobjęcia udziałów przez dotychczasowych wspólników, Emitent nie wyklucza zwiększenia udziału kapitałowego w Wisenet do 100%. Zwołanie NZW jest wykonaniem umowy inwestycyjnej zawartej ze spółka Wisenet Sp. z o.o. z dnia 10 października 2018 r., o której Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 5/2018.

21 marca 2019
Rekomendacja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy

Zarząd Passus S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję, iż na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy.

Zarząd Passus S.A. rekomenduje wypłacić dywidendę z zysku za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w wysokości 95.800,00 zł, tj. 0,05 zł na jedną akcję. 
Zarząd informuje, że rekomendacja ta powstała w oparciu o dotychczasowe wyniki Passus S.A., a także biorąc pod uwagę obecną i przewidywaną sytuację finansową Emitenta.

Jako dzień dywidendy Zarząd Spółki rekomenduje dzień 27 sierpnia 2019 r., a dzień 10 września 2019 r. jako termin wypłaty dywidendy. Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejsza rekomendacjazostanie skierowana i zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.
Ostateczną decyzję dotyczącą wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Uchwały w tym zakresie zostaną opublikowane niezwłocznie po ich podjęciu przez WZA.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

19 marca 2019
Zawarcie aneksu do umowy pożyczki ze spółką zależną

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 9/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r., informuje, że w dniu 19 marca 2019 r. Emitent zawarł aneks do umowy pożyczki udzielonej spółce zależnej, tj. spółce Wisenet Sp. z o.o.

Pierwotna wartość pożyczki została ustalona jako 1.300.000 zł z oprocentowaniem 6% w skali roku, a jej spłata miała nastąpić do dnia 15 lutego 2019 r. Zabezpieczenie pożyczki stanowią weksel własny oraz uprawnienie Emitenta do objęcia nowoutworzonych udziałów spółki Wisenet. W przypadku skorzystania przez Emitenta z prawa do objęcia udziałów zostaną one opłacone w formie umownego potrącenia wierzytelności Emitenta i Wisenet, co jednocześnie sprawi, że przy braku innych emisji nowych udziałów, Emitent zwiększy zaangażowanie w kapitale i głosach Wisenet maksymalnie do 75,95%

Na mocy aneksu zawartego w dniu 19 marca 2019 r. strony ustaliły, że pozostała do spłaty kwota 900.000 zł zostanie uregulowana przez Wisenet do dnia 2 kwietnia 2019 r. z możliwością przedłużenia wskazanego terminu za zgodą obu stron. Pozostałe warunki umowy pożyczki nie uległy zmianie.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie posiada żadnych innych pożyczek udzielonych Wisenet Sp. z o.o. Emitent posiada obecnie 54,09% udziałów w spółce Wisenet Sp. z o.o.

25 stycznia 2019
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku 

Zarząd Spółki Passus S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2019 będą przekazywane w następujących terminach:

 • raport roczny za 2018 r. - 21 marca 2019 roku;
 • raport kwartalny za I kwartał 2019 r. - 13 maja 2019 roku;
 • raport kwartalny za II kwartał 2019 r. - 13 sierpnia 2019 roku;
 • raport kwartalny za III kwartał 2019 r. - 13 listopada 2019 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że korzysta z możliwości zwolnienia z obowiązku przekazywania raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego (IV kw. 2018 r.) przekazując raport roczny nie później niż w terminie 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
7 grudnia 2018
Umowa pożyczki ze spółką zależną

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł umowę pożyczki ze spółką zależną Wisenet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na mocy której Emitent udzielił jej finansowania w kwocie 1.300.000 zł i oprocentowaniu 6% w skali roku.

Strony ustaliły, że pożyczka zostanie spłacona przez Wisenet Sp. z o.o. do dnia 15 lutego 2019 r. Zabezpieczenie pożyczki stanowią weksel własny oraz uprawnienie Emitenta do objęcia nowoutworzonych udziałów spółki Wisenet. W przypadku skorzystania przez Emitenta z prawa do objęcia udziałów zostaną one opłacone w formie umownego potrącenia wierzytelności Emitenta i Wisenet, co jednocześnie sprawi, że przy  braku innych emisji nowych udziałów, Emitent zwiększy zaangażowanie w kapitale i głosach Wisenet maksymalnie do 75,95%

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie posiada żadnych innych pożyczek udzielonych Wisenet Sp. z o.o.

Emitent posiada obecnie 54,09% udziałów w spółce Wisenet Sp. z o.o.

7 grudnia 2018
Korekta raportu 7/2018 - Nabycie udziałów w spółce zależnej

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym dokonuje korekty raportu nr 7/2018 z dnia 6.12.2018 r.  z uwagi na oczywistą omyłkę pisarską. W przedmiotowym raporcie błędnie wskazano łączną wartość nominalną oraz łączną cenę nabycia pozostałych udziałów w spółce zależnej Aisecurity Sp. z o .o. W obydwu przypadkach zamiast 3.500 zł powinno być 35.000 zł.

Treść raportu przed korektą:

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 6 grudnia 2018 r.  pomiędzy Emitentem, a dotychczasowym udziałowcem spółki zależnej Aisecurity Sp. z o.o., została zawarta umowa, na mocy której Emitent nabył 350 (trzysta pięćdziesiąt) udziałów w spółce Aisecurity sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, każdy o nominalnej wartości 100 zł i łącznej wartości nominalnej 3.500 (trzy tysiące pięćset) zł. Cena nabycia była równa cenie nominalnej i wyniosła 3.500 (trzy tysiące pięćset) zł. Finansowanie nabycia udziałów nastąpiło ze środków własnych. W wyniku transakcji Emitent stał się właścicielem 100% udziału w kapitale zakładowym wspominanej spółki.

Zwiększenie zaangażowania kapitałowego Emitenta w spółce Aisecurity podyktowane jest planowanym, dynamicznym rozwojem tej Spółki oraz oferty z obszaru bezpieczeństwa IT w ramach całej Grupy Kapitałowej Passus SA.
W ocenie Emitenta zawarta transakcja może mieć istotny wpływ na przyszły rozwój Grupy Kapitałowej Passus SA oraz jego skonsolidowane wyniki finansowe.

Treść raportu po korekcie:

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 6 grudnia 2018 r.  pomiędzy Emitentem, a dotychczasowym udziałowcem spółki zależnej Aisecurity Sp. z o.o., została zawarta umowa, na mocy której Emitent nabył 350 (trzysta pięćdziesiąt) udziałów w spółce Aisecurity sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, każdy o nominalnej wartości 100 zł i łącznej wartości nominalnej 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) zł. Cena nabycia była równa cenie nominalnej i wyniosła 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) zł. Finansowanie nabycia udziałów nastąpiło ze środków własnych. W wyniku transakcji Emitent stał się właścicielem 100% udziału w kapitale zakładowym wspominanej spółki.

Zwiększenie zaangażowania kapitałowego Emitenta w spółce Aisecurity podyktowane jest planowanym, dynamicznym rozwojem tej Spółki oraz oferty z obszaru bezpieczeństwa IT w ramach całej Grupy Kapitałowej Passus SA.
W ocenie Emitenta zawarta transakcja może mieć istotny wpływ na przyszły rozwój Grupy Kapitałowej Passus SA oraz jego skonsolidowane wyniki finansowe.

6 grudnia 2018
Nabycie udziałów w spółce zależnej

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 6 grudnia 2018 r.  pomiędzy Emitentem, a dotychczasowym udziałowcem spółki zależnej Aisecurity Sp. z o.o., została zawarta umowa, na mocy której Emitent nabył 350 (trzysta pięćdziesiąt) udziałów w spółce Aisecurity sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, każdy o nominalnej wartości 100 zł i łącznej wartości nominalnej 3.500 (trzy tysiące pięćset) zł. Cena nabycia była równa cenie nominalnej i wyniosła 3.500 (trzy tysiące pięćset) zł. Finansowanie nabycia udziałów nastąpiło ze środków własnych. W wyniku transakcji Emitent stał się właścicielem 100% udziału w kapitale zakładowym wspominanej spółki.

Zwiększenie zaangażowania kapitałowego Emitenta w spółce Aisecurity podyktowane jest planowanym, dynamicznym rozwojem tej Spółki oraz oferty z obszaru bezpieczeństwa IT w ramach całej Grupy Kapitałowej Passus SA.

W ocenie Emitenta zawarta transakcja może mieć istotny wpływ na przyszły rozwój Grupy Kapitałowej Passus SA oraz jego skonsolidowane wyniki finansowe.

26 listopada 2018
Podpisanie umowy z biegłym rewidentem 

Zarząd Spółki Passus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,("Spółka") informuje, iż
działając na mocy uchwały nr 1/2018 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 11 lipca 2018 roku, w
dniu 26 listopada 2018 roku podpisał umowę z Kancelarią Rewidentów i Doradców KRD
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Floriańskiej 8 lok. 2, której przedmiotem jest
dokonanie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i 2019.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11) załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym
Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

25 października 2018
Zawarcie umowy znaczącej

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym doszło do podpisania przez Emitenta Umowy Ramowej w zakresie świadczenia usług dotyczących rozwiązań teleinformatycznych lub telekomunikacyjnych wspierających funkcjonowanie przedsiębiorstwa z wiodącym, polskim operatorem telekomunikacyjnym („Zamawiający”). Do Umowy podpisano także Zlecenie Wykonawcze na modernizację rozwiązań z kategorii APM/NPM.

Wartość ww. Zlecenia Wykonawczego wynosi 729 631,90 USD (Szacunkowa wartość Zlecenia Wykonawczego w PLN na dzień jego podpisania wynosi około 2.750.000 PLN).

Więcej

10 października 2018
Zawarcie umowy inwestycyjnej

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 2/2018 z dnia 24 lipca 2018 r., niniejszym informuje, że w dniu 10 października 2018 roku zawarł umowę inwestycyjną, której przedmiotem jest nabycie większościowego udziału w spółce Wisenet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”).

Wisenet Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w realizacji projektów z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz planuje zwiększyć zakres swojej oferty o budowę i utrzymanie centrów monitorowania bezpieczeństwa. 

Więcej

14 września 2018
Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 3/2018 z dnia 6 września 2018 r., niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym doszło do podpisania umowy przez Emitenta z jednostką publiczną („Zamawiający”) na serwis pogwarancyjny systemu monitorowania ruchu i wydajności aplikacji.

Wartość umowy wynosi 4.833.900,00 PLN brutto. Umowa będzie realizowana do 30 czerwca 2019 roku.

Więcej

6 września 2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”; „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o wyborze oferty Emitenta jako najkorzystniejszej w przetargu publicznym nieograniczonym pn. "Serwis pogwarancyjny systemu monitorowania ruchu i wydajności aplikacji" przeprowadzonym przez jednostkę publiczną.

Wartość oferty Emitenta wynosi 4.833.900,00 PLN brutto.

Więcej
24 lipca 2018
Podpisanie listu intencyjnego PASSUS S.A. 

Zarząd Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 24 lipca 2018 roku  zawarł list intencyjny ze spółką prowadzącą działalność w zakresie projektowania i wdrażania systemów bezpieczeństwa IT, która planuje stworzyć własny produkt monitorowania i remediacji procesów związanych z zagrożeniami cyber bezpieczeństwa („Spółka”).

Więcej

Raporty okresowe


10 listopada 2022
Raport okresowy za III kwartał 2022r.

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO.

19 sierpnia 2022
Korekta raportu okresowego za II kwartał 2022r.

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za II kwartał 2022 r. opublikowanego raportem bieżącym nr 15/2022 z dnia 12 sierpnia 2022 r.

Korekta dotyczy następujących punktów raportu za II kwartał 2022 r.:
1) II. Kwartalne sprawozdanie finansowe (w zakresie danych porównawczych za 2021 r.),
2) IV. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale.

Przyczyną dokonania korekty jest:
W przypadku danych finansowych skonsolidowanych:
1) Nieprawidłowa wartość korekty MSSF związanej z podatkiem odroczonym,
2) Nieprawidłowa wartość korekty MSSF związanej z rozliczeniem realizowanych projektów.

W przypadku danych finansowych jednostkowych (sprawozdanie łączne):
1) Brak ujęcia korekty MSSF związanej z podatkiem odroczonym,
2) Nieprawidłowa wartość korekty MSSF związanej z rozliczeniem realizowanego projektu przez jedną ze spółek należących do grupy kapitałowej Emitenta.

Ze względu na zakres korygowanych danych finansowych, pełna treść raportu okresowego za II kwartał 2022 r. przed korektą, jak i po korekcie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

12 sierpnia 2022
Raport okresowy za II kwartał 2022 roku

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

28 kwietnia 2022
Raport okresowy za I kwartał 2022

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

10 marca 2022
Korekta raportu okresowego EBI nr 5/2022

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego nr 5/2022 z dnia 3 marca 2022 r.

Korekta dotyczy „Planowanych nakładów” zawartych w pozycji "GG. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska" znajdujących się w załączniku zawierającym skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2021.

Przyczyną dokonania korekty jest oczywista omyłka pisarska.

Przed korektą:
GG. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska
Planowane nakłady
Razem: 55 000,00
Nakłady na środki trwałe: 40 000,00
Nakłady na wartości niematerialne i prawne: 15 000,00
Nakłady na ochronę środowiska: 0,00

Po korekcie:
GG. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska
Planowane nakłady
Razem: 6 190 000,00
Nakłady na środki trwałe: 40 000,00
Nakłady na wartości niematerialne i prawne: 6 150 000,00
Nakłady na ochronę środowiska: 0,00

Pozostałe pozycje sprawozdania finansowego pozostają bez zmian.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2021 po korekcie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

3 marca 2022
Raport roczny za 2021 rok Passus Spółka Akcyjna

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2021.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

12 listopada 2021
Raport okresowy za III kwartał 2021

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

12 sierpnia 2021
Raport okresowy za II kwartał 2021

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

13 maja 2021
Raport okresowy za I kwartał 2021

Zarząd Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport za I kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 Regulaminu ASO.

18 marca 2021
Raport roczny za 2020

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości łączny (jednostkowy wraz z oddziałem) i skonsolidowany raport roczny za rok 2020.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Tadeusz Dudek - Prezes Zarządu
Dariusz Kostanek - Członek Zarządu
13 listopada 2020
Raport okresowy za III kwartał 2020 Passus Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO 



14 sierpnia 2020
Raport okresowy za II kwartał 2020 Passus Spółka Akcyjna

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2020 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

15 maja 2020
Raport okresowy za I kwartał 2020 Passus Spółka Akcyjna

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy i skon- solidowany raport okresowy za I kwartał 2020 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

20 marca 2020
Raport roczny za 2019

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości łączny (jednostkowy wraz z oddziałem) i skonsolidowany raport roczny za rok 2019.

Jednocześnie Zarząd Emitent wskazuje, iż zastosowawszy się do zaleceń UKNF dot. zapewnienia przejrzystości informacji dot. faktycznego i potencjalnego wpływu koronawirusa COVID-19 na jego działalność, dodał stosowną adnotację odnoszącą się do potencjalnego zagrożenia w treści raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO
13 listopada 2019
Raport okresowy (14/2019) za III kwartał 2019

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy
i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

13 sierpnia 2019
Raport okresowy (13/2019) za II kwartał 2019

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy
i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2019 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

13 maja 2019
Raport okresowy za I kwartał 2019

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2019 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

26 marca 2019
Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu EBI 2/2019 z dnia 21 marca 2019 roku, informuje, że w sprawozdaniu skonsolidowanym opublikowanym w formacie pdf znalazł się błąd edytorski.

W pozycji „E – Pozostałe koszty operacyjne” rachunku zysku i strat w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wskazano wartość 276.399,37 zł za okres 2018 roku, co nie stanowi sumy pozycji I-III wskazanego punktu w wysokości 183.818,81 zł. Prawidłowa pozycji „E – Pozostałe koszty operacyjne” to 183.818,81 zł.

Treść raportu przed korektą:
Pozostałe koszty operacyjne (2018): 276.399,37 zł

Treść raportu po korekcie:
Pozostałe koszty operacyjne (2018): 183.818,31 zł

Powyższa korekta nie wpływa na pozostałe elementy skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Emitent przy wyznaczaniu wartości zysku netto uwzględnił prawidłową wartość pozycji „Pozostałe koszty operacyjne” w wysokości 183.818,31 zł. Wskazany błąd ma wyłącznie charakter prezentacyjny. Wskazany błąd prezentacyjny nie wpływa na dane liczbowe publikowane w formacie xml.

W załączeniu Emitent przekazuje raport skonsolidowany po korekcie.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

21 marca 2019
Raport roczny za 2018

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości łączny (jednostkowy wraz z oddziałem) i skonsolidowany raport roczny za rok 2018.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO
14 listopada 2018
Raport okresowy za III kwartał 2018

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2018 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

16 sierpnia 2018
Raport okresowy za II kwartał 2018

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2018 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"