Raporty bieżące

24 lipca 2019
Nabycie udziałów w spółce zależnej.

Raport KNF 8/2019
Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 24 lipca 2019 r. pomiędzy Emitentem, a dotychczasowym udziałowcem spółki zależnej Wisenet Sp. z o.o., została zawarta umowa, na mocy której Emitent nabył 98 (słownie: dziewięćdziesiąt osiem) udziałów o wartości nominalnej 117,10 zł (słownie: sto siedemnaście złotych dziesięć groszy) każdy, o łącznej wartości nominalnej 11.475,80 zł (słownie: jedenaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy) za cenę 11.475,80 zł (jedenaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy), tj. po cenie 117,10 zł (słownie: sto siedemnaście złotych dziesięć groszy) za każdy udział. Finansowanie nabycia udziałów nastąpiło ze środków własnych. W wyniku transakcji Emitent stał się właścicielem 100% udziału w kapitale zakładowym wspominanej spółki.

Objęcie 100% udziałów było możliwe w związku z tym, iż nie doszło do skutku podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Wisenet Sp. z o.o. (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 5/2019 z dn. 24.06.2019 r.). W związku z planowanym rozwojem tej spółki oraz oferty z obszaru bezpieczeństwa IT w ramach całej Grupy Kapitałowej Passus S.A. Emitent postanowił skorzystać z zapisów Umowy Inwestycyjnej z dnia 10 października 2018 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 5/2018 z dnia 10 października 2018 r., upoważniających go do objęcia nienależących do niego udziałów spółki Wisenet po cenie nominalnej.

W ocenie Emitenta zwiększenie zaangażowania kapitałowego w spółce Wisenet do 100% kapitału zakładowego może mieć istotny wpływ na przyszły rozwój Grupy Kapitałowej Passus S.A. oraz jej skonsolidowane wyniki finansowe.


8 lipca 2019
Informacja o otrzymaniu znaczącego zamówienia.

Raport KNF 7/2019
Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”; „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zamówienie od międzynarodowej firmy z branży logistyczno-transportowej obejmujące 2 letnią subskrypcję systemu Riverbed Aternity w modelu SaaS oraz wsparcie Producenta.

Dostawa i wdrożenie rozwiązania nastąpią w ciągu 4 tygodni od daty złożenia zamówienia, a okres świadczonego wsparcia Producenta wyniesie łącznie 24 miesiące.

Zamówienie nie przewiduje kar umownych po stronie Emitenta.

Wartość zamówienia wynosi 644 330,86 USD netto i będzie płacona w dwóch równych transzach w wysokości 322 165,43 USD netto. Pierwsza transza zostanie zapłacona po dostawie licencji, a druga po12 miesiącach.

5 lipca 2019
Informacja o otrzymaniu znaczącego zamówienia.

Raport KNF 6/2019
Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"; "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o zamówieniu od wiodącej firmy z branży paliwowo-energetycznej obejmującym wymianę technologiczną, wdrożenie i wsparcie Producenta sprzętu dla systemu akceleracji sieci.

Dostawa i wdrożenie rozwiązania nastąpią w ciągu 3 tygodni od daty złożenia zamówienia, a okres świadczonego wsparcia Producenta wyniesie łącznie 36 miesięcy od daty zakończenia wdrożenia.

Umowa przewiduje kary umowne w wysokości 0,2% ceny netto za każdy dzień opóźnienia a całkowita wysokość kar umownych za nieterminową lub niepełną dostawę nie może przekroczyć kwoty 20% wartości (ceny) netto Towaru dostarczonego z opóźnieniem. 

Wartość zamówienia wynosi równowartość kwoty 745 558 USD netto przeliczonej wg kursu NBP na dzień wystawienia FV, płatność całej kwoty za sprzęt, wdrożenie i wsparcie Producenta nastąpi po zakończeniu wdrożenia.

24 czerwca 2019
Informacja w przedmiocie podwyższenia kapitału w spółce zależnej.

Raport bieżący ESPI nr 5/2019
Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) niniejszym informuje, że w dniu 23 czerwca 2019 r. uzyskał informację od Zarządu Wisenet Sp. z o.o., spółki zależnej od Emitenta, że pozostali wspólnicy Wisenet nie udzielili żadnych informacji co do kwestii wykonania prawa pierwszeństwa objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, a jeden z nich z tego prawa nie skorzystał.

Tym samym według wiedzy Emitenta podwyższenie kapitału w spółce Wisenet, o którym była mowa w raporcie 2/2019 z dn. 16 kwietnia 2019 r., nie doszło do skutku.

12 czerwca 2019
Podjęcie uchwały w sprawie dywidendy.

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 czerwca 2019 roku uchwałą nr 8 postanowiło o wypłacie dywidendy w wysokości 95.800 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych) tj. 0,05 zł na jedną akcję.

Dzień dywidendy został ustalony na 27 sierpnia 2019 r., natomiast termin wypłaty dywidendy na 10 września 2019 roku. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki, tj. akcje w liczbie 1.916.000

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

12 czerwca 2019
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Passus S.A. w dniu 12 czerwca 2019 r.

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 12 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałami od nr 20 do nr 24 powołało w skład Rady Nadzorczej:

  • Pawła Misiurewicza
  • Philippe Pascal Rene Gautier
  • Michael Schoeneberg
  • Karola Andrzeja Jonatowskiego
  • Jacka Jerzego Figułę
Dodatkowe informacje o powołanych Członkach Rady Nadzorczej, przedstawione zgodnie z treścią §10 pkt 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO.

Dane o członkach Rady Nadzorczej


12 czerwca 2019
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Passus S.A. w dniu 12 czerwca 2019 r.

Zarząd Spółki Passus S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 czerwca roku wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść uchwał

28 maja 2019
Rekomendacja Rady Nadzorczej sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Passus S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje o powzięciu w dniu 28 maja 2019 r. informacji, iż w dniu 24 maja 2019 r. została podjęta przez Radę Nadzorczą Spółki uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku Zarządu Spółki o podział zysku za rok obrotowy 2018.

Rada Nadzorcza zatwierdziła propozycję Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018 w wysokości 173.449,21 zł z przeznaczeniem kwoty 95.800 zł na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy, tj. 0,05 zł na każdą akcję uprawnioną do dywidendy oraz z przeznaczeniem kwoty 77.649,21 zł na kapitał zapasowy Spółki.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

28 maja 2019
Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję 

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o powzięciu w dniu 28 maja 2019 r. informacji, że Rada Nadzorcza Emitenta, na posiedzeniu w dniu 24 maja 2019 roku, podjęła uchwałę o powołaniu na kolejną II (drugą) kadencję sześcioosobowego składu Zarządu spółki.

W związku z upływem obecnej kadencji Zarządu, Rada Nadzorcza ponownie powołała na funkcję Prezesa Zarządu Pana Tadeusza Dudka, a na funkcję Członka Zarządu: Panią Karolinę Janicką, Pana Łukasza Bieńko, Pana Michała Czernikowa, Pana Bartosza Dzirbę oraz Pana Dariusza Kostanka.

Kadencja Zarządu trwa pięć lata i jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu. Informacje określone w §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO.

Życiorysy:

23 maja 2019
Rezygnacja osoby nadzorującej

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 23 maja 2019 r. do siedziby Spółki wpłynęła od Pana Dariusza Piszczatowskiego rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Rezygnacja jest skuteczna z końcem dnia poprzedzającego odbycie najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. z dniem 11.06.2019 r.

Jako powód rezygnacji podano przyczyny osobiste. Zarząd Emitenta serdecznie dziękuje Panu Dariuszowi Piszczatowskiemu za dotychczasową pracę na rzecz Spółki.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które odbędzie się 12 czerwca 2019 r. przewiduje podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

16 kwietnia 2019
Planowane podwyższenie kapitału w spółce zależnej

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) niniejszym informuje, że w dniu 16 kwietnia 2019 r. zwrócił się do zarządu Wisenet Sp. z o.o., spółki zależnej od Emitenta, z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wisenet Sp. z o.o.  na dzień 20 maja 2019 r, którego przedmiotem obrad ma być podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Wisenet Sp. z o.o. oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zobowiązania Zarządu Wisenet Sp. z o.o.  do niezwłocznego pisemnego poinformowania PASSUS S.A. co do kwestii wykonania prawa pierwszeństwa, tj. objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.

Podczas NZW Wisenet Sp. z o.o. planowane jest podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Wisenet z kwoty 100.003,40 zł do kwoty 924.270,30 zł poprzez utworzenie 7.893 udziałów o wartości nominalnej 117,10 zł każdy.

Passus S.A. obejmie 4.270 nowe udziały o wartości nominalnej 117,10 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 500.017,00 zł w zamian za wkład niepieniężny (aport), tj. wierzytelność w kwocie 500.017,00 zł z tytułu umowy pożyczki zawartej dnia 7 grudnia 2018 r. wraz z aneksem numer 1 z dnia 19 marca 2019 r. udzielonej Wisenet Sp. z o.o., o której Emitent informował w raportach bieżących ESPI nr 9/2018 oraz nr 1/2019.

Pozostałe 3.623 nowoutworzone udziały o łącznej wartości nominalnej 424.253,30 zł będą przeznaczone do objęcia przez trzy osoby fizyczne, będące dotychczasowymi wspólnikami Wisenet Sp. z o.o.

Ponadto w ramach NWZ planowane jest podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Wisenet Sp. z o.o. do niezwłocznego pisemnego poinformowania Emitenta co do kwestii wykonania prawa pierwszeństwa, tj.  objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym (w szczególności udzielenia informacji czy pozostali wspólnicy zadecydowali o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, czy dokonali wpłat, w jakich terminach i w jakiej wysokości). Zarząd Wisenet Sp. z o.o. zobowiązany jest najpóźniej udzielić ww. informacji do dnia 23 czerwca 2019 r.

Wniosek o zwołanie NZW jest spowodowany koniecznością dokonania restrukturyzacji spółki Wisenet. Docelowo, w przypadku nieobjęcia udziałów przez dotychczasowych wspólników, Emitent nie wyklucza zwiększenia udziału kapitałowego w Wisenet do 100%. Zwołanie NZW jest wykonaniem umowy inwestycyjnej zawartej ze spółka Wisenet Sp. z o.o. z dnia 10 października 2018 r., o której Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 5/2018.

21 marca 2019
Rekomendacja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy

Zarząd Passus S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję, iż na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy.

Zarząd Passus S.A. rekomenduje wypłacić dywidendę z zysku za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w wysokości 95.800,00 zł, tj. 0,05 zł na jedną akcję. 
Zarząd informuje, że rekomendacja ta powstała w oparciu o dotychczasowe wyniki Passus S.A., a także biorąc pod uwagę obecną i przewidywaną sytuację finansową Emitenta.

Jako dzień dywidendy Zarząd Spółki rekomenduje dzień 27 sierpnia 2019 r., a dzień 10 września 2019 r. jako termin wypłaty dywidendy. Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejsza rekomendacjazostanie skierowana i zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.
Ostateczną decyzję dotyczącą wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Uchwały w tym zakresie zostaną opublikowane niezwłocznie po ich podjęciu przez WZA.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

19 marca 2019
Zawarcie aneksu do umowy pożyczki ze spółką zależną

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 9/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r., informuje, że w dniu 19 marca 2019 r. Emitent zawarł aneks do umowy pożyczki udzielonej spółce zależnej, tj. spółce Wisenet Sp. z o.o.

Pierwotna wartość pożyczki została ustalona jako 1.300.000 zł z oprocentowaniem 6% w skali roku, a jej spłata miała nastąpić do dnia 15 lutego 2019 r. Zabezpieczenie pożyczki stanowią weksel własny oraz uprawnienie Emitenta do objęcia nowoutworzonych udziałów spółki Wisenet. W przypadku skorzystania przez Emitenta z prawa do objęcia udziałów zostaną one opłacone w formie umownego potrącenia wierzytelności Emitenta i Wisenet, co jednocześnie sprawi, że przy braku innych emisji nowych udziałów, Emitent zwiększy zaangażowanie w kapitale i głosach Wisenet maksymalnie do 75,95%

Na mocy aneksu zawartego w dniu 19 marca 2019 r. strony ustaliły, że pozostała do spłaty kwota 900.000 zł zostanie uregulowana przez Wisenet do dnia 2 kwietnia 2019 r. z możliwością przedłużenia wskazanego terminu za zgodą obu stron. Pozostałe warunki umowy pożyczki nie uległy zmianie.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie posiada żadnych innych pożyczek udzielonych Wisenet Sp. z o.o. Emitent posiada obecnie 54,09% udziałów w spółce Wisenet Sp. z o.o.

25 stycznia 2019
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku 

Zarząd Spółki Passus S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2019 będą przekazywane w następujących terminach:

  • raport roczny za 2018 r. - 21 marca 2019 roku;
  • raport kwartalny za I kwartał 2019 r. - 13 maja 2019 roku;
  • raport kwartalny za II kwartał 2019 r. - 13 sierpnia 2019 roku;
  • raport kwartalny za III kwartał 2019 r. - 13 listopada 2019 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że korzysta z możliwości zwolnienia z obowiązku przekazywania raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego (IV kw. 2018 r.) przekazując raport roczny nie później niż w terminie 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
7 grudnia 2018
Umowa pożyczki ze spółką zależną

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł umowę pożyczki ze spółką zależną Wisenet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na mocy której Emitent udzielił jej finansowania w kwocie 1.300.000 zł i oprocentowaniu 6% w skali roku.

Strony ustaliły, że pożyczka zostanie spłacona przez Wisenet Sp. z o.o. do dnia 15 lutego 2019 r. Zabezpieczenie pożyczki stanowią weksel własny oraz uprawnienie Emitenta do objęcia nowoutworzonych udziałów spółki Wisenet. W przypadku skorzystania przez Emitenta z prawa do objęcia udziałów zostaną one opłacone w formie umownego potrącenia wierzytelności Emitenta i Wisenet, co jednocześnie sprawi, że przy  braku innych emisji nowych udziałów, Emitent zwiększy zaangażowanie w kapitale i głosach Wisenet maksymalnie do 75,95%

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie posiada żadnych innych pożyczek udzielonych Wisenet Sp. z o.o.

Emitent posiada obecnie 54,09% udziałów w spółce Wisenet Sp. z o.o.

7 grudnia 2018
Korekta raportu 7/2018 - Nabycie udziałów w spółce zależnej

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym dokonuje korekty raportu nr 7/2018 z dnia 6.12.2018 r.  z uwagi na oczywistą omyłkę pisarską. W przedmiotowym raporcie błędnie wskazano łączną wartość nominalną oraz łączną cenę nabycia pozostałych udziałów w spółce zależnej Aisecurity Sp. z o .o. W obydwu przypadkach zamiast 3.500 zł powinno być 35.000 zł.

Treść raportu przed korektą:

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 6 grudnia 2018 r.  pomiędzy Emitentem, a dotychczasowym udziałowcem spółki zależnej Aisecurity Sp. z o.o., została zawarta umowa, na mocy której Emitent nabył 350 (trzysta pięćdziesiąt) udziałów w spółce Aisecurity sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, każdy o nominalnej wartości 100 zł i łącznej wartości nominalnej 3.500 (trzy tysiące pięćset) zł. Cena nabycia była równa cenie nominalnej i wyniosła 3.500 (trzy tysiące pięćset) zł. Finansowanie nabycia udziałów nastąpiło ze środków własnych. W wyniku transakcji Emitent stał się właścicielem 100% udziału w kapitale zakładowym wspominanej spółki.

Zwiększenie zaangażowania kapitałowego Emitenta w spółce Aisecurity podyktowane jest planowanym, dynamicznym rozwojem tej Spółki oraz oferty z obszaru bezpieczeństwa IT w ramach całej Grupy Kapitałowej Passus SA.
W ocenie Emitenta zawarta transakcja może mieć istotny wpływ na przyszły rozwój Grupy Kapitałowej Passus SA oraz jego skonsolidowane wyniki finansowe.

Treść raportu po korekcie:

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 6 grudnia 2018 r.  pomiędzy Emitentem, a dotychczasowym udziałowcem spółki zależnej Aisecurity Sp. z o.o., została zawarta umowa, na mocy której Emitent nabył 350 (trzysta pięćdziesiąt) udziałów w spółce Aisecurity sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, każdy o nominalnej wartości 100 zł i łącznej wartości nominalnej 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) zł. Cena nabycia była równa cenie nominalnej i wyniosła 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) zł. Finansowanie nabycia udziałów nastąpiło ze środków własnych. W wyniku transakcji Emitent stał się właścicielem 100% udziału w kapitale zakładowym wspominanej spółki.

Zwiększenie zaangażowania kapitałowego Emitenta w spółce Aisecurity podyktowane jest planowanym, dynamicznym rozwojem tej Spółki oraz oferty z obszaru bezpieczeństwa IT w ramach całej Grupy Kapitałowej Passus SA.
W ocenie Emitenta zawarta transakcja może mieć istotny wpływ na przyszły rozwój Grupy Kapitałowej Passus SA oraz jego skonsolidowane wyniki finansowe.

6 grudnia 2018
Nabycie udziałów w spółce zależnej

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 6 grudnia 2018 r.  pomiędzy Emitentem, a dotychczasowym udziałowcem spółki zależnej Aisecurity Sp. z o.o., została zawarta umowa, na mocy której Emitent nabył 350 (trzysta pięćdziesiąt) udziałów w spółce Aisecurity sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, każdy o nominalnej wartości 100 zł i łącznej wartości nominalnej 3.500 (trzy tysiące pięćset) zł. Cena nabycia była równa cenie nominalnej i wyniosła 3.500 (trzy tysiące pięćset) zł. Finansowanie nabycia udziałów nastąpiło ze środków własnych. W wyniku transakcji Emitent stał się właścicielem 100% udziału w kapitale zakładowym wspominanej spółki.

Zwiększenie zaangażowania kapitałowego Emitenta w spółce Aisecurity podyktowane jest planowanym, dynamicznym rozwojem tej Spółki oraz oferty z obszaru bezpieczeństwa IT w ramach całej Grupy Kapitałowej Passus SA.

W ocenie Emitenta zawarta transakcja może mieć istotny wpływ na przyszły rozwój Grupy Kapitałowej Passus SA oraz jego skonsolidowane wyniki finansowe.

26 listopada 2018
Podpisanie umowy z biegłym rewidentem 

Zarząd Spółki Passus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,("Spółka") informuje, iż
działając na mocy uchwały nr 1/2018 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 11 lipca 2018 roku, w
dniu 26 listopada 2018 roku podpisał umowę z Kancelarią Rewidentów i Doradców KRD
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Floriańskiej 8 lok. 2, której przedmiotem jest
dokonanie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i 2019.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11) załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym
Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

25 października 2018
Zawarcie umowy znaczącej

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym doszło do podpisania przez Emitenta Umowy Ramowej w zakresie świadczenia usług dotyczących rozwiązań teleinformatycznych lub telekomunikacyjnych wspierających funkcjonowanie przedsiębiorstwa z wiodącym, polskim operatorem telekomunikacyjnym („Zamawiający”). Do Umowy podpisano także Zlecenie Wykonawcze na modernizację rozwiązań z kategorii APM/NPM.

Wartość ww. Zlecenia Wykonawczego wynosi 729 631,90 USD (Szacunkowa wartość Zlecenia Wykonawczego w PLN na dzień jego podpisania wynosi około 2.750.000 PLN).

Więcej

10 października 2018
Zawarcie umowy inwestycyjnej

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 2/2018 z dnia 24 lipca 2018 r., niniejszym informuje, że w dniu 10 października 2018 roku zawarł umowę inwestycyjną, której przedmiotem jest nabycie większościowego udziału w spółce Wisenet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”).

Wisenet Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w realizacji projektów z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz planuje zwiększyć zakres swojej oferty o budowę i utrzymanie centrów monitorowania bezpieczeństwa. 

Więcej

14 września 2018
Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 3/2018 z dnia 6 września 2018 r., niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym doszło do podpisania umowy przez Emitenta z jednostką publiczną („Zamawiający”) na serwis pogwarancyjny systemu monitorowania ruchu i wydajności aplikacji.

Wartość umowy wynosi 4.833.900,00 PLN brutto. Umowa będzie realizowana do 30 czerwca 2019 roku.

Więcej

6 września 2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”; „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o wyborze oferty Emitenta jako najkorzystniejszej w przetargu publicznym nieograniczonym pn. "Serwis pogwarancyjny systemu monitorowania ruchu i wydajności aplikacji" przeprowadzonym przez jednostkę publiczną.

Wartość oferty Emitenta wynosi 4.833.900,00 PLN brutto.

Więcej
24 lipca 2018
Podpisanie listu intencyjnego PASSUS S.A. 

Zarząd Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 24 lipca 2018 roku  zawarł list intencyjny ze spółką prowadzącą działalność w zakresie projektowania i wdrażania systemów bezpieczeństwa IT, która planuje stworzyć własny produkt monitorowania i remediacji procesów związanych z zagrożeniami cyber bezpieczeństwa („Spółka”).

Więcej

Raporty okresowe


13 sierpnia 2019
Raport okresowy (13/2019) za II kwartał 2019

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy
i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2019 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Pobierz raport
13 maja 2019
Raport okresowy za I kwartał 2019

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2019 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Pobierz raport
26 marca 2019
Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu EBI 2/2019 z dnia 21 marca 2019 roku, informuje, że w sprawozdaniu skonsolidowanym opublikowanym w formacie pdf znalazł się błąd edytorski.

W pozycji „E – Pozostałe koszty operacyjne” rachunku zysku i strat w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wskazano wartość 276.399,37 zł za okres 2018 roku, co nie stanowi sumy pozycji I-III wskazanego punktu w wysokości 183.818,81 zł. Prawidłowa pozycji „E – Pozostałe koszty operacyjne” to 183.818,81 zł.

Treść raportu przed korektą:
Pozostałe koszty operacyjne (2018): 276.399,37 zł

Treść raportu po korekcie:
Pozostałe koszty operacyjne (2018): 183.818,31 zł

Powyższa korekta nie wpływa na pozostałe elementy skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Emitent przy wyznaczaniu wartości zysku netto uwzględnił prawidłową wartość pozycji „Pozostałe koszty operacyjne” w wysokości 183.818,31 zł. Wskazany błąd ma wyłącznie charakter prezentacyjny. Wskazany błąd prezentacyjny nie wpływa na dane liczbowe publikowane w formacie xml.

W załączeniu Emitent przekazuje raport skonsolidowany po korekcie.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

POBIERZ RAPORT SKONSOLIDOWANY ZA 2018
21 marca 2019
Raport roczny za 2018

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości łączny (jednostkowy wraz z oddziałem) i skonsolidowany raport roczny za rok 2018.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO
POBIERZ RAPORT ŁĄCZNY ZA 2018
POBIERZ RAPORT SKONSOLIDOWANY ZA 2018
RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA - RAPORT ŁĄCZNY
RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA - RAPORT SKONSOLIDOWANY
14 listopada 2018
Raport okresowy za III kwartał 2018

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2018 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

POBIERZ RAPORT
16 sierpnia 2018
Raport okresowy za II kwartał 2018

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2018 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Pobierz raport